Ngày 20/04/2018 07:52 AM
Ngày 20/04/2018 07:52 AM
07/05/2008 03:28
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 4/2008 của Bộ Nội vụ

I. CÔNG VIỆC CHỦ YẾU ĐÃ LÀM VÀ KẾT QUẢ
1. Triển khai cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII
- Về ban hành và thực hiện Nghị định mới các Bộ: đến nay Chính phủ đã ban hành được 18 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành. Dự thảo Nghị định của các Bộ, ngành còn lại đã được chuẩn bị, trình Chính phủ xem xét để ban hành. Các Bộ, ngành có Nghị định đang tích cực triển khai tổ chức bộ máy theo Nghị định mới của Chính phủ. Các Bộ đã tiến hành rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Đánh giá chung tình hình triển khai tốt, các cơ quan hành chính hoạt động liên tục, hiệu quả. Theo báo cáo, Văn phòng Chính phủ sắp xếp 25 đơn vị còn 19 vụ, cục, đơn vị trực thuộc theo Nghị định mới và phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ, đã ban hành 77 quyết định về nhân sự lãnh đạo cấp Vụ và 18 quyết định điều động 298 cán bộ, công chức, Bộ Khoa học và công nghệ dự kiến trong tháng 5/2008 hoàn thành việc xây dựng dự thảo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện ở địa phương:
Các Bộ, ngành như Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo… đang khẩn trương cùng phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai các cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh và cấp huyện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP.
Trong tháng 4, các địa phương tiếp tục xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức các sở, ngành cấp tỉnh và phòng, ban cấp huyện như: Hà Tây, Hải Dương, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Quảng Trị, Thái Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Lào Cai, Bình Dương, Đắc Lắc, Thừa Thiên Huế, Phú Yên….

2. Về công tác triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách hành chính
Nhiều địa phương tiếp tục triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 7/11/2007 của Chính phủ.
Theo báo cáo, trong tháng một số địa phương ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy; Chương trình hành động của UBND tỉnh, thành phố thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về cải cách hành chính là: Vĩnh Long, Ninh Bình, Trà Vinh, Quảng Trị, Hải Phòng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành rà soát lại một số nội dung Chương trình hành động của Chính phủ, dự kiến đầu tháng 5/2008 báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương chỉ đạo thực hiện. Nhiều địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai mô hình một cửa mẫu hiện đại; rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, xây dựng, phê duyệt các đề án cụ thể; thí điểm triển khai cơ chế một cửa liên thông một số lĩnh vực, trên cơ sở đó triển khai rộng trong tỉnh, như các tỉnh: Hà Tây, Bắc Giang, Cần Thơ, Hải Dương, Bình Thuận, Hậu Giang, Thái Bình, Ninh Thuận, Quảng Trị, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắc Lắk, Bạc Liêu, Sóc Trăng… tỉnh Sơn La có Tờ trình đề nghị chưa triển khai cơ chế một cửa liên thông tại 5 huyện và cơ chế một cửa tại 35 xã đặc biệt khó khăn. Cuối tháng 4/2008 Bộ Nội vụ có Đoàn công tác khảo sát, làm việc tại tỉnh Sơn La. Dự kiến đầu tháng 5/2008 Bộ Nội vụ có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Trà Vinh tổng kết việc thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa, một dấu” tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 972/1997/QĐ-TTg ngày 15/11/1997 và tại tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 60/1998/QĐ-TTg ngày 16/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến đầu tháng 5/2008 có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.
Theo báo cáo trong tháng 4/2008 Bộ Công thương đang xây dựng kế hoạch thực hiện thống nhất cơ chế một cửa tại Bộ; Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh hồ sơ quy trình thêm 6 loại việc để triển khai theo cơ chế một cửa, hiện tại Bộ đang triển khai 9 loại công việc; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai thí điểm hệ thống cấp chứng thư điện tử đối với sản phẩm xuất khẩu vào EU; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu chuẩn bị thực hiện thủ tục tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại một số Cục.

4. Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2008 và ngày 2/4/2008 có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin. Thực hiện tốt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin này sẽ nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ dân và doanh nghiệp.
Trong Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ, phân công cụ thể các cơ quan thực hiện. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này, đây là một trong các nội dung trọng tâm cải cách hành chính năm 2008.

5. Công tác chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra cải cách hành chính
Trong tháng, một số địa phương tiếp tục tổ chức hội nghị tổng kết, triển khai công tác cải cách hành chính; ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2008; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện Chương trình hành động về cải cách hành chính, giảm văn bản giấy tờ hành chính, như các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, Quảng Trị, Hải Phòng…
Một số địa phương tiếp tục duy trì, thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính theo kế hoạch. Nội dung kiểm tra tập trung việc triển khai Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 31/1/2008 về sử dụng hiệu quả thời gian làm việc… qua kiểm tra các địa phương kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, như các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Hậu Giang, Phú Yêu, Sơn La, Hà Nam, Đồng Nai…

II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5/2008
1. Các Bộ, ngành và địa phương căn cứ vào Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước".
2. Tổ chức triển khai các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức, bộ máy của các Bộ khi được Chính phủ thông qua.
3. Tiếp tục tổ chức triển khai Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện.
4. Tiếp tục chuẩn bị Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức bộ máy của các Bộ, ngành để Chính phủ ban hành.
5. Bộ Nội vụ chuẩn bị Dự thảo Luật Cán bộ, công chức; Văn phòng Chính phủ chuẩn bị dự thảo Luật Thủ tục hành chính theo kế hoạch.
6. Bộ Khoa học và Công nghệ sớm đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 4/2008. Bộ Nội vụ xin trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét./.
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 4/2008 của Bộ Nội vụI. CÔNG VIỆC CHỦ YẾU ĐÃ LÀM VÀ KẾT QUẢ 1. Triển khai cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII - Về ban hành và thực hiện Nghị định mới các Bộ: đến nay Chính phủ đã ban hành được 18 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Cải cách hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra -06/05/2008 09:33
Chương trình cải cách hành chính năm 2008 -05/05/2008 11:48
Thành lập Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính -05/05/2008 11:45
Đưa KH-CN về quận, huyện: Vướng mắc từ nhân lực -28/04/2008 05:12
Đưa KH-CN về quận, huyện: Vướng mắc từ nhân lực -28/04/2008 04:33
Văn hóa công sở: Chuyển biến tích cực  -25/04/2008 03:20
Cắt giảm chi tiêu công để kiềm chế lạm phát Không giảm lương, phụ cấp có tính chất lương -25/04/2008 12:17
Sẽ thành lập cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính -25/04/2008 11:49
Lạng Sơn tổ chức đoàn kiểm tra tình hình triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 -21/04/2008 10:26
Chỉ cần một cuộc gọi… -18/04/2008 12:40
Tình hình triển khai
Tin mới nhất
16/04/2018 10:36

Bạc Liêu: Giám đốc sở làm sai và vượt thẩm quyền chủ tịch tỉnh

16/04/2018 10:30

Cán bộ tròn trách nhiệm công vụ mới có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả

16/04/2018 10:20

Bạc Liêu: Giám sát thực hiện các chỉ số PCI và PAPI cấp tỉnh giai đoạn 2015-2017

16/04/2018 10:19

Ninh Thuận: Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo

16/04/2018 10:17

Gia Lai: Hơn 1.400 giáo viên trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng

Video
Nam Định - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
16/04/2018 10:32

Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc: Sao không làm dân được?

10/04/2018 03:39

“Trên nóng thì… mặc kệ trên”!

27/03/2018 03:12

Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: Thêm những nỗi lo

27/03/2018 03:03

“Kiểm toán” công chức, viên chức dư thừa

20/03/2018 10:54

Quan chức, công chức chạy theo học hàm để làm gì?

User Online
Lượt truy cập
10038574
Khách online 254

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.