Ngày 22/01/2019 09:06 AM
Ngày 22/01/2019 09:06 AM
Thông tin Cải cách hành chính nhà nước
Thông tin Cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 9/2008
1. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành

2. Khuyến khích ứng dụng Internet để nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ cải cách hành chính

3. Bộ xây dựng ban hành Danh mục thủ tục hành chính

4. Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành

6. Công an Thành phố Hà Nội: Cải cách hành chính theo hướng “3 giảm”

7. Bình Định: Chế độ phụ cấp cho cán bộ làm việc theo cơ chế một cửa

8. Hậu Giang: Công chức phải sử dụng thư điện tử trong công việc

9. Thành phố Đà Nẵng: Phân cấp quản lý về công tác Tổ chức Nhà nước

10. Cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

11. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Trung Quốc
Thông tin Cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 8/2008
1. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo CPI bình quân năm

2. Lớp bồi dưỡng phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời kỳ hội nhập cho cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành phía Bắc

3. Luân chuyển công chức ngành Tư pháp

4. Ngành Hải quan tích cực giảm văn bản, giấy tờ hành chính và cải tiến chế độ báo cáo

5. Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố Hà Nội

6. Nam Định: giảm 19 phòng, ban trong hệ thống chính quyền cấp tỉnh, huyện

7. Thái Nguyên: Thành lập văn phòng một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư

8. Nghiệm thu giai đoạn I dự án “Chính phủ điện tử Lào Cai” theo mô hình Microsoft

9. Sở Tư pháp Vĩnh Phúc: giảm văn bản, giấy tờ hành chính và chế độ họp

10. Thông tin đối với doanh nghiệp và sự minh bạch của công chức

11. Tiêu chuẩn ISO và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính Nhà nước

12. Nước Pháp: Nền cộng hoà Thứ V và vấn đề cải cách thể chế

Thông tin Cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 7/2008
1. Quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước

2. Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước

3. Ngành Hải quan tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng

4. Cơ quan quản lý thuế làm sai phải bồi thường

5. Hà Nội: Hội thảo quốc tế về chỗng tham nhũng

6. Cần Thơ: Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

7. Phú Yên: 1,6 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước

8. Hậu Giang: 100% cơ quan hành chính các cấp thực hiện cơ chế một cửa

9. Hải quan Đồng Nai: Tiên phong trong cải cách hành chính ứng dụng CNTT – tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

10. Bình Định: Gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

11. Tổng kết thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một cửa – một dấu

12. Một cửa độc lập, chuyên trách, hiện đại - Khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

13. Mối quan hệ giữa hành chính công và quản lý công – Liên hệ Việt Nam

14. Cải cách hành chính công ở Trung Quốc, một số kết quả và những yêu cầu đảm bảo thành công

Thông tin Cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 6/2008
1. Hội thảo dịch vụ công trong ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2. Cán bộ công chức gây thiệt hại tài sản công phải bồi thường
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
4. Đắc Lắc: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008
5. Tuyên Quang: Triển khai ứng dụng các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị
6. Tuyên Quang: Sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các Văn Phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh và UBND tỉnh
7. Hà Tây: Triển khai thí điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý Nhà nước
8. Bình Định: xét tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan nhà nước không qua thi tuyển
9. 10 năm thí điểm cơ chế “một dấu” tại Thành phố Hồ Chí Minh – Một số kết quả chủ yếu và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thí điểm
10. Đổi mới quy trình làm chính sách của Việt Nam
Thông tin Cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 5/2008
1. Thành lập Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính.
2. Báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 4/2008.
3. Hội thảo cơ sở khoa học xác định chức năng, nhiệm vụ của bộ máy Nhà nước trong cơ chế chuyển đổi ở Việt Nam hiện nay.
4. Thông báo công khai chỉ tiêu cử tuyển đến từng xã, phường
5. Nhân dân trực tiếp bàn và quyết định những công việc ở cấp xã, phường
6. Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
7. Thành phố Hồ Chí Minh: Cán bộ công chức sau 3 năm phải chuyển đổi vị trí công tác
8. Lấy ý kiến nhân dân về thủ túc hành chính và các nguồn thu
9. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh: nhiều sáng kiến cải tiến trong cải cách hành chính
10.Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Những kiến nghị và vướng mắc của doanh nghiệp được giải quyết kịp thời
11. Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện mô hình liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
12. Đà Nẵng: Định kỳ 3 tháng một lần tổ chức họp báo chí để cung cấp thông tin cho báo chí
13. Tình hình thực hiện cải cách hành chính quý I năm 2008 tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam
14. Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Nam
15. QUẢNG NAM: Thí điểm họp qua mạng
16. Cải cách hành chính nhìn từ Bà Rịa – Vũng Tàu
17. Tham nhũng nhìn từ mặt trái của sự giáo dục
18. Quản lý nguồn nhân lực trong bối cảnh phân cấp
Thông tin Cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 4/2008
1. Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012
2. Đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
3. Một số vấn đề trọng điểm trong công tác cải cách hiện đại hóa Hải quan năm 2008
4. Thái Nguyên: Năm 2008, đẩy mạnh cải cách hành chính thu hút đầu tư
5. Thành phố Hải Phòng: tiến hành đồng bộ chương trình cải cách hành chính, tăng cường đầu tư hiện đại hóa nền hành chính
6. Nền hành chính và cơ chế thị trường
7. Cải cách thể chế: Góc nhìn xác nhận trách nhiệm giải trình
8. Cải cách hành chính Hà Nội: Đôi điều nhìn lại
9. Cải cách hành chính công Trung Quốc: Các phương pháp và cách tiếp cận mới
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 3 năm 2008
1. Bộ Xây dựng: Công khai thông tin về hoạt động xây dựng.

2. Cổng thông tin thủ tục hành chính cho người dân 24/24h.

3. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh.

4. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng được hưởng phụ cấp trách nhiệm

5. Đà Nẵng: Quy định lại chính sách khuyến khích tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

6. Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai thực hiện cung cấp các dịch vụ công
để từng bước hình thành "Chính quyền điện tử".

7. Những chuyển biến tích cực về cải cách hành chính ở tỉnh Thừa Thiên Huế

8. Cải cách hành chính tại Hàn Quốc
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 2 năm 2008
1. 5 nhóm nhiệm vụ cho Chương trình hành động của Chính phủ

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CBCCVC nhà nước

3. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải đúng thủ tục hành chính

4. Bộ Nội vụ làm việc với Viện quốc tế Konrad – Adenauer, Cộng hoà Liên bang Đức

5. Bộ Y tế trả lời công khai các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

6. Phú Thọ: Công khai minh bạch mọi thông tin, dịch vụ trên Cổng giao tiếp điện tử

7. Báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 01/2008

8. Cải cách nền hành chính Nhà nước (Tiếp theo và hết)
Bài 3: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

9. Phân tích và đánh giá tổ chức định kỳ- bước đổi mới trong công tác tổ chức bộ máy hành chính

10. Những thách thức và cơ hội: Cải cách hành chính công của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới
Thông tin cải cách nền hành chính nhà nước số tháng 1 năm 2008
Thư của tổng biên tập

1. Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Nghị định mới về Bộ: Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

4. Cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức và công dân

5. Ninh Thuận: Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

6. Đến 31/12/2010, công khai bộ cơ sở dữ liệu thống nhất trên toàn quốc về thủ tục hành chính

7. Báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2007 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2008

8. Báo cáo tổng kết thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại các Bộ

9. Cải cách nền hành chính nhà nước: Kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước - Những tiến bộ và những vấn đề đặt ra
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 12 năm 2007
1. Từ ngày 01/01/2008: Mức lương tối thiểu chung là 540 nghìn đồng/tháng.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

3. Lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiên cải cách hành chính.

4. Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

5. Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai chính sách tinh giản biên chế.

6. An Giang: CCHC của ngành tư pháp năm 2007.

7. Lào Cai: Thu hút khuyến khích nhân tài.

8. Ninh Bình: Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

9. Ninh Bình khai trương một cửa liên thông.

10. Tin tập huấn cải cách hành chính năm 2007.

11. Hậu Giang: Một số kết quả đạt được trong cải cách hành chính của tỉnh năm 2007.

12. Thừa Thiên Huế: Website các Sở, ban ngành thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ban đầu.

13. Báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2007.

14. Cải cách nền hành chính nhà nước.

15. Đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính, tăng cường quyền và trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan.

16. Tổng quan quá trình cải cách hành chính ở Đài Loan.
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 11 năm 2007
1. Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khoá XII.

2. Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước.

3. 21 vị trí phải định kỳ luân chuyển cán bộ, công chức.

4. 5 đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế.

5. Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của mô hình “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính ở UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

6. Điện Biên: Hết năm 2007, 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

7. Hải Phòng: Ban hành chỉ thị số 24 về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

8. Đà Nẵng: Dịch vụ hành chính công ở quận Thanh Khê – 97,51% người dân hài lòng.

9. Cà Mau: Sở tư pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

10. Báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2007.

11. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

12. Một số vấn đề đặt ra khi thực hiện cơ chế “một cửa” – “một dấu” và “một cửa liên thông”.

13. Đào tạo công vụ trong giai đoạn hiện nay.

14. Cải cách ở địa phương Trung Quốc sau khi gia nhập WTO.
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 10 năm 2007
1. Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2007.

2. Hội thảo “Quản lý phát triển đô thị - kinh nghiệm của CHLB Đức và thực tiễn Việt Nam”.

3. Nghệ An: Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện QĐ 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Triển khai Đề án 30 về đơn giản hoá thủ tục hành chính.

5. Lào Cai: Ứng dụng Công nghệ thông tin Cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

6. Công chức thuế phải ứng xử văn minh, lịch sự, tận tình, tôn trọng người nộp thuế.

7. Yên Bái: Thu hút, khuyến khích cán bộ có năng lực, trình độ về làm việc tại địa phương.

8. Tháng 10/2007: Tổng kiểm tra các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội.

9. Ngành Hải quan xây dựng Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hoá giai đoạn 2007-2010.

10. Hải Phòng: Mô hình “một cửa” đáp ứng nhu cầu dịch vụ hành chính.

11. Tiếp tục phân cấp theo hướng đơn giản hoá thủ tục.

12. Báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính Quý III/2007.

13. “Cải cách hành chính: Việt Nam đang trên đường chạy”.

14. Điều hành công sở hành chính - Hướng tới chính phủ điện tử ở Nghệ An.

15. Những thách thức và cơ hội: Cải cách hành chính công của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới.

16. Vài nét về công tác phát triển đội ngũ công chức nữ ở Hàn Quốc.
Thông tin cải cách hành chính Nhà nước số tháng 9/2007
Thông tin cải cách hành chính Nhà nước tháng 8 năm 2007
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 8 năm 2007
Thông tin cải cách hành chính Nhà nước tháng 7 năm 2007
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 7 năm 2007
Xem thêm
Tin mới nhất
04/12/2018 10:54

Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân

04/12/2018 10:45

Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn và “sạch”

04/12/2018 10:31

Cần sớm có quy định từ chức

04/12/2018 10:09

Hướng dẫn về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

04/12/2018 10:07

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Thay vì nghe giảng hãy đối thoại

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
04/12/2018 10:50

Dùng công nghệ kiểm soát tài sản cán bộ: Vẫn lo

26/11/2018 03:20

“Lò to, gió lớn, nắng hanh – Củi tươi, củi mục tất thành tro than!”

19/11/2018 10:55

Thiết kế lại cách vận hành của bộ máy

29/10/2018 03:00

Tín nhiệm của nhân dân

23/10/2018 03:09

Lòng tự trọng và 'văn hóa không chạy chức chạy quyền'

User Online
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 565

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.