An Giang: Phấn đấu tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021

22:30 28/09/2021 | Lượt xem : 749

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 749

Đây là một trong các nội dung cụ thể được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch đuợc ban hành nhằm mục đích thực hiện thành công một trong những khâu đột phát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn”.

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh cũng là cơ sở để cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị để triển khai, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh. Góp phần thực hiện thắng lợi, đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cải cách hành chính phải nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Đồng thời, hoàn thành nghĩa vụ pháp lý với Nhà nước.

Phấn đấu 98% người dân được hỏi hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Để công tác cải cách hành chính năm 2021 đạt kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như: tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 20% trở lên; 98% thủ tục hành chính trả kết quả đúng hạn; 98% người dân được hỏi hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hài lòng với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 và phấn đấu 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên.

Đồng thời, phấn đấu 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)” và các Chỉ số của tỉnh An Giang (PAR Index, PAPI, PCI, SIPAS...): đứng trong nhóm 15/63 tỉnh, thành phố cả nước.

6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Về cải cách thể chế, thực hiện quy trình xây dựng văn bản theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó chú trọng khâu xây dựng chính sách và tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của chính sách trước khi ban hành.

Nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo kịp thời, theo đúng trình tự, đúng pháp luật. Hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư. Tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật. Thực hiện tốt khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật của Bộ, ngành Trung ương quy định và Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc triển khai các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các thủ tục thuộc lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đầu tư, bảo hiểm, thuế, hải quan, công an. Rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định. Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Số hóa kết quả thủ tục hành chính để nâng cao tính hiệu quả, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

Tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thiện các quy trình liên thông, quy định rõ thời gian, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong chuỗi liên thông. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất chuyển giao những công việc cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhiệm sẽ hiệu quả hơn, giảm tải nguồn lực, chi phí hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Đồng thời, chú trọng đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa Bộ phận Một cửa các cấp và mở rộng các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với quy định thủ tục hành chính và giải quyết dứt điểm, thỏa đáng, đúng quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước các cấp ở địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tránh trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quản lý. Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa tỉnh, huyện, xã. Khuyến khích sự chủ động, tích cực, sáng tạo các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, vừa đảm bảo quy định, vừa mang tính hiệu quả của việc phân cấp.

Tiếp tục thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước các cấp theo quy định của Đảng. Sơ kết, tổng kết đánh giá để mở rộng những mô hình phù hợp, hiệu quả hoặc dừng thí điểm nếu hiệu quả kém. Rà soát, tiếp tục thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định khi đủ điều kiện. Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, rà soát, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần khi có đủ điều kiện theo quy định.

Về cải cách chế độ công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xác định cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo khung năng lực vị trí việc làm. Thực hiện đúng quy định, quy trình đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Triển khai các quy định về quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ.

Tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức sai phạm. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa công vụ. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và xứng tầm nhiệm vụ.

Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Triển khai cơ chế, chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Về cải cách tài chính công, thực hiện các quy định về đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa. Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, phát triển hạ tầng số đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số; phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ ngành, địa phương và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; bảo đảm an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của tỉnh.

Phát triển dữ liệu nội bộ; phát triển ứng dụng, dịch vụ nội bộ: hệ thống quản lý văn bản và điều hành đảm bảo kết nối, liên thông trao đổi văn bản điện tử giữa tất cả các cấp chính quyền của Bộ, ngành, địa phương và kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia; phát triển hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả các công nghệ số mới; phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân: Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, kênh tương tác trực tuyến, hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến tự động và liên tục 24/24 giờ mỗi ngày.

Xây dựng, phát triển đô thị thông minh; cung cấp khả năng đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân và công bố công khai đánh giá bằng các hình thức phù hợp.

Từng bước nâng cao nhận thức kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, Chính quyền số cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu, cải cách hành chính phải được tiến hành trên cơ sở các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo; góp phần xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn. Cải cách hành chính phải lấy người dân làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Cải cách hành chính vừa kế thừa những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính nhà nước giai đoạn vừa qua, vừa gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; tận dụng có hiệu quả thành tựu tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, nhất là những ưu điểm của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư với lộ trình phù hợp trong quá trình thực hiện cải cách. Làm tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp./.

 

Anh Cao