Ngày 21/10/2018 09:06 AM
Ngày 21/10/2018 09:06 AM
24/11/2017 09:41
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều ngày 23/11, đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Phạm Minh Hùng phát biểu tại Buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác có các đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; các đồng chí đại diện lãnh đạo, các công chức chuyên trách cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Tạ Đình Thi phát biểu tại Buổi làm việc

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đẩy mạnh và thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành quyết định quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt, đồng chí Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC của Bộ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Phạm Tân Tuyến báo cáo tại Buổi làm việc

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đã đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT tiếp tục được hoàn thiện; các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ tiếp tục được đơn giản hóa theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ TN&MT đã triển khai và cơ bản hoàn thành các chủ trương, chính sách về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, khắc phục tối đa tình trạng chồng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ của Bộ TN&MT với các Bộ, ngành khác. Bộ TN&MT cũng đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Công tác quản lý công chức, viên chức đã thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực hiện đổi mới các quy chế và công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác cán bộ theo nguyên tắc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá công chức, viên chức.
Về cải cách tài chính công cũng đã được Bộ TN&MT thực hiện đồng bộ và toàn diện, trong đó đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về tài chính; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, triển khai cơ chế khoán chi cho đơn vị quản lý nhà nước.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 và các giải pháp quản lý khoa học trong hoạt động của Bộ ngày càng được đẩy mạnh, mở rộng và thu được kết quả tích cực.

Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đã thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT ở Trung ương và địa phương. Bộ TN&MT cũng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo của Bộ TN&MT cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, đồng thời Bộ TN&MT cũng xác định phương hướng và giải pháp đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới.

Trên cơ sở Báo cáo của Bộ TN&MT, các thành viên Đoàn công tác đã có những nhận xét, góp ý, kiến nghị để công tác CCHC của Bộ TN&MT đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.
Các thành viên Đoàn công tác đều đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Bộ TN&MT. Bộ TN&MT là một trong những Bộ có số lượng văn bản quy phạm pháp luật phải xây dựng nhiều nhất, liên quan đến nhiều lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm, tuy nhiên, đã có những kết quả vượt bậc về công tác cải cách thể chế. Qua kiểm tra từ đầu năm đến nay chưa phát hiện văn bản nào có nội dung trái quy định của pháp luật.

Các thành viên đề nghị Bộ TN&MT đưa nhiệm vụ hệ thống hóa các văn bản quy phạm vào nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thể chế năm 2018. Bổ sung kết quả theo dõi thi hành pháp luật và bổ sung các số liệu theo từng nội dung trong báo cáo. Bộ TN&MT chưa đề cập đến vấn đề kiểm tra và xử lý kiến nghị các vấn đề khó khăn sau khi phân cấp.

Đề nghị Bộ TN&MT tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm công tác CCHC cho các công chức chuyên trách CCHC tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ. Sớm xây dựng và ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ mức độ 3, 4, nâng cao tỉ lệ giải quyết hồ sơ qua mạng. Sớm xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đáp ứng yêu cầu về quản lý đất đai trên toàn quốc. Tăng cường triển khai các văn bản liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị. Tăng cường rà soát, bãi bỏ các TTHC không cần thiết….

Quang cảnh Buổi làm việc

Kết luận Buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ TN&MT, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm, sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác CCHC của Bộ đạt nhiều kết quả cao. 

Tuy nhiên, cần đánh giá hiệu quả của các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; cần bổ sung số liệu cụ thể cho từng nội dung trong báo cáo.

Đồng chí Phạm Minh Hùng đề nghị Bộ TN&MT tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC. Bố trí đầy đủ nguồn lực cho công tác CCHC của Bộ đạt hiệu quả cao. Rà soát các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện đến năm 2020. Đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc ứng dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4. Sớm xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Ngoài ra, Bộ TN&MT cần làm tốt công tác dự báo, quy hoạch tổ chức bộ máy tránh bị xáo trộn nhiều như những năm gần đây. Rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cần thực hiện tốt các nội dung quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường kiểm tra đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc và kiểm tra CCHC tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
Một số hình ảnh tại Buổi làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam:

Tin, ảnh: Thanh Tuấn
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trườngĐồng chí Phạm Minh Hùng phát biểu tại Buổi làm việc Tham gia Đoàn công tác có các đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức theo quy định mới -23/11/2017 09:59
Bộ Giáo dục và Đào tạo: giáo viên sẽ có thang, bảng lương riêng? -23/11/2017 09:06
Bộ trưởng Tài chính: 72% thời gian thông quan thuộc trách nhiệm các Bộ ngành -23/11/2017 09:04
"'Một cửa" ở sân bay từ hôm ngày 15/11 -23/11/2017 08:53
Đề xuất tiêu chuẩn thi thăng hạng viên chức ngành Thể dục thể thao -23/11/2017 06:22
Đăng ký thành lập doanh nghiệp: Một năm “được mùa” -23/11/2017 06:19
Áp dụng chữ ký số với Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển từ năm 2018 -23/11/2017 06:17
Chính phủ trình hàng loạt cơ chế đặc thù để phát triển TP. HCM -23/11/2017 06:12
Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH -23/11/2017 06:10
Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính -23/11/2017 04:58
Tin mới nhất
15/10/2018 03:58

Hà Nội: Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

15/10/2018 03:55

Quy định mới rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng kiểm ô tô

15/10/2018 03:54

Bộ Giao thông vận tải: Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

15/10/2018 03:52

Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/10/2018 03:50

Llĩnh vực tài nguyền và môi trường: Cắt giảm hơn 60% điều kiện đầu tư kinh doanh

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
15/10/2018 03:47

“Chạy” tín nhiệm và sự “cảnh giác, lo xa” của ông Trương Tấn Sang

15/10/2018 03:45

Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không

09/10/2018 10:38

Sắp xếp lại biên chế, làm sao để không thiếu giáo viên cục bộ?

04/10/2018 01:41

Vì sao kết nối giải quyết thủ tục đất đai vẫn ‘nửa điện tử, nửa giấy’?

02/10/2018 04:12

Cứ giảm biên chế giáo viên thì vài năm nữa lại đi xóa mù chữ

User Online
Lượt truy cập
12912132
Khách online 432

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.