Ngày 20/08/2017 02:32 AM
Ngày 20/08/2017 02:32 AM
20/07/2015 04:55
Hà Nội: Chính quyền điện tử - không chỉ là công nghệ thông tin

Một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND quận Ba Đình, Hà Nội khai mạc sáng 25/6, là việc xem xét, thông qua Đề án xây dựng chính quyền điện tử. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Trọng Quyết khẳng định: Xây dựng chính quyền điện tử không chỉ là việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), quan trọng hơn phải rà soát, xây dựng quy trình quản lý và đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC). Đặc biệt, phải chú trọng tới lợi ích của tổ chức và công dân.

Một góc Hồ Tây, quận Ba Đình. Ảnh minh họa

Ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành từ quận đến phường

- Thực hiện cải cách hành chính (CCHC) theo Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội, quận Ba Đình xác định đây là nội dung quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển KT - XH. Công tác này đã được chính quyền quận triển khai thực hiện và đạt được kết quả như thế nào, thưa ông?

Sau 4 năm triển khai thực hiện CCHC theo Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội về Đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quận Ba Đình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, UBND quận thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, UBND các phường thực hiện rà soát TTHC bảo đảm phù hợp với quy định. Quận ủy, HĐND, UBND quận đã quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác CCHC.

Công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm đúng quy định, kịp thời kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp. Thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trên cơ sở phân cấp, ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội. Quận luôn quan tâm đến phát triển ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ quận đến phường; đồng thời, thực hiện việc nâng cấp đường truyền, hệ thống mạng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. Xây dựng, cải tiến và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và hệ thống mã vạch trong cơ quan hành chính ở cấp quận, phường. Thực hiện giám sát từ xa thông qua hệ thống trang thiết bị cho bộ phận một cửa của quận và phường, như: Kios điện tử, camera và micro ghi âm trực tuyến, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa quận…

- Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, thẳng thắn nhìn nhận thì công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế?

Hiện, việc chỉ đạo thực hiện tuyên truyền về cải cách TTHC đã được triển khai thường xuyên, nhưng chưa sâu rộng, chưa cụ thể tới tổ chức và công dân. Quy trình, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của một số đơn vị chưa chi tiết, rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Việc gắn kết giữa ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong công tác CCHC chưa đạt yêu cầu đề ra. Quy trình phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến thời gian giải quyết chưa bảo đảm quy trình, chất lượng chưa cao. Việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành của UBND quận và các phường, trên các lĩnh vực còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức lơ là, gây phiền hà cho người dân trong thực thi công vụ.

Chú trọng tới lợi ích của tổ chức và công dân

- Kỳ họp giữa năm, bên cạnh những nội dung thường kỳ, HĐND quận sẽ thảo luận, ban hành Nghị quyết về thực hiện Đề án xây dựng Ba Đình thành cơ quan điện tử, giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020. Ông có thể nói rõ hơn về Đề án này?

Từ đầu nhiệm kỳ, công tác CCHC, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành hoạt động của chính quyền quận luôn được HĐND quan tâm và trở thành nội dung quan trọng của Nghị quyết HĐND hàng năm. Tháng 5.2013, Thường trực HĐND quận đã thành lập Đoàn giám sát theo chuyên đề về công tác CCHC trên địa bàn quận. Qua giám sát, Thường trực HĐND thống nhất với UBND trình HĐND quận xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết chuyên đề số 06/2013 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC nâng cao hiệu lực hiệu quả chính quyền các cấp giai đoạn 2013 - 2016.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết, căn cứ vào chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước giai đoạn 2012 - 2015 của UBND TP, xét kết quả ứng dụng CNTT của chính quyền quận để tiếp tục xây dựng Ba Đình xứng đáng là quận trung tâm hành chính, chính trị của Thủ đô và cả nước, UBND quận đã chủ động xây dựng Đề án và hoàn thiện các thủ tục trình HĐND quận xem xét, thông qua tại kỳ họp giữa năm của HĐND quận.

Việc xây dựng Đề án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu, xây dựng ứng dụng tích hợp, hướng dịch vụ, đồng bộ, có thể chia sẻ, liên thông với các cơ quan chuyên môn thuộc quận và TP, tạo điều kiện triển khai các dịch vụ công liên quan đến nhiều ngành được thực hiện trên mạng; cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, qua đó giảm bớt đi lại của tổ chức và công dân; tổ chức và công dân được theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng các dịch vụ, TTHC mà UBND quận cung cấp; thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền để cán bộ, công chức và công dân tiếp nhận, sử dụng các phần mềm và dịch vụ công trực tuyến do quận cung cấp.

- Nếu được thông qua, Đề án này sẽ tác động như thế nào đối với công tác cải cách TTHC trên địa bàn, thưa ông?

Từ mục đích trên, Đề án khi được thông qua sẽ làm thay đổi cơ bản phương thức làm việc của cán bộ, công chức, mọi người kiểm soát công việc và kế hoạch của mình, theo dõi được toàn bộ lịch sử xử lý hồ sơ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc được giao, hạn chế hội họp và sử dụng giấy tờ, tiết kiệm được chi phí văn phòng phẩm và thời gian xử lý công việc. Đồng thời, bảo đảm công khai minh bạch, hạn chế tiêu cực, phiền hà trong giải quyết hồ sơ hành chính... giúp lãnh đạo quận quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc thuận tiện hơn; tạo sự đồng bộ thống nhất cho quá trình chỉ đạo, điều hành, ra quyết định. Đề án cũng sẽ hỗ trợ chương trình CCHC của quận, nâng cao năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo các cơ quan trong quận; từng bước xây dựng theo định hướng Chính phủ điện tử.

- Xây dựng chính quyền điện tử được coi là bước đột phá trong CCHC. Để thực hiện hiệu quả Đề án, quá trình triển khai cần chú trọng những nội dung gì, thưa ông?

Trước hết, phải nói đến yếu tố con người. Cụ thể, cần bồi dưỡng, tuyên truyền để thay đổi nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức và công dân trên địa bàn hiểu được lợi ích, tầm quan trọng của cơ quan điện tử; cam kết thay đổi phương thức làm việc và lãnh đạo phải làm gương để nhân viên noi theo; khai thác thế mạnh của các phương tiện truyền thông trong việc khuyến khích công dân và tổ chức tiếp nhận, sử dụng các dịch vụ, đưa ra các sáng kiến trong cung cấp dịch vụ công và các phản hồi. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đặc biệt trong việc cải tiến các dịch vụ công; thiết lập kênh giao tiếp giữa các đơn vị.

Xây dựng chính quyền điện tử không chỉ là việc ứng dụng CNTT, quan trọng hơn phải rà soát, xây dựng quy trình quản lý và đơn giản hóa các TTHC, đặc biệt phải chú trọng tới lợi ích của tổ chức và công dân.

- Xin cám ơn ông! 

Theo mục tiêu của Đề án Xây dựng Ba Đình thành cơ quan điện tử, năm 2016, tất cả cán bộ, công chức làm việc hàng ngày trên môi trường mạng để giải quyết công việc. Hoàn thành chuẩn cơ quan điện tử cấp quận và cấp phường. Phấn đấu là đơn vị dẫn đầu thành phố có số lượng hồ sơ TTHC được giải quyết, quản lý và lưu trữ hầu như hoàn toàn trên môi trường mạng. Cụ thể, phấn đấu 30% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3; bảo đảm 100% văn bản trao đổi được lưu chuyển qua mạng; 100% cán bộ, công chức quận sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT… Dự kiến tiếp nhận, triển khai 100% TTHC cho các lĩnh vực tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, lao động thương binh xã hội, tài chính, kế hoạch và giáo dục y tế; triển khai 10 TTHC thích hợp ở mức độ 4 dựa trên nền tảng phần mềm dịch vụ công đã triển khai năm 2015.

Theo http://www.daibieunhandan.vn
Hà Nội: Chính quyền điện tử - không chỉ là công nghệ thông tinMột góc Hồ Tây, quận Ba Đình. Ảnh minh họa Ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành từ quận đến phường - Thực hiện cải cách hành chính (CCHC) theo Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội, quận Ba Đình xác định đây là nội dung quan trọng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Chính phủ điện tử (E-Government) -09/01/2015 03:12
Nâng cao nhận thức cán bộ Đoàn về cải cách hành chính nhà nước -19/11/2012 03:07
Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng - Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng các cấp -29/06/2009 09:23
An Giang: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2010 -22/06/2009 03:22
Gia Lai: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý -05/06/2009 11:21
Hải Phòng: Bước đầu khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ của thành phố -29/05/2009 08:41
Vì mục tiêu phát triển "chính phủ điện tử": Nghệ An sẽ đưa được 60% thông tin điều hành lên Internet vào cuối năm 2010 -27/05/2009 11:24
Tăng cường sử dụng hộp thư điện tử trong hoạt động hành chính -19/05/2009 09:16
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử -15/05/2009 09:18
Cổng thông tin điện tử cấp phường sẽ thay... loa phường -01/04/2009 03:29
Tin mới nhất
18/08/2017 10:16

Văn phòng Chính phủ quản lý hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

18/08/2017 10:10

Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả thì kiện toàn hoặc giải thể

18/08/2017 09:59

Biết sai, sao vẫn vi phạm?

18/08/2017 09:34

Ninh Bình: Giám đốc sở đánh tài xế túi bụi vì nhầm đường

18/08/2017 09:14

Đồng Tháp: không xét thi đua nếu vi phạm quy định giờ làm việc hành chính

Video
Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/05/2017 03:30

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển: Thể chế là quyết định

01/03/2017 03:32

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

25/01/2017 10:48

“Chịu trách nhiệm là sẽ phải ra đi nếu không làm được việc”

21/11/2016 10:41

TP.HCM: Người dân không phải vác hồ sơ chạy lòng vòng

01/11/2016 10:12

"Phải gạt quan hệ họ hàng sang một bên"

User Online
Lượt truy cập
6922703
Khách online 360

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.