Ngày 20/08/2017 02:17 AM
Ngày 20/08/2017 02:17 AM
17/10/2006 09:02
Công chức dự bị hay công chức chính thức?
Kinh gửi Ban biên tập:
Tôi xin hỏi diễn đàn nội dung sau.
Tôi thi tuyển công chức vào ngạch chuyên viên tại Sở Lao động TBXH tỉnh năm 2005 theo chỉ tiêu tuyển công chức của Sở Lao động TBXH được UBND tỉnh phê duyệt.
Tại quyết định trúng tuyển ngày 13/9/2005 do Giám đóc Sở Nội vụ ký có ghi như sau: (tôi xin chép nguyên văn)
Quyết định:
Điều 1: Tuyển dụng ông Vũ Mạnh Dũng, sinh ngày 19/8/1979; trình đọ chuyên môn tốt nghiệp đại học khoa học xã hội và nhân văn; Đã trúng tuyển công chức năm 2005 vào làm việc tại Sở Lao đọng TBXH; kể từ ngày 01/9/2005 và được tạm xếp vào ngạch chuyên viên, mã số ngạch 01.003;
Nhiệm vụ cụ thể do đơn vị mới phân công.
Điều 2: Ông Vũ Mạnh Dũng phải thực hiêẹ chế độ công chức dự bị là 24 tháng. Trong đó thời gian tập sự là 12 tháng và được hưởng 85% mức lương bậc 1/9, ngạch chuyên viên hệ số 2.34 (công chức loại A1) trong thời gian tập sự; hết thời gian tập sự được hưởng chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 3: Giám đóc Sở Lao đọng TBXH; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Vũ Mạnh Dũng căn cứ quyết định thi hành./,
Tôi xin hỏi quý ban biên tập:
1- Quyết định trên ghi: (phải thực hiện chế độ công chức dự bị là 24 tháng) đúng hay sai? Có mâu thuẫn với quy dinh 12 tháng tập sự không? Nếu sai, nếu mâu thuẫn thì như thế nào là đúng?
2 -Đến nay đã hết 12 tháng tập sự hưởng 85% lương. Cơ quan nào ra quyết định công nhân hết thời gian tập sự và quyết định đó là quyết định gì, (tên gọi, nội dung (nếu có mẫu)?
3- Trong thời gian 24 tháng tập sự 12 tháng đầu đã được nói rõ ràng, vậy kể từ tháng thứ 13 đến tháng 24 trong thời gian 24 tháng dự bị tiếp theo chế đọ, chính sách của tôi được thực hiêẹ như thế nào:
- Lương được hưởng là bao nhiêu %?
- Thời đểm tăng lương đầu tiên (lên bậc 2/9) được tính từ ngày, tháng năm nào, căn cứ vào quyết định nào? Quyết định đó do sở nội vụ hay của thủ trưởng cơ quan công tác ra quyet dinh?
- Công chức tập sự có phải là công chức chính thức không? Nếu không thì Kể từ tháng thứ 13 trở đi đã được là công chức chính thức chưa? Căn cứ nào để xác định là công chức chính thức hay chưa chính thức.
Trên đây là mấy câu hỏi của cá nhân tôi. Mong nhận được câu trả lời của Ban biên tâạ và quý độc giả gần xã.
Xin vui lòng liên hệ tại:
Vũ Mạnh Dũng: Email: dungsldnd@gmail.com
Xin chan thành cảm ơn!
Vụ Cải cách hành chính đã nhận được ý kiến của ông hỏi về chế độ công chức dự bị. Chúng tôi xin trả lời như sau:
I/ Căn cứ Nghị định số 115/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị, thì:
- Tại Điều 8. Kế hoạch tuyển dụng công chức dự bị, đã qui định:
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý công chức khi lập kế hoạch biên chế công chức, phải lập kế hoạch biên chế công chức dự bị trên cơ sở nhu cầu và vị trí công tác, cơ cấu ngạch công chức.
2. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức dự bị được giao hàng năm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý công chức lập kế hoạch tuyển dụng và sử dụng công chức dự bị gồm : số lượng, ngạch công chức cần tuyển theo cơ quan đơn vị, hình thức, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng, thời gian tổ chức tuyển dụng, dự kiến số lượng công chức dự bị sẽ bố trí công tác về cơ quan, đơn vị.
3. Việc tuyển dụng công chức dự bị có thể được tổ chức tuyển theo từng ngạch công chức.
- Tại Điều 16. Thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị, đã qui định:
Thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị là 24 tháng. Trong thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm tổ chức cho công chức dự bị hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước.
- Tại Điều 18. Chế độ, chính sách đối với công chức dự bị, đã qui định:
1. Công chức dự bị được hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch được tuyển dụng; trường hợp công chức dự bị có học vị thạc sỹ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch được tuyển dụng; công chức dự bị có học vị tiến sỹ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 3 của ngạch được tuyển dụng.
2. Những công chức dự bị sau đây được hưởng 100% lương và phụ cấp (nếu có) của ngạch tuyển dụng và các chính sách theo qui định:
a/ Làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
b/ Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
c/ Là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
3. Công chức dự bị được hưởng 100% mức lương đang hưởng của ngạch được tuyển dụng và kể từ thời điểm này được tính vào thời gian để xét nâng lương theo thâm niên khi đủ thời gian bằng thời gian tập sự qui định, ứng với ngạch tuyển dụng.
- Tại Điều 19. Đánh giá, bổ nhiệm công chức dự bị vào ngạch công chức, đã qui định:
1. Khi đủ 24 tháng thực hiện chế độ công chức dự bị, công chức dự bị phải làm bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị.
2. Công chức được cơ quan phân công hướng dẫn công chức dự bị làm bản nhận xét đánh giá công chức dự bị gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị.
3. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị nhận xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của công chức dự bị gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm vào ngạch công chức.
4. Công chức dự bị không được bổ nhiệm vào ngạch công chức thì cơ quan đã ra quyết định tuyển dụng hủy bỏ quyết định tuyển dụng và được trợ cấp mỗi năm làm việc một tháng lương và phụ cấp (nếu có) cùng tiền tàu, xe về nơi cư trú.
- Tại Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã qui định:
1. Phân bổ chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng và bố trí công chức dự bị;
2. Tổ chức tuyển dụng công chức dự bị theo quy định;
3. Ra quyết định tuyển dụng người trúng tuyển vào làm công chức dự bị; phân công và bố trí công chức dự bị làm việc tại cơ quan, đơn vị cơ sở; gia hạn thời gian nhận việc đối với công chức dự bị; ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với công chức dự bị không hoàn thành nhiệm vụ; quyết định bổ nhiệm công chức dự bị vào ngạch công chức;
4. Phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức dự bị để trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo đảm việc thực hiện chính sách đối với công chức dự bị;
5. Quản lý về số lượng, chất lượng và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức dự bị;
6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước về công chức dự bị trong phạm vi quản lý;
7. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với công chức dự bị theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo;
8. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho công chức dự bị.
- Tại Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức dự bị thì Cơ quan sử dụng công chức dự bị có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
1. Tổ chức phân công, bố trí nhiệm vụ cho công chức dự bị, phân công người hướng dẫn công chức dự bị và thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với công chức dự bị;
2. Bố trí thời gian để công chức dự bị hoàn thành chương trình bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước theo quy định;
3. Thực hiện các chế độ chính sách, trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công chức dự bị;
4. Nhận xét, đánh giá công chức dự bị;
5. Khen thưởng và kỷ luật công chức dự bị theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật công chức dự bị;
6. Lập và quản lý hồ sơ công chức dự bị.
II/ Căn cứ Nghị định số 117/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, thì:
- Tại Điều 16, đã qui định:
1- Người được tuyển dụng vào công chức qui định tại Nghị định này phải thực hiện chế độ tập sự.
2- Thời gian tập sự đối với các ngạch công chức được qui định như sau:
a) 12 tháng đối với ngạch chuyên viên và tương đương;
b) 06 tháng đối với ngạch cán sự và tương đương;
c) 03 tháng đối với ngạch nhân viên và tương đương;
3- Thời gian tập sự đối với công chức dự bị được tính trong thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị.
III/ Căn cứ vào các qui định đã nêu trên thì ông được tuyển dụng vào công chức dự bị ( ngạch chuyên viên hệ số lương là 2,34) và hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch chuyên viên. Thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị là 24 tháng. Thời gian tập sự ngạch chuyên viên là 12 tháng (Thời gian tập sự đối với công chức dự bị được tính trong thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị). Hết thời gian tập sự, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì từ tháng thứ 13 trở đi ông được hưởng 100% mức lương đang hưởng của ngạch chuyên viên và kể từ thời điểm này được tính vào thời gian để xét nâng lương theo thâm niên. Khi đủ 24 tháng thực hiện chế độ công chức dự bị thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm ông vào ngạch công chức.
Vụ Cải cách hành chính trân trọng cảm ơn Ông./.
Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ
Công chức dự bị hay công chức chính thức?Trả lời Vụ Cải cách hành chính đã nhận được ý kiến của ông hỏi về chế độ công chức dự bị. Chúng tôi xin trả lời như sau: I/ Căn cứ Nghị định số 115/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị, thì: - Tại Điều 8. Kế hoạch tuyển dụng công
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Hỏi về cải cách hành chính  -17/10/2006 09:00
Hỏi về công vụ và xu hướng cải cách công vụ  -08/10/2006 09:04
"Hiện đại hoá hành chính" -21/08/2006 09:07
Hỏi về Hiệp hội  -14/06/2006 09:09
Tách cơ quan hành chính công quyền với đơn vị sự nghiệp công  -05/06/2006 09:11
Về Thông tư lên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTC  -02/06/2006 09:12
Tiêu chuẩn cán bộ cấp xã  -23/05/2006 09:17
Phân biệt khi sử dụng từ thừa lệnh (TL) và thừa ủy quyền (TUQ)  -18/05/2006 02:16
Thực trạng của đội ngũ cán bộ, công chức trong công cuộc cải cách hành chính  -18/05/2006 09:31
Chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung  -18/05/2006 09:22
Gửi tới Email
*Họ tên
*Địa chỉ
*Điện thoại
* Email
*Tiêu đề
*Nội dung
 
File đính kèm. Dung lượng không quá 500Kb
 
*Nhập mã kiểm tra
 
DIỄN ĐÀN
Tin mới nhất
18/08/2017 10:16

Văn phòng Chính phủ quản lý hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

18/08/2017 10:10

Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả thì kiện toàn hoặc giải thể

18/08/2017 09:59

Biết sai, sao vẫn vi phạm?

18/08/2017 09:34

Ninh Bình: Giám đốc sở đánh tài xế túi bụi vì nhầm đường

18/08/2017 09:14

Đồng Tháp: không xét thi đua nếu vi phạm quy định giờ làm việc hành chính

Ý kiến người dân
26/03/2009 09:07

Cải cách hành chính ở huyện Thuận An: Bước đầu đã tạo được sự thuận lợi cho người dân

19/03/2009 09:34

“Một cửa” nhưng quá nhiều thủ tục

03/10/2008 08:45

Công chứng và chứng thực: Hiệu quả từ những thay đổi về luật

03/10/2008 08:30

Người dân cần những cán bộ như thế

25/09/2008 04:11

Thủ tục hành chính phiền hà
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/05/2017 03:30

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển: Thể chế là quyết định

01/03/2017 03:32

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

25/01/2017 10:48

“Chịu trách nhiệm là sẽ phải ra đi nếu không làm được việc”

21/11/2016 10:41

TP.HCM: Người dân không phải vác hồ sơ chạy lòng vòng

01/11/2016 10:12

"Phải gạt quan hệ họ hàng sang một bên"

User Online
Lượt truy cập
6922538
Khách online 248

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.