Ngày 20/08/2017 02:20 AM
Ngày 20/08/2017 02:20 AM
27/09/2016 02:55
Hà Giang: Kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, yếu tố quan trọng trong cải cách hành chính

Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay một số cơ quan trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác kiện toàn, bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Sau kiện toàn, nhiều đầu mối cơ quan đã giảm theo hướng tinh gọn, góp phần thực hiện hiệu quả cải cách hành chính (CCHC). Xung quanh việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, phóng viên Báo Hà Giang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. 

Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Tuân kiểm tra CCHC tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Phóng viên (P/v): Thời gian vừa qua, tỉnh ta đã thực hiện tương đối đồng bộ, hiệu quả việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng thu gọn đầu mối và đang tạo hiệu ứng xã hội cao, đồng chí có thể cho biết định hướng của Đảng, Nhà nước về chủ trương lớn này?

Đồng chí (Đ/c) Bùi Văn Tuân: Việc kiện toàn, sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo hướng thu gọn đầu mối xuất phát từ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 2218/QĐ-TTg ngày 10.12.2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39. Trên cơ sở đó, BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh ban hành Chương trình 15-Ctr/TU ngày 17.4.2016 thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 5.7.2016 về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

Theo đó, từ 2016 đến năm 2021, tỉnh ta sẽ tiến hành rà soát, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện theo hướng rõ về chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đảm bảo cơ bản không tăng số lượng đơn vị hành chính; sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phân loại đơn vị sự nghiệp, thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, từng bước cổ phần hóa, hợp tác công tư, khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.

P/v: Quan điểm, định hướng, lộ trình được xác định rõ, đồng chí cho biết kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện?

Đ/c Bùi Văn Tuân: Thực hiện chủ trương trên, tỉnh ta đã tiến hành rà soát và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 18/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 3/3 cơ quan ngang sở, 11/13 phòng chuyên môn cấp huyện. Đồng thời, đang tập trung sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp theo hướng sáp nhập tinh gọn đầu mối, chỉ thành lập đơn vị mới khi thực sự cần thiết. Đến nay, tỉnh ta đã thành lập Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh; sáp nhập 3 Trung tâm Dạy nghề thuộc sự quản lý của thành phố Hà Giang, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân về Trường Cao đẳng nghề; sáp nhập các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), kỹ thuật tổng hợp thành Trung tâm GDTX - hướng nghiệp tỉnh thuộc Sở GD-ĐT và 9 trung tâm thuộc UBND cấp huyện; thành lập Trung tâm Dịch vụ nông, lâm nghiệp Bắc Quang trên cơ sở cơ cấu lại Trạm Khuyến nông và ủy quyền quản lý Trạm Thú y, Bảo vệ thực vật. Sau khi sáp nhập, đã giảm 13 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, UBND huyện và các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã xây dựng đề án, đang trình tỉnh quyết định chuyển giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư về Sở KH-ĐT; sáp nhập Trung tâm Văn hóa thể thao và du lịch, Đài PT-TH huyện thành Trung tâm Văn hóa, thông tin và du lịch; sáp nhập Đội dịch vụ công cộng môi trường và Trung tâm dịch vụ cấp thoát nước 5 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang thành Trung tâm Dịch vụ công cộng, môi trường và cấp thoát nước. Dự kiến sau sáp nhập, sẽ giảm được 16 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện.

P/v: Thưa đồng chí, việc sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp có gặp khó khăn gì?

Đ/c Bùi Văn Tuân: Việc kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của T.Ư, của tỉnh. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành có đơn vị thuộc diện sắp xếp, kiện toàn, đã phát huy tốt tinh thần chủ động trong quá trình xây dựng, tham vấn đề án, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. Với chức năng cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức biên chế của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, trình UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền; hướng dẫn, thẩm định đề án sáp nhập của các sở, ngành, huyện, phối hợp với các đơn vị trong quá trình sắp xếp, tổ chức cán bộ khi thực hiện đề án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thời gian qua cũng nảy sinh những khó khăn, vướng mắc như việc ban hành một số văn bản của Bộ Nội vụ và các bộ có liên quan còn chậm, chưa đầy đủ; việc hướng dẫn xếp hạng, chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của đơn vị sau sáp nhập chưa kịp thời; tiến độ xây dựng đề án của một số ngành, UBND cấp huyện chưa đạt kế hoạch đề ra; người đứng đầu sở, ngành chưa chủ động đề xuất với tỉnh việc sắp xếp, đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp, chủ yếu thụ động thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp là chủ trương đúng, góp phần CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính đơn vị sự nghiệp và hiệu quả chung của tỉnh. Nhưng, quá trình sắp xếp dẫn đến một số công chức lãnh đạo, viên chức, người lao động sẽ phải thay đổi công tác, việc làm, thu nhập... nên cũng ảnh hưởng đến tâm tư, đời sống của cá nhân và gia đình cán bộ.

P/v: Vậy việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan sau khi sắp xếp, kiện toàn được tiến hành như thế nào?

Đ/c Bùi Văn Tuân: Việc bố trí công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan sau khi sắp xếp, kiện toàn phải được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Đề án tổ chức bộ máy do sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng phải thực hiện đúng về nội dung, quy trình, thẩm quyền quy định. Trong đề án có nội dung phương án xử lý biên chế, nhân sự sau khi sắp xếp, kiện toàn, đảm bảo tính khoa học, dân chủ. Khi cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và quyết định sắp xếp tổ chức, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ theo đề án, đảm bảo đúng quy trình về công tác nhân sự, có phương án xử lý cụ thể đối với các vị trí dôi dư như lãnh đạo, hành chính, kế toán, điều chuyển đến các đơn vị phù hợp có nhu cầu hoặc tinh giản biên chế các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo: baohagiang.vn
Hà Giang: Kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, yếu tố quan trọng trong cải cách hành chínhGiám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Tuân kiểm tra CCHC tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Phóng viên (P/v): Thời gian vừa qua, tỉnh ta đã thực hiện tương đối đồng bộ, hiệu quả việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng thu
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Chính phủ kiến tạo không làm thay dân mà giúp dân hiện thực ước mơ -27/09/2016 02:47
Cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển -06/09/2016 11:28
Có nên lùi thời hạn hiệu lực các nghị định về điều kiện kinh doanh đến 1/8/2016? -09/08/2016 01:08
Thực trạng, nguyên nhân tăng biên chế và các giải pháp tinh giản biên chế -14/04/2016 03:10
Tránh lối mòn “nằm dài” chờ văn bản hướng dẫn -04/12/2015 04:26
Vẫn 'vướng' khi cải cách thủ tục hành chính -04/12/2015 04:23
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quá trình cải cách hành chính -04/12/2015 04:21
Tham vấn sao để văn bản quy phạm pháp luật không "sống thực vật"? -04/12/2015 04:06
Tinh giản biên chế - những điểm mấu chốt để giải quyết một vấn đề cũ theo nhận thức mới -04/12/2015 04:01
Cần minh bạch, công tâm trong tinh giản biên chế -04/12/2015 03:59
Tin mới nhất
18/08/2017 10:16

Văn phòng Chính phủ quản lý hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

18/08/2017 10:10

Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả thì kiện toàn hoặc giải thể

18/08/2017 09:59

Biết sai, sao vẫn vi phạm?

18/08/2017 09:34

Ninh Bình: Giám đốc sở đánh tài xế túi bụi vì nhầm đường

18/08/2017 09:14

Đồng Tháp: không xét thi đua nếu vi phạm quy định giờ làm việc hành chính

Video
Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/05/2017 03:30

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển: Thể chế là quyết định

01/03/2017 03:32

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

25/01/2017 10:48

“Chịu trách nhiệm là sẽ phải ra đi nếu không làm được việc”

21/11/2016 10:41

TP.HCM: Người dân không phải vác hồ sơ chạy lòng vòng

01/11/2016 10:12

"Phải gạt quan hệ họ hàng sang một bên"

User Online
Lượt truy cập
6922564
Khách online 258

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.