Ngày 21/10/2018 08:56 AM
Ngày 21/10/2018 08:56 AM
07/08/2018 12:28
Kiểm tra hoạt động công vụ tại 02 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương

Ngày 29/7, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại 02 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

Tại buổi kiểm tra ở Hưng Yên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá công tác chuẩn bị của UBND tỉnh Hưng Yên phục vụ buổi kiểm tra và các giải trình đã làm rõ những vấn đề Tổ công tác đưa ra. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy định việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đầy đủ. Triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII có kết quả, nghiêm túc; công tác tiếp công dân theo định kỳ đầy đủ, đúng quy định.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho rằng, vẫn còn tình trạng giao biên chế sự nghiệp làm công tác thanh tra, như vậy không đúng thẩm quyền, đối tượng; ban hành chính sách thu hút nhân tài chưa đúng quy định của nhà nước. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng cho nợ tiêu chuẩn khi bổ nhiệm các trường hợp lãnh đạo quản lý.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh thực hiện tốt 07 nhiệm vụ:

Một là, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành khắc phục các hạn chế tồn tại trong thời gian sớm nhất.

Hai là, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 về sắp xếp các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế… không dùng biên chế chưa sử dụng hết vào tinh giản biên chế. Phải giảm 02 tuyển 01, cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức, giảm về lượng tăng về chất; sắp xếp cơ cấu các tổ chức bên trong theo hướng tinh giản, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát lại công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm.

Ba là, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cần ban hành quy chế các Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để quy định trách nhiệm từng thành viên. Mỗi năm kiểm tra tối thiểu 30% số đơn vị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bốn là, đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong cơ quan các cấp theo hướng giảm tổ chức, cần chủ động sắp xếp theo thẩm quyền được phân cấp của tỉnh. Xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; tăng tỷ lệ tinh giản biên chế; giao biên chế không vượt biên chế Bộ Nội vụ giao; chú ý cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấm dứt tình trạng sử dụng hợp đồng làm việc chuyên môn.

Năm là, tỉnh tiếp tục thực hiện quy định về tiếp công dân; tăng cường công tác kiểm tra các cấp trong công tác tiếp công dân; tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về kỷ cương kỷ luật hành chính; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm về công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, tổ chức bộ máy.

Bảy là, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh CCHC. Năm 2017, tỉnh Hưng Yên xếp thứ 56/63 về chỉ số PCI; 41/63 về chỉ số PAPI; 29/63 về chỉ số PAR index; 31/63 về chỉ số ICT index. Do đó, tỉnh cần tổ chức họp, phân tích, đánh giá những chỉ số còn thấp, quy trách nhiệm cho người đứng đầu phụ trách lĩnh vực có chỉ số thấp để phấn đấu tăng thứ hạng các chỉ số những năm tiếp theo.

Tại buổi kiểm tra tại Hải Dương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh Hải Dương phục vụ buổi kiểm tra; báo cáo đầy đủ chi tiết, thành phần tham dự đông đủ thể hiện sự cầu thị của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện.Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu ra 05 vấn đề hạn chế của tỉnh Hải Dương, đó là: Chưa sử dụng hết biên chế được giao nhưng vẫn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn. Việc tinh giản biên chế chủ yếu đối với người nghỉ hưu đúng tuổi. Chưa làm rõ việc tuyển dụng không qua thi đối với một số trường hợp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn có trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn. Lãnh đạo, quản lý cấp phó còn vượt quy định.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Hải Dương thực hiện tốt 09 nhiệm vụ trong thời gian tới:

Một là, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khắc phục ngay các hạn chế theo Kết luận thanh tra  số 66 của Thanh tra Bộ Nội vụ và các vấn đề theo đề nghị của Tổ kiểm tra, sớm có báo cáo khắc phục gửi Bộ Nội vụ.

Hai là, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6,7 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc ra hai vào một; tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tham mưu tổ chức sắp xếp các cơ quan tham mưu cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 24 và Nghị định số 37 sắp ban hành theo hướng giảm 10% đến năm 2021. Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND tỉnh chủ động sắp xếp cơ cấu tổ chức, thu gọn đầu mối bên trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp đảm bảo tinh gọn.

Bốn là, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, tinh giản biên chế tối thiểu 10% đến năm 2021.

Năm là, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, có kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ nội vụ. Lưu ý những trường hợp tuyển dụng không qua thi.

Sáu là, UBND tỉnh quan tâm hơn nữa công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh; khắc phục việc bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn.

Bảy là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về kỷ cương kỷ luật hành chính; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm về công tác tuyển dụng sử dụng công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, …

Tám là, tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC theo Kế hoạch CCHC của Chính phủ giai đoạn 2016-2020. Năm 2017, tỉnh Hải Dương xếp thứ 4 trong số 16 tỉnh có chỉ số cao nhất trong cả nước; chỉ số PAR index xếp thứ 39/63; chỉ số SIPAS xếp thứ 26/63; chỉ số PCI xếp thứ 49/63. Do đó, tỉnh cần có giải pháp nâng cao các chỉ số trong những năm tới, đáp ứng hơn nữa sự mong đợi của người dân, tổ chức.

Chín là, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát lại đề án xác định vị trí việc làm các cơ quan hành chính và sự nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh sau khi cơ cấu lại tổ chức./.

Theo moha.gov.vn
Kiểm tra hoạt động công vụ tại 02 tỉnh Hưng Yên và Hải DươngTại buổi kiểm tra ở Hưng Yên , Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá công tác chuẩn bị của UBND tỉnh Hưng Yên phục vụ buổi kiểm tra và các giải trình đã làm rõ những vấn đề Tổ công tác đưa ra. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy định việc chấp hành kỷ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra cải cách hành chính tại Quảng Nam -07/08/2018 12:19
Bộ Xây dựng: Phấn đấu lọt top 10 PAR Index 2018 -06/08/2018 11:08
Các quy định, chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2018 -30/07/2018 02:32
Phát động Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính -30/07/2018 10:46
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh cải cách hành chính“ -30/07/2018 10:29
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Không "ôm giữ" những điều kiện không cần thiết -30/07/2018 10:25
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  -23/07/2018 11:33
Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ về cải cách hành chính -23/07/2018 10:37
Bộ Tư pháp đã cắt giảm 49/94 điều kiện kinh doanh -23/07/2018 10:36
"Chính phủ 4.0 là phải có con người 4.0" -23/07/2018 10:14
Tin mới nhất
15/10/2018 03:58

Hà Nội: Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

15/10/2018 03:55

Quy định mới rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng kiểm ô tô

15/10/2018 03:54

Bộ Giao thông vận tải: Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

15/10/2018 03:52

Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/10/2018 03:50

Llĩnh vực tài nguyền và môi trường: Cắt giảm hơn 60% điều kiện đầu tư kinh doanh

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
15/10/2018 03:47

“Chạy” tín nhiệm và sự “cảnh giác, lo xa” của ông Trương Tấn Sang

15/10/2018 03:45

Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không

09/10/2018 10:38

Sắp xếp lại biên chế, làm sao để không thiếu giáo viên cục bộ?

04/10/2018 01:41

Vì sao kết nối giải quyết thủ tục đất đai vẫn ‘nửa điện tử, nửa giấy’?

02/10/2018 04:12

Cứ giảm biên chế giáo viên thì vài năm nữa lại đi xóa mù chữ

User Online
Lượt truy cập
12912042
Khách online 618

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.