Ngày 20/04/2018 07:55 AM
Ngày 20/04/2018 07:55 AM
18/06/2008 03:24
Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính của tỉnh Sơn La

1. Kết quả kiểm tra.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 07/01/2008 của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC; Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Ban chấp hành TW Đảng khóa X và Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Sơn La.

Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Hầu hết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị và tổ chức, triẻn khai thực hiện tương đối tốt và thu được một số kết quả, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Những kết quả đạt được đã đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai, thực hiện tương đối tốt các nội dung yêu cầu quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đã tích cực rà soát, phân loại công việc có liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ. Trên cơ sở phân loại công việc, các đơn vị đã chủ động đề xuất đưa các công việc có liên quan cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp vào thực hiện cơ chế một cửa; đề xuất một số công việc áp dụng thực hiện cơ chế một cửa liên thông (Các huyện đề nghị đưa 3 lĩnh vực: Đất đai, Chính sách xã hội, Cấp phép xây dựng vào thực hiện cơ chế một cửa liên thông). Các đơn vị khi thực hiện cơ chế một cửa đã tuân thủ các nội dung được quy định tại Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch.

2. Tồn tại, hạn chế.
Tuy nhiên đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế, yêu kém, tồn tại trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.
- Công tác tuyên truyền, quán triệt chưa sâu rộng do vậy nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính vẫn còn hạn chế;
- Một số đơn vị chưa quan tâm đến việc rà soát văn bản QPPL, rà soát để sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản pháp luật khác...
- Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức và đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ít được quan tâm xây dựng vẫn còn hiện tượng đào tạo tràn lan. dẫn đến khó cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ sau đào tạo, chưa mang lại hiệu quả thiết thực.
- Cá biệt có nơi thiếu quan tâm đến những quy định cụ thể trong Quyết định 93 nên tên gọi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn không thống nhất, Một số xã chưa thực hiện việc niêm yết công khai các quy trình thủ tục hành chính, phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sổ sách theo dõi còn chưa được cập nhật đầy đủ...
- Việc thực hiện thu phí theo quy định tại Nghị quyết 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Nghị quyết 205/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết 151/2007/NQ-HĐND chưa được thực hiện nghiêm túc.
- Cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc tại bộ phận một cửa vừa thiếu, vừa yếu lại không được đầu tư đồng bộ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác CCHC hiện nay.

3. Kiến nghị, đề xuất.
Đoàn kiểm tra đã có báo cáo kết quả kiểm tra công tác với Chủ tịch UBND tỉnh và cũng đề xuất một số nội dung sau.
- Đề nghị UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, tổ chức kiểm điểm, giải trình, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC. Việc các cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TU, Quyết định số 279/QĐ-UBND, Quyết định 93/2007/QĐ-TTg.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm tổ chức triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa trong phạm vi toàn tỉnh. Kịp thời, chấn chỉnh, phê bình các đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính.
- Bổ sung kinh phí hàng năm đảm bảo cho cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác tốt công tác cải cách hành chính. Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất việc đầu tư một cách đồng bộ về cơ sở vật chất, cũng như phương tiện và thiết bị làm việc theo quy định để đáp ứng yêu cầu triển khai cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, ưu tiên cho cấp xã, phường, thị trấn (nhất là các xã đặc biệt khó khăn).

Cao Xuân Hải - Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính của tỉnh Sơn La1. Kết quả kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước Nghị
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Phú Yên: Thực hiện Chỉ thị số: 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ. -17/06/2008 04:34
Kết quả hoạt động giám sát công tác cải cách hành chính của Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận -17/06/2008 04:14
Hội nghị triển khai thực hiện Dự án lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ bản đồ địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang và Dự án thành lập hệ thống bản đồ hành chính tỉnh Hậu Giang -22/05/2008 01:46
Việc áp dụng hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận -22/05/2008 01:37
Quyết định thành lập tổ chức, bổ nhiệm và bố trí cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trước 31/5/2008 -13/05/2008 03:02
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 4/2008 của Bộ Nội vụ -07/05/2008 03:28
Cải cách hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra -06/05/2008 09:33
Chương trình cải cách hành chính năm 2008 -05/05/2008 11:48
Thành lập Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính -05/05/2008 11:45
Đưa KH-CN về quận, huyện: Vướng mắc từ nhân lực -28/04/2008 05:12
Tình hình triển khai
Tin mới nhất
16/04/2018 10:36

Bạc Liêu: Giám đốc sở làm sai và vượt thẩm quyền chủ tịch tỉnh

16/04/2018 10:30

Cán bộ tròn trách nhiệm công vụ mới có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả

16/04/2018 10:20

Bạc Liêu: Giám sát thực hiện các chỉ số PCI và PAPI cấp tỉnh giai đoạn 2015-2017

16/04/2018 10:19

Ninh Thuận: Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo

16/04/2018 10:17

Gia Lai: Hơn 1.400 giáo viên trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng

Video
Nam Định - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
16/04/2018 10:32

Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc: Sao không làm dân được?

10/04/2018 03:39

“Trên nóng thì… mặc kệ trên”!

27/03/2018 03:12

Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: Thêm những nỗi lo

27/03/2018 03:03

“Kiểm toán” công chức, viên chức dư thừa

20/03/2018 10:54

Quan chức, công chức chạy theo học hàm để làm gì?

User Online
Lượt truy cập
10038600
Khách online 257

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.