Ngày 20/08/2017 02:34 AM
Ngày 20/08/2017 02:34 AM
01/03/2017 03:01
Hà Nội: Đột phá cải cách hành chính, tạo chuyển biến trong quản lý, điều hành và kỷ luật, kỷ cương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và Chương trình tổng thể về cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020, thời gian qua, công tác CCHC của thành phố Hà Nội được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Đây thực sự trở thành khâu đột phá trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô.

Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá, CCHC ở Hà Nội thời gian qua vẫn còn những hạn chế; chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố chưa có sự đột phá; một số chỉ số đánh giá còn thấp, chuyển biến chậm. Một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của Thủ đô chưa được xây dựng. Việc ban hành các cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quy định của Trung ương có thời điểm chưa kịp thời...

Từ những hạn chế, bất cập trên, Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định, phải tập trung xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở về CCHC. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý trên địa bàn, tạo thuận lợi tối đa phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định, trọng tâm CCHC là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm tính công khai, minh bạch, làm giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC. Tổ chức các bộ máy cơ quan phải được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ tiêu mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt ra trong CCHC khá rõ ràng và khoa học, được cụ thể theo 5 nội dung: Thể chế; TTHC, bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính và ứng dụng CNTT. Theo đó, trong cải cách thể chế, tập trung rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; xác định, kiến nghị với Trung ương những cơ chế chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô, phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố. Trong năm 2016, các cơ quan, đơn vị của thành phố đã hoàn thành xây dựng quy chế, quy trình và phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ những việc được làm, không được làm cho từng bộ phận, từng đơn vị. Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC liên thông. Cụ thể hóa các chế tài xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trách nhiệm và đạo đức công vụ, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về TTHC, thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát các quy định về TTHC theo hướng rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ; giảm thời gian và chi phí thực hiện; ưu tiên các TTHC phục vụ hội nhập quốc tế, khởi sự doanh nghiệp, đời sống dân sinh, các lĩnh vực về tài chính đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, y tế, chính sách người có công, phòng cháy, chữa cháy... Tập trung cải cách TTHC trong nội bộ các cơ quan hành chính. Xây dựng quy trình, quy chế phối hợp liên thông, nhằm giải quyết các công việc liên quan đến trách nhiệm của các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã. Quy định cơ chế một cửa trong việc cung cấp các dịch vụ công tại những đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước. Đẩy mạnh rà soát, công bố, công khai các dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước; nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân.

Thành ủy Hà Nội cũng quyết liệt triển khai, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Chủ động rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố và cấp huyện, khắc phục tình trạng cát cứ, phân tán nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Phân cấp, ủy quyền hợp lý, rành mạch, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, bảo đảm công khai, minh bạch. Chú trọng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung thực hiện nghiêm túc đồng bộ và có hiệu quả về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thành phố thực hiện đổi mới phương thức tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý, nhân rộng phương thức thi tuyển công chức qua phần mềm máy vi tính. Đảng bộ thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án: Đào tạo cán bộ nguồn; đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên ngành; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố giai đoạn 2016-2020; đào tạo kỹ năng quản lý và sử dụng, ứng dụng CNTT...

Về cải cách tài chính công, Đảng bộ thành phố xác định và thực hiện mức tài chính hợp lý, hiệu quả theo kết quả công việc được giao ở các cơ quan, đơn vị. Thí điểm thực hiện cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Xác định thực hiện cơ chế quản lý tài chính thu - chi để tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ, nhằm giảm chi ngân sách Nhà nước, giảm biên chế... Khuyến khích sự tham gia của các khu vực tư nhân trong cung cấp các dịch vụ công do đơn vị sự nghiệp phù hợp sang công ty cổ phần, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.

Vấn đề hiện đại hóa hành chính cũng được thành phố quan tâm, đầu tư đồng bộ, thống nhất, dứt điểm phương tiện, máy vi tính, phần mềm cho các cơ quan từ thành phố đến xã, phường, thị trấn để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, như mục tiêu chương trình đề ra. Đã tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu thành phố; thực hiện việc tích hợp cơ sở dữ liệu về dân cư, kiến trúc, quy hoạch, đầu tư, hạ tầng kỹ thuật đô thị để phục vụ chính quyền điện tử. Triển khai cơ sở dữ liệu dân cư và dịch vụ công theo lộ trình; hoàn thành việc lắp đặt mạng, lắp đặt thiết bị đào tạo cơ bản, đào tạo sử dụng phần mềm tại tất cả các xã, phường, thị trấn... Triển khai hình thức thuê doanh nghiệp CNTT thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần, hoặc thuê trọn gói để các cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Để thực hiện hiệu quả CCHC, Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; giữa cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác CCHC, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị và lĩnh vực quản lý. Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của CCHC bảo đảm sát với tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, phù hợp với tình hình thực tiễn; coi trọng thí điểm trong triển khai CCHC. Nghiên cứu thành lập tổ tư vấn đánh giá hiệu quả CCHC ở một số lĩnh vực.

Các cấp của thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thực hiện CCHC; có chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với công chức trực tiếp phụ trách, tham mưu, thừa hành công tác CCHC ở các cấp, các ngành; kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định, nhiệm vụ được giao; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện quy định về trách nhiệm báo cáo, giải trình của cán bộ, công chức...

Quá trình thực hiện, các cấp, các cơ quan, đơn vị của thành phố coi trọng phát huy sức mạnh tập thể, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội đối với công tác CCHC; nhân rộng mô hình, cách làm hay, gương làm tốt về CCHC; coi trọng nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm CCHC hiệu quả, phù hợp ở trong và ngoài nước.

Theo qdnd.vn
Hà Nội: Đột phá cải cách hành chính, tạo chuyển biến trong quản lý, điều hành và kỷ luật, kỷ cươngTuy nhiên, nghiêm túc đánh giá, CCHC ở Hà Nội thời gian qua vẫn còn những hạn chế chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố chưa có sự đột phá một số chỉ số đánh giá còn thấp, chuyển biến chậm. Một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Nghị định số 19/2016/NĐ-CP can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp -01/03/2017 02:56
Cà Mau tăng cường truyền thông về hoạt động cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính -01/03/2017 02:48
Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2017 -01/03/2017 02:44
Hà Nội: Giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp -28/02/2017 04:25
TP. HCM: 100% dịch vụ công về giao thông vận tải ở mức độ 3 và 4 -28/02/2017 04:02
TP.HCM: Bệnh viện quận Thủ Đức - Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam không dùng giấy tờ khám chữa bệnh -28/02/2017 03:54
Hà Nội thí điểm khoán kinh phí, thu hồi xe công -28/02/2017 03:02
Hà Nội giảm được hàng trăm cán bộ, lãnh đạo cấp phòng, ban -28/02/2017 02:57
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 -28/02/2017 02:41
Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 -25/01/2017 11:00
Tin mới nhất
18/08/2017 10:16

Văn phòng Chính phủ quản lý hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

18/08/2017 10:10

Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả thì kiện toàn hoặc giải thể

18/08/2017 09:59

Biết sai, sao vẫn vi phạm?

18/08/2017 09:34

Ninh Bình: Giám đốc sở đánh tài xế túi bụi vì nhầm đường

18/08/2017 09:14

Đồng Tháp: không xét thi đua nếu vi phạm quy định giờ làm việc hành chính

Video
Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/05/2017 03:30

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển: Thể chế là quyết định

01/03/2017 03:32

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

25/01/2017 10:48

“Chịu trách nhiệm là sẽ phải ra đi nếu không làm được việc”

21/11/2016 10:41

TP.HCM: Người dân không phải vác hồ sơ chạy lòng vòng

01/11/2016 10:12

"Phải gạt quan hệ họ hàng sang một bên"

User Online
Lượt truy cập
6922756
Khách online 399

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.