Ngày 22/05/2018 12:26 PM
Ngày 22/05/2018 12:26 PM
03/10/2013 02:20
Báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2013 và những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2013

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, trong Quý III năm 2013, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thông qua việc rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2013 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm tiếp tục chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính và kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các đơn vị.

Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2013 ngày 26/9/2013 của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương đã đạt được những kết quả đáng biểu dương. Cụ thể như sau:

1. Về cải cách thể chế: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có nhiều chỉ đạo về công tác cải cách thể chế, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung xây dựng các luật có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội như: Đề án sửa đổi Bộ Luật dân sự 2005, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Hộ tịch. Các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai công tác thẩm định, rà soát, kiểm tra, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn. Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức các cuộc họp tư vấn thẩm định bảo đảm tính toàn diện, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.
 
Thực hiện Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) sang Bộ Tư pháp, từ ngày 01/7/2013 đến ngày 25/8/2013, theo Báo cáo số 196/BC-BTP của Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ, thì trong thời gian này Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành được 16/107 văn bản, còn lại 91 văn bản trong đó có 32/91 văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; có 35/91 văn bản đã được Bộ Tư pháp thẩm định; có 24/91 văn bản đang trong giai đoạn soạn thảo, lấy ý kiến.
 
2. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước: Trên cơ sở Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, các bộ, ngành đang tích cực thực hiện rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để xây dựng và trình Chính phủ Nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình. Bộ Nội vụ đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác tổ chức bộ máy, biên chế để kiện toàn tổ chức, bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ theo cơ cấu Chính phủ khóa XIII, bảo đảm Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, bao quát đầy đủ các ngành, lĩnh vực. Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, ngành; tiếp tục triển khai rà soát, chỉnh sửa dự thảo Đề án Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ; Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam… Trong quý III năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng và Thông tấn xã Việt Nam.
 
Các địa phương tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức bên trong, ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị; bổ sung chức năng, nhiệm vụ, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Trong quý III năm 2013, nhiều bộ, ngành và địa phương đã thực hiện chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, tổ chức, biên chế của phòng kiểm soát thủ tục hành chính về Vụ Pháp chế (đối với các bộ), về Sở Tư pháp (đối với các tỉnh, thành phố) và tiếp tục đề án bố trí cán bộ chuyên trách CCHC để nâng cao chất lượng của công tác này. Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Quản lý điều hành dự án chính quyền điện tử, đồng thời cũng đã có quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh và tại 03 thành phố: Hạ Long, Uông Bí và Móng Cái. Theo đó, Trung tâm hành chính công cấp tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, là bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành. Trung tâm hành chính công cấp huyện trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mục tiêu của việc thành lập các Trung tâm là hướng đến việc phục vụ cá nhân, tổ chức theo hướng thân thiện, nhanh chóng, hiệu quả. Ngày 02/8/2013, Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí và Móng Cái đã chính thức khánh thành và đi vào họat động.
 
3. Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai một cách quyết liệt việc thực hiện các phương án, kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2013 đã được Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/7/2013 về tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Việc cập nhật, công bố, công khai và đánh giá tác động thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện có hiệu quả tại nhiều bộ, ngành, địa phương đã khắc phục dần những tồn tại thiếu sót mà các cơ quan, doanh nghiệp và công dân phản ánh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đến nay, hầu hết thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành, địa phương cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các phương tiện thông tin đại chúng, giúp cho người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin về quy trình thủ tục trước khi tiến hành giao dịch tại cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.
 
Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo góp ý của các bộ, ngành và địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ.
 
Các địa phương tiếp tục phát hiện, chấn chỉnh những mặt tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, đạo đức phẩm chất đáp ứng yêu cầu làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình một cửa điện tử. Hiện tại, một số đơn vị làm tốt công tác này như: tỉnh Ninh Bình có 17/17 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 08/08 đơn vị hành chính cấp huyện, 146/146 đơn vị cấp xã đã thực hiện cơ chế một cửa, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 8 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện mô hình một cửa hiện đại; Đà Nẵng có 100% các quận, huyện, phường, xã đã thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa; thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố. Mô hình một cửa liên thông và một cửa hiện đại cấp huyện tiếp tục được thực hiện tốt tại nhiều địa phương, như: Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đà Nẵng, Hải Dương… Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo triển khai mô hình một cửa hiện đại đồng loạt tại tất cả các Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.
 
4.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục có nhiều giải pháp chủ động, tích cực triển khai các nội dung tại Nghị quyết 30c/NQ-CP nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Bộ Nội vụ đang tích cực triển khai xây dựng ban hành các văn bản, chương trình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ, chính sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong cả nước để thực hiện được cụ thể, sát sao hơn. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các bộ, ngành, địa phương được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra. Công tác thi tuyển cạnh tranh các chức danh lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng công chức bằng hình thức thi trực tuyến trên máy tính và thi nâng ngạch theo hình thức cạnh tranh tiếp tục được đẩy mạnh và được coi là những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng nền công vụ cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được các bộ, các địa phương tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục nghiên cứu đổi mới thể chế quản lý cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, tập trung xây dựng và hoàn thiện một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
 
5. Hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cấp hoàn thiện bộ phận và mở rộng lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chỉ đạo, kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho quy trình giải quyết công việc của cơ quan được minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên, thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện cho cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy hành chính nhà nước.
 
Bên cạnh những ưu điểm, đột phá đã làm được, công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2013 ở các bộ, ngành và địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục: Một số đề án, dự án tại Nghị quyết 30c/NQ-CP chưa được các bộ, ngành triển khai có kết quả. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng về cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất pháp lý, tuy nhiên công tác soạn thảo và ban hành một số văn bản của một số bộ, ngành chưa được quan tâm đúng mức cho nên đã dẫn đến một số văn bản không thể áp dụng ngay được, tình trạng nợ đọng văn bản, văn bản có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều. Một số bộ, ngành và địa phương chưa quan tâm đến việc xây dựng báo cáo CCHC theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/03/2012 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC theo các nội dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP nên chất lượng báo cáo còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của một số bộ, địa phương chất lượng còn kém, ít tính sáng tạo và chưa sát với thực tiễn công tác CCHC.
 
Trong 3 tháng cuối năm 2013, các bộ, ngành và địa phương cần: (1) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; các bộ khẩn trương xây dựng và triển khai các đề án, dự án được phân công tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. (2) Thực hiện nghiêm túc các kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh CCHC và cải cách chế độ công vụ, công chức ngày 26/7/2013 và hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong Kế hoạch CCHC năm 2013 của các bộ, các tỉnh, thành phố. (3) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức chuyên trách CCHC của các bộ, ngành và giảng viên cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách CCHC giai đoạn 2013 – 2015” tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ. (4) Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Văn bản sửa đổi Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. (5) Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương; sớm hoàn thiện xây dựng Nghị định thay thế, sửa đổi các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, hoàn thành việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Sở Tư pháp và Vụ Pháp chế. (6) Hoàn thiện dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. (7) Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. (8) Triển khai xây dựng kế hoạch CCHC năm 2014 của bộ, ngành và địa phương, trong đó chú ý đến việc bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch./.
 
Tin: Cao Tuấn Anh, Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ
Báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2013 và những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2013Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2013 ngày 26/9/2013 của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương đã đạt được những kết quả đáng biểu dương. Cụ thể như sau: 1. Về cải cách thể chế: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Kinh nghiệm xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính cấp tỉnh từ Chương trình Quản trị Nhà nước và Cải cách Hành chính (GOPA I) giai đoạn 2008 - 2011 -04/09/2013 10:02
Tổng hợp những kết quả bước đầu của Chương trình Quản trị Nhà nước và Cải cách hành chính Giai đoạn II (GOPA II 2012-2015)  -04/09/2013 09:43
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính đến tháng 8/2013 và những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong năm 2014 -30/08/2013 05:44
Cần Thơ đột phá cải cách hành chính để giảm tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp  -09/01/2013 10:56
Hòa Bình: Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính  -29/06/2012 03:49
Ninh Thuận: Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. -07/07/2009 03:15
Kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang -29/06/2009 09:39
Tập huấn kiến thức cải cách hành chính năm 2009 tại tỉnh Hoà Bình. -29/06/2009 09:37
Cần Thơ: Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2009 -29/06/2009 09:17
Ninh Thuận: Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2009 -29/06/2009 09:10
Tin mới nhất
21/05/2018 10:51

Phải đề ra phương hướng khắc phục những tiêu chí có điểm số thấp trong bảng xếp hạng PAR Index 2017

21/05/2018 10:50

Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

21/05/2018 10:45

Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018

21/05/2018 10:03

Lùm xùm thi công chức ở Đắk Lắk: Lỗi tại giám thị?

21/05/2018 05:50

Hậu Giang: Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh

Video
Nam Định - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
21/05/2018 10:05

Tiền lương: Cần tách bạch khu vực hành chính và sự nghiệp

14/05/2018 05:12

Con ông cháu cha, cả họ làm quan: Vì sao dai dẳng?

07/05/2018 01:51

Cành sâu thì chặt bỏ, có gì đâu mà không thể công khai?

02/05/2018 10:10

Lương và vị trí việc làm

16/04/2018 10:32

Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc: Sao không làm dân được?

User Online
Lượt truy cập
10531252
Khách online 297

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.