Ngày 20/08/2017 02:29 AM
Ngày 20/08/2017 02:29 AM
30/12/2016 10:40
Ngành Nội vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân*

Chiều ngày 26/12/2016, tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng, đánh giá toàn diện kết quả công tác trong năm 2016 và chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ trong năm 2017. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ,
Thưa toàn thể các đồng chí,
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ.
Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ, các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí,
Năm 2016, Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tốt về công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; đã làm tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ và Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. 
Thời gian qua, yêu cầu đối với công tác tổ chức bộ máy nhà nước, công chức, công vụ, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra là rất nặng nề. với vai trò là cơ quan chủ trì, giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này Bộ Nội vụ đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng thể chế được tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, đã chủ trì soạn thảo nhiều Dự án Luật, pháp lệnh, đặc biệt là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, đã trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính được quan tâm và đổi mới. Việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Bộ đã phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác về lĩnh vực tôn giáo, thi đua khen thưởng, thanh niên, văn thư lưu trữ đã đạt được những kết quả tốt,có nhiều chuyển biến tích cực.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của Bộ, ngành Nội vụ, tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2016.
Thưa các đồng chí!
Bên cạnh kết quả, tiến bộ đã đạt được, lĩnh vực công tác ngành nội vụ cũng còn một số điểm cần lưu ý:
Công tác cải cách hành chính mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu chung. Do vậy, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác này để cải cách hành chính thực sự là giải pháp đột phá, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững.
Việc quản lý lĩnh vực tổ chức nhà nước chưa thực sự đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới của đất nước và sự điều hành của Chính phủ; tổ chức bộ máy hành chính vẫn có chỗ còn cồng kềnh; một số nhiệm vụ của các bộ, cơ quan phân định chưa đủ rõ; cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đổi mới; kết quả tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa được đánh giá chính xác và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Việc xây dựng, ban hành một số văn bản, đề án còn chậm; chưa kịp thời tiến hành đánh giá kết quả cải cách chế độ công vụ, công chức. Tình trạng quan liêu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa được khắc phục. Đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công vụ còn có những biểu hiện vi phạm, chưa được chấn chỉnh kịp thời.
Nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ vẫn còn có điểm hạn chế.
Thưa các đồng chí,
Chính phủ đang xem xét thông qua Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ ngày càng nặng nề, tính chất và khối lượng công việc đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để triển khai các lĩnh vực công tác. Tôi đề nghị trong thời gian tới,Bộ Nội vụ cầntập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu  quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Trước mắt, Bộ Nội vụ cần kịp thời hoàn thiện các Dự án Luật, Pháp lệnh và các đề án trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đặc biệt chú ý Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sẽ trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2017); giúp Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trình Thủ tướng ký ban hành. Đồng thời, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, chấm dứt tình trạng “nợ” văn bản.
Hai là, về công tác cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra các giải pháp thông minh cóhiệu quả, đột phá giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục phát huy vai trò trong tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2 (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016; tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, trong đó chú trọng cải cách chính sách tiền lương và chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công.
Ba là, về cán bộ, công chức, công vụ, tiền lương, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch, quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục. Trong lĩnh vực tuyển chọn công chức, viên chức, cần công khai tiêu chí, tiêu chuẩn, minh bạch để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng; rà soát sửa đổi ngay các thủ tục, quy trình bất hợp lý, sớm xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Không để tình trạng bổ nhiệm cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo ”đúng quy trình” nhưng thực tế là cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm phẩm chất đạo đức, có sai phạm hoặc vi phạm pháp luật.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác. Cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ
Nghiên cứu, kịp thời tham mưu các giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, phụ cấp; xây dựng và hoàn thiện Đề án tiền lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nhà nước.
Bốn là, về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các Dự thảo Nghị định về tổ chức các bộ (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị định phải ban hành trong Tháng 10, Tháng 11 năm 2016 nhưng đến nay mới có Nghị định về tổ chức của Văn phòng Chính phủ đã ban hành và 05 cơ quan đã trình[1]), đề xuất chính kiến rõ ràng về cơ cấu tổ chức, phương án phân định thẩm quyền giữa các cơ quan (về chất thải, phân bón, tài nguyên nước, đa dạng sinh học…).
Tập trung rà soát, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước theo đúng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.Quán triệt việc không quy định thành lập tổ chức vào các luật chuyên ngành; cần có ý kiến rõ ràng tại văn bản góp ý hoặc thẩm định.
Theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành, đề xuất sắp xếp lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nghiên cứu, đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan xây dựng Đề án về cơ chế tài chính, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết triệt để các điểm tranh chấp địa giới cấp tỉnh.
Đối với Bộ Nội vụ, cần gương mẫu rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị  thuộc Bộ để sắp xếp phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Xem xét kỹ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở đào tạo để xắp xếp lại, trách chồng chéo; Khẩn trương  nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy Học viện Hành chính Quốc gia theo hướng thu gọn hợp lýcác đơn vị đầu mối trực thuộc; Tăng cường năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo xây dựng Học viện thành một trung tâm đào tạo cán bộ , công chức hàng đầu của quốc gia, ngang tầm khu vực.
Năm là, quản lý nhà nước đối với Hội; lĩnh vực tôn giáo; công tác thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ và công tác thanh niên.
- Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật về hội để trình Quốc hội. Trước mắt, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý đối với hội; bảo đảm không tăng biên chế các hội (theo dự kiến, Ban cán sự đảng Chính phủ sẽ nghe vấn đề này).
Cần chú ý nghiên cứu xây dựng Đề án liên quan đến các tổ chức phi chính phủ (NGO), phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục truyền thống, đặc thù văn hóa, thể chế chính trị  của nước ta.
- Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáovà thực hiện nhất quán chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, nhà nước ta; Tăng cường đối thoại, tranh thủ các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn hóa, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào tôn giáo; Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; bảo đảm tính đồng nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đơn giản hóa thủ tục khen thưởng; Tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng,trong đó khắc phục tình trạng “nặng trên, nhẹ dưới” chỉ khen thưởng nhiều cho cán bộ lãnh đạo; Chú trọng việc khen thưởng cho các đơn vị cơ sở,  công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực sự; Không để tình trạng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sai phạm, vi phạm pháp luật vẫn được đề xuất khen thưởng dưới mọi hình thức.
           - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư-lưu trữ; bảo quản kho lưu trữ khoa học, hiện đại; tổ chức tốt việc khai thác, thu thập tư liệu lịch sử.
- Hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, trình Chính phủ.
Sáu là,đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, trong đó lưu ý đào tạo cán bộ quản lý, lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao ngang tầm khu vực, tập trung nghiên cứu sâu, chú trọng tính ứng dụng, kịp thời, thiết thực, phục vụ quản lý nhà nước của công tác nghiên cứu khoa học.
Bẩy là,Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội Vụ phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.
Thưa các đồng chí,
Phát huy những thành tích to lớn đã đạt được trong năm qua, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Bộ, ngành Nội vụ trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhân dịp chuẩn bị bước sang xuân mới Đinh Dậu 2017, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ.
Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Theo: tcnn.vn
Ngành Nội vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân*Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ,   Thưa toàn thể các đồng chí,   Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ.   Trước hết, thay
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Chính sách tôn giáo trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam -30/12/2016 10:07
Dấu ấn 2016: Liêm chính, Kiến tạo và Hành động -30/12/2016 09:52
Chính phủ mới mở đầu bước ngoặt cải cách -27/12/2016 03:46
Lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM: 'Sáp nhập các quận là chuyện nhạy cảm' -26/12/2016 02:49
Xây dựng tổ chức học tập đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay -21/11/2016 10:47
Cải cách thể chế để xử lý nợ xấu -21/11/2016 10:38
Chất lượng và tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay -21/11/2016 10:21
“Lãnh đạo gương mẫu, thượng tôn pháp luật thì không ai dám nhờn” -07/11/2016 03:35
Quy hoạch - công cụ của Nhà nước kiến tạo, phát triển -07/11/2016 10:57
Chính phủ rất trách nhiệm trong giải trình về nợ công -07/11/2016 10:04
Tin mới nhất
18/08/2017 10:16

Văn phòng Chính phủ quản lý hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

18/08/2017 10:10

Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả thì kiện toàn hoặc giải thể

18/08/2017 09:59

Biết sai, sao vẫn vi phạm?

18/08/2017 09:34

Ninh Bình: Giám đốc sở đánh tài xế túi bụi vì nhầm đường

18/08/2017 09:14

Đồng Tháp: không xét thi đua nếu vi phạm quy định giờ làm việc hành chính

Video
Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/05/2017 03:30

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển: Thể chế là quyết định

01/03/2017 03:32

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

25/01/2017 10:48

“Chịu trách nhiệm là sẽ phải ra đi nếu không làm được việc”

21/11/2016 10:41

TP.HCM: Người dân không phải vác hồ sơ chạy lòng vòng

01/11/2016 10:12

"Phải gạt quan hệ họ hàng sang một bên"

User Online
Lượt truy cập
6922651
Khách online 311

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.