Ngày 23/09/2018 05:25 PM
Ngày 23/09/2018 05:25 PM
12/07/2018 11:20
Bộ Công Thương: Lấy kết quả CCHC làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Xác định CCHC phải gắn liền với trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị ở các cấp thuộc Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ban hành quyết định kiện toàn đầu mối về CCHC của Bộ (gồm thủ trưởng và 01 chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị thuộc Bộ). Bộ phận tham, mưu giúp việc về CCHC ở các cấp của Bộ Công Thương đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Bộ Công Thương lấy kết quả CCHC làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu, cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đó là thông tin tại buổi kiểm tra Bộ Công Thương của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ sáng ngày 12/7.

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Trần Hữu Linh cho biết, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Công Thương, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC với trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi người dân, doanh nghiệp.

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Trần Hữu Linh báo cáo tại buổi kiểm tra

Bộ Công Thương cũng xác định công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân là một đầu vào quan trọng để tăng cường chấn chỉnh hoạt động công chức, công vụ; kịp thời điều chỉnh các quy định hành chính bất hợp lý; tiếp thu các sáng kiến cải cách từ người dân, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, song song với việc xây dựng nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, Bộ Công Thương cũng sử dụng trên 10 đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Bộ đã rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018; theo đó, tổng số điều kiện đầu tư, kinh doanh được bãi bỏ là 675 /1216 điều kiện của 27 ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (chiếm tỷ lệ 55,5%).

Theo Phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017, Bộ sẽ đơn giản hóa, bãi bỏ 123 TTHC (bãi bỏ 15 TTHC và đơn giản hóa 108 thủ tục) trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi Bộ quản lý. Đây được xem là cuộc cải cách chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương nhiều năm nay; tuy nhiên, năm 2017, Bộ Công Thương đã thực hiện vượt mục tiêu này, đã cắt giảm và đơn giản hóa 183 TTHC (trong đó cắt giảm 49 TTHC, đơn giản hóa 134 TTHC).

Tiếp nối tinh thần CCHC mạnh mẽ, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức, năm 2018, Bộ Công Thương sẽ bãi bỏ, đơn giản hóa 54 TTHC thuộc 10 lĩnh vực được quy định tại 19 VBQPPL (10 Thông tư, 01 Thông tư liên tịch, 01 Quyết định Thủ tướng và 07 Nghị định).  Tính đến hết tháng 6/2018, Bộ Công Thương đã thực hiện đơn giản hóa, bãi bỏ được 14 TTHC, các TTHC còn lại đã và đang được thực hiện đảm bảo tiến độ của Phương án đã đề ra.

Về rà soát, đánh giá TTHC, năm 2017, Bộ Công Thương tiến hành rà soát 03 nhóm quy định, TTHC với tổng số 36 TTHC và năm 2018, rà soát 03 nhóm quy định, TTHC với tổng số 24 TTHC. Từ kết quả rà soát, các đơn vị đã lên phương án đơn giản hóa TTHC và đề xuất trực tiếp trong nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ Công Thương, của Chính Phủ trong các lĩnh vực liên quan.

Quanh cảnh buổi kiểm tra

Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ Công Thương đang quản lý 457 TTHC, tất cả các TTHC nêu trên đều được Bộ Công Thương thực hiện công bố và cập nhật công khai đầy đủ, đúng hạn trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và tại trụ sở trực tiếp tiếp nhận/ xử lý TTHC liên quan.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã phân cấp cho các địa phương thực hiện 154 TTHC (141 TTHC cấp tỉnh; 10 TTHC cấp huyện và 03 TTHC cấp xã); hiện tại, Bộ Công Thương đã phân cấp cho các địa phương thực hiện 152/ 457 TTHC hiện có (139 TTHC cấp tỉnh; 13 TTHC cấp huyện), liên quan đến 28/267 ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Ðầu tư…

Kết quả trên đã thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và công chức Bộ Công Thương trong công cuộc CCHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến kết quả CCHC của Bộ như kinh phí dành cho CCHC còn hạn hẹp; công tác thanh tra, kiểm tra đôi khi bị chồng chéo với các đoàn kiểm tra chuyên ngành khác; chế độ báo cáo với tần suất nhiều đã tạo gánh nặng cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi kiểm tra


Ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ Công Thương đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa đặc biệt ấn tượng với kết quả cải cách TTHC mà Bộ Công Thương đạt được qua việc bãi bỏ là 675 /1216 điều kiện của 27 ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng chỉ ra 04 vấn đề còn hạn chế của Bộ Công Thương và đề nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo quyết liệt, khắc phục trong thời gian sớm nhất như: một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, lãnh đạo một số đơn vị chưa nhận thức tầm quan trọng của CCHC, một số VBQPPL chưa hoàn thành, việc công bố TTHC còn chậm. Bộ Công Thương cũng chưa có phương án rà soát, đơn giản hóa TTHC về kiểm tra chuyên ngành…

Nguồn: Thanh Tuấn - Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Bộ Công Thương: Lấy kết quả CCHC làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụChánh Văn phòng Bộ Công Thương Trần Hữu Linh cho biết, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Công Thương, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC với trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi người
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Bộ Công Thương tiên phong cắt “hàm” và dẹp loạn cấp phó -06/07/2018 02:34
Nam Định: Còn chỉ tiêu biên chế tuyển dụng viên chức nhưng vẫn duy trì hợp đồng lao động làm chuyên môn -02/07/2018 09:38
Đà Nẵng hỗ trợ đến 200 triệu cho cán bộ 'nhường ghế' người trẻ -29/06/2018 03:40
Tuyên Quang: Kế hoạch triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử -29/06/2018 02:35
Bộ Công Thương: Rút ngắn thời gian cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa -29/06/2018 11:17
Kiên Giang: Tránh giải thể chỗ này, phình ra chỗ kia -28/06/2018 02:37
TP.Hồ Chí Minh: Trả thu nhập tăng thêm hàng quý cho cán bộ, công chức -28/06/2018 02:31
Hà Nội sẽ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích -28/06/2018 02:23
Hà Nội thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị 2 năm -26/06/2018 02:24
Thành phố Hải Phòng quyết tâm cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công -25/06/2018 10:03
Tin mới nhất
18/09/2018 04:33

Sẽ thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ở 10 địa phương?

17/09/2018 03:32

Bộ Tài chính: Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018

17/09/2018 03:16

Quảng Bình: Công chức hơn 4 năm không được nhận lương

17/09/2018 03:06

Đến lúc áp KPI cho bộ trưởng, chủ tịch tỉnh thành như trong quản trị doanh nghiệp

17/09/2018 02:48

Kiên Giang: Thành lập thành phố Hà Tiên

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/09/2018 01:53

Hết lo tiền quà tặng lễ kỷ niệm

11/09/2018 02:29

Có thật “9 người dân nuôi 1 cán bộ nhà nước”?

06/09/2018 02:48

9 người dân/1 cán bộ: Tinh giản không chỉ là cơ học

04/09/2018 03:56

Bỏ “biên chế suốt đời” - việc cần làm sớm

27/08/2018 01:57

Thanh lọc ban chỉ đạo

User Online
Lượt truy cập
12456293
Khách online 430

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.