Ngày 20/04/2018 07:49 AM
Ngày 20/04/2018 07:49 AM
19/03/2009 09:28
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Theo Quyết định trên, UBND tỉnh yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phải xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị; đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong quý I năm 2009, Sở Nội vụ cũng đang xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh (dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra từ cuối tháng 3/2009).

2. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đơn giản hoá thủ tục hành chính
Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản đợt II năm 2008 (6 tháng cuối năm 2008), trong quý I năm 2009, Sở Tư pháp đã trình Uỷ ban nhân dân công bố hết hiệu lực thi hành đối với 15 văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2007 trở về trước.

Để thực hiện việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2009, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và một đơn vị cấp xã (được chọn làm điểm) thực hiện thống kê thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và báo cáo về Tổ công tác của tỉnh.
Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh đang thực hiện việc thống kê (thống kê đợt 1) các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính để gửi về Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
3.1. Về thực hiện cơ chế một cửa
Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; đến hết năm 2008, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 14/19 sở, ngành; 01 đơn vị sự nghiệp thuộc sở; 11/11 huyện, thành phố và 226/226 xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa.

Trong quý I năm 2009, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã tổ chức thẩm định nội dung Quy định thực hiện cơ chế một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở kết quả thẩm định của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện để ban hành triển khai thực hiện từ cuối tháng 3/2009.

Sau khi được sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, Sở Công thương (sáp nhập giữa Sở Thương mại - Du lịch và Sở Công nghiệp) đã tiến hành rà soát và ban hành quyết định mới quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa, trong đó có bổ sung thêm một số lĩnh vực thực hiện, đồng thời thay thế các lĩnh vực trước đây do Sở Thương mại - Du lịch ban hành không còn phù hợp.

3.2. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông
Tính đến hết năm 2008, tỉnh Lạng Sơn có 02 cơ quan triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông; trong năm 2009, các cơ quan, đơn vị này tiếp tục triển khai thực hiện đối với hai lĩnh vực, cụ thể:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu;
- Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng hoàn thiện nội dung Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng để sớm triển khai thực hiện.


4. Tình hình sắp xếp, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong tháng 01/2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 02 quyết định:
- Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2009, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong quý I năm 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

5. Tình hình thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công
Tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

- Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ: 151/151 cơ quan, trong đó:
+ Số cơ quan cấp tỉnh: 19/19 cơ quan;
+ Số cơ quan cấp huyện: 132/132 cơ quan.
- Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ: 662/702 đơn vị, trong đó:
+ Số đơn vị thuộc tỉnh quản lý: 86/86 đơn vị;
+ Số đơn vị thuộc cấp huyện quản lý: 576/616 đơn vị.

6. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức hành chính năm 2008 (tổ chức thi tuyển từ tháng 12/2008), từ tháng 01/2009, UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận kết quả điểm thi tuyển đối với 716 trường hợp; đồng thời, tiếp tục tổ chức chấm phúc khảo đối với các bài dự thi có đơn phúc khảo theo quy định.

Theo thẩm quyền được phân cấp tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; từ quý I năm 2009, một số sở, ngành tỉnh và UBND huyện và Thành phố cũng đang tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2006 - 2010 (Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/9/2006 của UBND tỉnh), tháng 01/2009, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tôn giáo cho 156 cán bộ, công chức cấp xã; đồng thời, ngày 13/3/2009, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2009.

7. Hiện đại hoá nền hành chính
Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và hiện đại hoá công sở, nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, công chức, Lạng Sơn đang triển khai xây dựng một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể:
- Dự án Văn phòng điện tử ở một số cơ quan quản lý nhà nước giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
- Dự án cài đặt phần mềm dùng chung phục vụ cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
- Dự án nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

8. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000
Nhằm khắc phục một số bất cập, hạn chế trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; ngày 09/01/2009, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định trên, trong năm 2009, tỉnh Lạng Sơn sẽ triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của tất cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp huyện còn lại (các sở, ngành và UBND cấp huyên chưa triển khai); đồng thời, tiếp tục triển khai áp dụng tại một số đơn vị sự nghiệp theo đăng ký của các đơn vị (theo danh sách kèm theo Quyết định trên), ngân sách tỉnh sẽ chi hỗ trợ 80 triệu đồng/ 01 đơn vị.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã triển khai áp dụng ISO từ năm 2007 và 2008, tiếp tục triển khai thực hiện, cụ thể:
- Các cơ quan, đơn vị đã triển khai áp dụng từ năm 2007 (15 cơ quan, đơn vị), tiếp tục triển khai, thực hiện duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng sau khi đã được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
- Đối với các cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng từ năm 2008 (18 cơ quan, đơn vị) tiếp tục hoàn thiện các quy trình, tài liêu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 để triển khai áp dụng.

Để nắm tình hình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, từ đầu tháng 02/2009, Ban chỉ đạo ISO tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình và tiến độ triển khai áp dụng; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc diện triển khai trong năm 2009 theo Đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

9. Tình hình triển khai thực hiện một số nội dung liên quan chương trình hành động của Chính phủ
Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩt mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ; ngày 30/01/2008, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chương trình hành động số 78/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Trong năm 2009, Lạng Sơn tiếp tục triển khai các nội dung của Chương trình hành động nêu trên gắn liền với việc triển khai thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính (cải cách thể chế; tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính); đồng thời, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
- Tổ chức hội nghị hướng dẫn các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung của Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh.
- Tiếp tục hoàn thiện Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả tích cực
Tình hình ban hành văn bản để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Một số đơn vị cấp huyện cũng đã chủ động ban hành kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị.

Công tác tổ chức, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp tục được thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của Chính phủ.

Tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cũng được quan tâm thực hiện; từ đầu năm 2009, một số cơ quan, đơn vị đã kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, niêm yết công khai các quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính; một số cơ quan, đơn vị cũng đã thực hiện rà soát và ban hành quy định mới quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa thay thế các quy định cũ không còn phù hợp.

Công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp được đẩy mạnh; từ đầu năm 2009, một số sở, ngành và Uỷ ban nhân dân một số huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuyển dụng, đảm bảo đáp ứng kịp thời về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

2. Một số tồn tại, hạn chế
Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tuy đã đem lại một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:

Việc chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và triển khai thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng chưa được đẩy mạnh.
Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự hợp lý, việc phân công trực còn thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm nên đôi khi còn lãng phí về thời gian và ảnh hưởng đến công việc chuyên môn; việc niêm yết thủ tục hành chính tại một số đơn vị chưa thật sự khoa học, hình thức và nội dung niêm yết chưa rõ ràng.

Tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông chưa được đẩy mạnh, vẫn còn một số bất cập, hạn chế: Đối với lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu, tổ chức và cá nhân vẫn phải đến nhận kết quả tại 02 cơ quan (thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA, ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an); đối với lĩnh vực thuộc Sở Xây dựng (lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình) chưa được triển khai thực hiện.

Công tác rà soát, sửa đổi văn bản chưa được tốt, thực hiện còn chậm, đặc biệt là việc rà soát các văn bản quy định về thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực về Đất đai, Xây dựng, Kinh doanh, Lao động - Thương binh và Xã hội (ban hành từ năm 2003) đã có nhiều bất cấp nhưng chưa được các cơ quan chức năng rà soát để sửa đổi, bổ sung phù hợp.
Việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế; các cơ quan, đơn vị chưa chủ động điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ nên việc triển khai thực hiện chưa được thiết thực.

Việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính (đặc biệt là báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa) của các cơ quan, đơn vị chưa được tốt, nhiều cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo theo quy định nên khó khăn cho việc tổng hợp báo cáo của Sở Nội vụ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2009
Trong quý II năm 2009, Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về công tác cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Chương trình cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006-2010 và Chương trình hành động số 78/CTr-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; trong đó, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành
Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Quán triệt tinh thần cải cách hành chính trong các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 của cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trước mắt tổ chức kiểm tra tại Sở Giao thông vận tải.

2. Về công tác ban hành và rà soát văn bản
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các thể chế quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.

Rà soát các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực đã được UBND tỉnh ban hành từ năm 2003, nhằm bãi bỏ và ban hành quy định mới quy định về thẩm quyền ban hành các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Ban hành chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Thực hiện rà soát văn bản đợt I năm 2009 theo quy định (6 tháng một lần), trên cơ sở đó sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những văn bản không còn hiệu lực, trái với quy định của cấp trên.

Tiếp tục thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính theo các nội dung quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; trong đó, trước mắt hoàn thiện việc thống kê đợt một các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính gửi Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
Sửa đổi và bổ sung thêm các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các sở, ngành đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa.

Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quy định về nội dung, trình tự thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của cấp huyện.

Chỉ đạo mở rộng triển khai thực hiện cơ chế một cửa đối với một số lĩnh vực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hoàn thiện Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng để tổ chức triển khai thực hiện.

4. Sắp xếp, tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; trước mắt, ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải.

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành.

5. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2009, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sau khi ban hành.

Tiếp tục hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức hành chính năm 2008 (hoàn thiện việc chấm phúc khảo và ra quyết định tuyển dụng); hướng dẫn và kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, về điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch, nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo và đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính phê duyệt danh sách, kinh phí tinh giản biên chế đợt I năm 2009.

6. Về cải cách tài chính công
Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ:
- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thực hiện phân bổ kinh phí cải cách hành chính phục vụ cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

7. Về hiện đại hóa nền hành chính
Tiếp tục triển khai hoàn thiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể:
- Dự án Văn phòng điện tử ở một số cơ quan quản lý nhà nước giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
- Dự án cài đặt phần mềm dùng chung phục vụ cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
- Dự án nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

8. Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000
Tiếp tục đôn đốc 15 cơ quan, đơn vị đã triển khai áp dụng ISO từ năm 2007 duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng;

Hướng dẫn và chỉ đạo, đôn đốc 18 cơ quan, đơn vị triển khai từ năm 2008 đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thiện các quy trình, tài liệu để áp dụng và đề nghị tổ chức đánh giá chứng nhận thực hiện đánh giá chứng nhận.

Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc diện triển khai áp dụng từ năm 2009 theo Quyết định số 57/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của UBND tỉnh.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩt mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 78/CTr-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương liên quan thực hiện hướng dẫn liên bộ việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại địa phương đối với một số lĩnh vực (đất đai, xây dựng, …).

Đề nghị Bộ Tài chính có quy định thống nhất việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó, cụ thể hoá quy định về đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần thu nhằm tạo điều kiện trong xem xét khi phân cấp thẩm quyền đối với các đơn vị này.

Quách Văn Lý
Sở Nội vụ Lạng Sơn
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lạng SơnTheo Quyết định trên, UBND tỉnh yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phải xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đem lại hiệu quả thiết thực. Trong quý I năm 2009,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Thành lập huyện mới của tỉnh Lai Châu -16/03/2009 01:32
Lai Châu: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2009 -16/03/2009 08:48
Cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu cảng Đà Nẵng -13/03/2009 08:44
Bến Tre triển khai thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV  -10/03/2009 10:50
Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện thủ tục xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. -10/03/2009 10:49
Tiền Giang: đẩy mạnh cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế -10/03/2009 10:44
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2008, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2009 tỉnh Lào Cai -24/02/2009 01:57
Phú Yên: Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và thanh tra công vụ năm 2009 -18/02/2009 09:06
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2009 -18/02/2009 09:05
UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho UBND quận, huyện -13/02/2009 08:52
Tình hình triển khai
Tin mới nhất
16/04/2018 10:36

Bạc Liêu: Giám đốc sở làm sai và vượt thẩm quyền chủ tịch tỉnh

16/04/2018 10:30

Cán bộ tròn trách nhiệm công vụ mới có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả

16/04/2018 10:20

Bạc Liêu: Giám sát thực hiện các chỉ số PCI và PAPI cấp tỉnh giai đoạn 2015-2017

16/04/2018 10:19

Ninh Thuận: Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo

16/04/2018 10:17

Gia Lai: Hơn 1.400 giáo viên trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng

Video
Nam Định - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
16/04/2018 10:32

Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc: Sao không làm dân được?

10/04/2018 03:39

“Trên nóng thì… mặc kệ trên”!

27/03/2018 03:12

Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: Thêm những nỗi lo

27/03/2018 03:03

“Kiểm toán” công chức, viên chức dư thừa

20/03/2018 10:54

Quan chức, công chức chạy theo học hàm để làm gì?

User Online
Lượt truy cập
10038535
Khách online 268

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.