Ngày 20/04/2018 07:51 AM
Ngày 20/04/2018 07:51 AM
14/03/2006 09:43
Hỏi về ngạch công chức
Tôi có một câu hỏi xin Ban biên tập cho biết:
- Công chức ngạch cán sự là gì?
- Tiêu chuẩn của ngạch cán sự gồm có những tiêu chuẩn nào?
- Những công việc mà công chức ngạch cán sự phải thực hiện gồm những nội dung nào?
- Hiện nay có những văn bản nào quy định về tiêu chuẩn, chức danh của ngạch cán sự? (Nếu có mong Ban biên tập gửi kèm thư điện tử được không?)
- Điều kiện để được nâng ngạch từ cán sự lên ngạch chuyên viên? Việc chuyển ngạch này thông qua thi nâng ngạch hay xét chuyển ngạch? Một số cơ quan cho xét chuyển ngạch, nhưng theo tôi được biết thì Nhà nước quy định phải qua thi nâng ngạch, vậy các cơ quan đó làm đúng hay sai?
Xin chân thành cảm ơn Ban biên tập!
Kính gửi: Ông Trần Hà
Vụ Cải cách hành chính đã nhận được ý kiến của Ông hỏi về tiêu chuẩn công chức ngạch cán sự, điều kiện nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên.
Sau khi nghiên cứu, Vụ Cải cách hành chính xin trả lời như sau:
I/ Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức:
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ về ban hành tiêu chuẩn và quản lý các ngạch công chức, viên chức; Quyết định số 414/TCCP ngày 29/05/1993 của Bộ trưởng Trưởng Ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính;
*Tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán sự:
Cán sự là công chức chuyên môn, nghiệp vụ giúp lãnh đạo các bộ phận cấu thành của bộ máy (phòng, ban trong hệ thống quản lý nhà nước và sự nghiệp) để triển khai việc hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thi hành các chế độ, điều lệ về quản lý nghiệp vụ.
1-Nhiệm vụ cụ thể:
Được giao nhiệm vụ quản lý, theo dõi một phần công việc của lĩnh vực quản lý nghiệp vụ gồm các việc:
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án nghiệp vụ trên cơ sở các qui chế, thể lệ, thủ tục quản lý đã có của ngành cho sát với cơ sở.
(Khi xây dựng tiêu chuẩn cụ thể phải ghi rõ nội dung và giới hạn công việc để xác định vị trí việc làm ở từng cơ quan - chức danh đầy đủ).
- Hướng dẫn, đôn đốc theo dõi qúa trình thực hiện các công việc được phân công; phân tích, đánh giá hiệu quả và báo cáo kịp thời theo yêu cầu và mục tiêu của quản lý. Phát hiện và đề xuất với lãnh đạo để uốn nắn những lệch lạc trong quá trình thi hành của các đối tượng quản lý nhằm đảm bảo cho các chế độ, chính sách, quyết định quản lý được thi hành nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu lực.
- Xây dựng được nề nếp quản lý hồ sơ tài liệu, tổ chức được việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu đầy đủ, chính xác đúng yêu cầu của nghiệp vụ.
- Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của công chức nghiệp vụ cấp trên.
2-Hiểu biết:
- Nắm được các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục và các hướng dẫn nghiệp vụ mục tiêu quản lý của ngành, chủ trương của lãnh đạo cấp trên.
- Nắm chắc các nguyên tắc, thủ tục hành chính nghiệp vụ của hệ thống bộ máy nhà nước.
- Hiểu rõ hoạt động của các đối tượng quản lý và tác động nghiệp vụ của quản lý đối với tình hình thực tiễn của xã hội.
- Viết được các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và biết cách tổ chức triển khai đúng nguyên tắc.
- Hiểu rõ các mối quan hệ và hợp đồng phải có với các viên chức và đơn vị liên quan trong công việc quản lý của mình.
- Biết sử dụng các phương tiện thông tin và thống kê tính toán.
3- Yêu cầu về trình độ:
- Trung cấp Hành chính;
- Nếu là trung cấp nghiệp vụ hoặc kỹ thuật có liên quan thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý hành chính.

II/ Điều kiện nâng ngạch từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương:
* Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chuyên viên:

Chuyên viên là công chức chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống quản lý nhà nước và quản lý sự nghiệp giúp lãnh đạo các đơn vị cấu thành (phòng, ban, sở, vụ, cục) tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ.
Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia ngạch chuyên viên. Nếu là đại học chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tương đương (đã qua thời gian tập sự) thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý hành chính theo chương trình của Học viện Hành chính Quốc gia. Biết một ngoại ngữ trình độ A (đọc hiểu được sách chuyên môn).
1. Căn cứ vào các qui định của Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều của Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 29/04/2003; Nghị định số 116/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Nghị định số 117/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Thông tư số 09/BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Thông tư số 10/BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
“Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiên, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn thì có thể được nâng ngạch”.
“Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua kỳ thi và chỉ thực hiện nâng ngạch không qua thi đối với công chức có thành tích suất sắc trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ”.
2. Căn cứ vào mục III. Về xét chuyển loại công chức, viên chức qui định của Thông tư số 74/BNV ngày 26/7/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 115/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 116/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Nghị định số 117/CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;
2.1. Công chức, viên chức loại B hoặc loại C (đang ở ngạch cán sự, nhân viên hoặc tương đương) được cơ quan, đơn vị cử đi hoặc cá nhân tự học tập nâng cao trình độ, đã được cấp bằng tốt ngiệp, nếu đạt đủ tiêu chuẩn và điều kiện qui định thì được xem xét chuyển sang công chức, viên chức loại A (hoặc loại B) thì được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương (hoặc ngạch cán sự và tương đương).
2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển loại công chức, viên chức:
- Cơ quan, đơn vị có vị trí, nhu cầu công viêc;
- Được bố trí làm đúng ngành, nghề đào tạo;
- Đạt yêu cầu, trình độ qui định;
- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ của cán bộ, công chức qui định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức;
- Không trong thời gian đang thi hành kỷ luật.
3. Căn cứ vào công văn đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bô, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 17/03/2005 Bộ Nội vụ đã có công văn số 567/BNV hướng dẫn việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương. Trong thời gian qua các bộ, cơ quan ngang bô, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương theo tinh thần của công văn này.
Hiện nay Bộ Nội vụ đang nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung của Nghị định số 115/CP, 116/CP, 117/CP của Chính phủ về cán bộ, công chức do đó ngày 19/12/2005 Bộ Nội vụ đã có công văn số 3691/BNV gửi các bộ, cơ quan ngang bô, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo bãi bỏ công văn số 567/BNV ngày 17/03/2005 về việc hướng dẫn việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương.
Vụ Cải cách hành chính trân trọng cảm ơn Ông./.
Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ
Hỏi về ngạch công chứcTrả lời Kính gửi: Ông Trần Hà Vụ Cải cách hành chính đã nhận được ý kiến của Ông hỏi về tiêu chuẩn công chức ngạch cán sự, điều kiện nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên. Sau khi nghiên cứu, Vụ Cải cách hành chính xin trả lời như sau: I/
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Thành lập phòng CCHC thuộc Sở Nội vụ  -27/02/2006 09:44
Hỏi về sổ đỏ  -20/02/2006 09:45
Hỏi về chế độ công chức dự bị  -16/02/2006 09:46
Hỏi về đăng ký hộ khẩu  -13/12/2005 09:34
Hỏi về khái niệm cải cách hành chính  -06/12/2005 09:36
Hỏi về thi nâng ngạch  -07/09/2005 09:37
Hỏi về chương trình đào tạo 112  -22/08/2005 09:38
Phải làm gì khi chính quyền cố tình làm ngơ trước một sự việc sai pháp luật  -12/08/2005 09:39
Hỏi về hộ khẩu  -11/08/2005 09:26
Điều kiện đầu tư đối với Việt Kiều  -10/08/2005 09:28
Gửi tới Email
*Họ tên
*Địa chỉ
*Điện thoại
* Email
*Tiêu đề
*Nội dung
 
File đính kèm. Dung lượng không quá 500Kb
 
*Nhập mã kiểm tra
 
DIỄN ĐÀN
Tin mới nhất
16/04/2018 10:36

Bạc Liêu: Giám đốc sở làm sai và vượt thẩm quyền chủ tịch tỉnh

16/04/2018 10:30

Cán bộ tròn trách nhiệm công vụ mới có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả

16/04/2018 10:20

Bạc Liêu: Giám sát thực hiện các chỉ số PCI và PAPI cấp tỉnh giai đoạn 2015-2017

16/04/2018 10:19

Ninh Thuận: Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo

16/04/2018 10:17

Gia Lai: Hơn 1.400 giáo viên trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng

Ý kiến người dân
27/03/2018 02:03

Doanh nghiệp giỏi "thần thông biến hoá" hay do cán bộ quá yếu kém?

26/03/2009 09:07

Cải cách hành chính ở huyện Thuận An: Bước đầu đã tạo được sự thuận lợi cho người dân

19/03/2009 09:34

“Một cửa” nhưng quá nhiều thủ tục

03/10/2008 08:45

Công chứng và chứng thực: Hiệu quả từ những thay đổi về luật

03/10/2008 08:30

Người dân cần những cán bộ như thế
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
16/04/2018 10:32

Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc: Sao không làm dân được?

10/04/2018 03:39

“Trên nóng thì… mặc kệ trên”!

27/03/2018 03:12

Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: Thêm những nỗi lo

27/03/2018 03:03

“Kiểm toán” công chức, viên chức dư thừa

20/03/2018 10:54

Quan chức, công chức chạy theo học hàm để làm gì?

User Online
Lượt truy cập
10038566
Khách online 249

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.