Ngày 22/05/2018 12:30 PM
Ngày 22/05/2018 12:30 PM
08/08/2016 10:32
Hạn chế tối đa, tiến tới xóa bỏ cơ chế ”xin – cho” ở tất cả các lĩnh vực

Trong 2 ngày30/6 - 1/7/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016; trong đó sáng ngày 30/6 thảo luận về xây dựng pháp luật, chiều 30/6 và ngày 1/7 họp trực tuyến với sự tham gia của Lãnh đạo 63 tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Phiên họp Chính phủ với các địa phương, chiều 1/7

Trong phiên họp trực tuyến với các địa phương về kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đã nghe và thảo luận về: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016, những khó khăn, thách thức và một số kiến nghị, giải pháp thời gian tới; Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2016; Báo cáo về tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo đánh giá tác động, ảnh hưởng sự kiện Vương quốc Anh rời khỏi EU đến nền kinh tế Việt Nam;…

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương thống nhất nhận định, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; lãi suất tương đối ổn định và có xu hướng giảm; tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định; huy động vốn đầu tư phát triển đạt nhiều kết quả tích cực; thu hút vốn FDI tăng cao hơn nhiều so với năm trước; phát triển doanh nghiệp có bước chuyển biến mạnh mẽ; các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm;…

Tuy nhiên, nhiều thành viên Chính phủ, lãnh đạo địa phương cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế phục hồi chậm; tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có khả năng tăng cao trở lại; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt thấp hơn mục tiêu đề ra; việc phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái còn nhiều yếu kém; đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường biển, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn;…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là phiên họp Chính phủ trực tuyến đầu tiên với các địa phương trên toàn quốc sau khi Chính phủ được kiện toàn; các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đề ra các giải pháp cần thiết phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 mà Trung ương và Quốc hội đã giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần chủ đạo mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nêu tại 2 phiên họp Chính phủ thường kỳ trước để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện - Đó là quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển; Chính phủ trong sạch, liêm chính, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoạt động với tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, phải tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, người dân có thể làm những gì mà pháp luật không cấm. Tập trung hơn nữa cho công tác cải cách thể chế, xây dựng chính sách; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường minh bạch và trách nhiệm thực thi công vụ; hạn chế tối đa, tiến tới xóa bỏ cơ chế xin - cho ở tất cả các ngành, lĩnh vực; tránh lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; thực hiện tốt công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết những vấn đề liên ngành, liên vùng.

Đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực; những gì thị trường làm tốt hơn thì để thị trường làm thay vì Nhà nước; coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong tăng trưởng, tạo việc làm cho người lao động.

“Tôi đề nghị các thành viên Chính phủ, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo nêu trên. Việc tăng cường kỷ luật kỷ cương phải được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách hàng đầu của Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề; đòi hỏi từng địa phương, bộ ngành với tinh thần đổi mới, chủ động, năng động sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả lĩnh vực theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần chung là phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, của các ngành các cấp và cộng đồng doanh nghiệp; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thách thức; phát huy dân chủ, năng động sáng tạo, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kỷ luật kỷ cương; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, thượng tôn pháp luật gắn với phát huy dân chủ sẽ tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, thanh tra, giám sát, thống kê, báo cáo. Có chế tài xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai, thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thông qua tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cả trước mắt và trong trung và dài hạn.

Tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, trong đó hết sức lưu ý rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; ban hành các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; xóa triệt để giấy phép con.

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và xã hội hóa, tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có kế hoạch, lộ trình cụ thể đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, trong đó thể hiện rõ chủ trương tăng tỷ lệ vốn bán ra, bán cả doanh nghiệp lãi cao, bán hết phần vốn nhà nước đối với doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và các Bộ, ngành liên quan điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, phối hợp linh hoạt với chính sách tài khóa và các chính sách, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (dưới 5%), đồng thời thúc đẩy tăng trưởng, kích thích người dân đưa vốn vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất; tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho một số lĩnh vực, nhóm ưu tiên (xuất khẩu, ngư dân, nông dân...).

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN, phấn đấu vượt thu, bảo đảm các chỉ tiêu chi, bội chi NS; chú trọng tạo chuyển biến rõ nét chống thất thu, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế và trong hoàn thuế; tập trung cải cách thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các vi phạm. Tháo gỡ vướng mắc về chính sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, gắn với kiểm soát chặt chẽ chi NSNN. Triệt để chi tiết kiệm thường xuyên, nhất là hội nghị, hội thảo, lễ hội, đi nước ngoài, xây trụ sở, điện nước... Rà soát các quy định, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn trái phiếu CP, vốn đầu tư từ NSNN.

Theo http://www.ktdt.vn
Hạn chế tối đa, tiến tới xóa bỏ cơ chế ”xin – cho” ở tất cả các lĩnh vựcPhiên họp Chính phủ với các địa phương, chiều 1/7 Trong phiên họp trực tuyến với các địa phương về kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đã nghe và thảo luận về: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Bãi bỏ hàng loạt ”giấy phép con” trong lĩnh vực ngân hàng -08/08/2016 09:47
Hội nghị, công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 -29/04/2016 02:09
Hà Nội: Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC” -26/04/2016 02:14
Bí thư Thăng: Cải cách hành chính chậm đang cản trở TP.HCM -26/04/2016 01:42
Đề xuất trình tự đăng ký mẫu con dấu -26/04/2016 01:33
Hà Nội công bố đường dây nóng xử lý ‘bôi trơn’ khi làm sổ đỏ -26/04/2016 10:20
Thủ tướng: "Thủ tục rườm rà, lót tay, tiêu cực..., tôi rất buồn!" -26/04/2016 10:13
Nền hành chính phục vụ: Phải hiểu dân muốn gì -26/04/2016 10:02
Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 3/2016 -26/04/2016 09:37
Thủ tướng: Ngành tài chính phải ráo riết cải cách thủ tục hành chính -22/04/2016 02:27
Tin mới nhất
21/05/2018 10:51

Phải đề ra phương hướng khắc phục những tiêu chí có điểm số thấp trong bảng xếp hạng PAR Index 2017

21/05/2018 10:50

Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

21/05/2018 10:45

Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018

21/05/2018 10:03

Lùm xùm thi công chức ở Đắk Lắk: Lỗi tại giám thị?

21/05/2018 05:50

Hậu Giang: Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh

Video
Nam Định - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
21/05/2018 10:05

Tiền lương: Cần tách bạch khu vực hành chính và sự nghiệp

14/05/2018 05:12

Con ông cháu cha, cả họ làm quan: Vì sao dai dẳng?

07/05/2018 01:51

Cành sâu thì chặt bỏ, có gì đâu mà không thể công khai?

02/05/2018 10:10

Lương và vị trí việc làm

16/04/2018 10:32

Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc: Sao không làm dân được?

User Online
Lượt truy cập
10531339
Khách online 374

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.