Đồng Tháp: thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công đạt nhiều kết quả

18:07 08/11/2021 | Lượt xem : 262

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 262

Trong Quý II/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công theo lộ trình.

Kết quả, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 26.600 hồ sơ thủ tục hành chính theo Đề án, trong đó số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 gần 4.700 hồ sơ, đạt hơn 19%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích hơn 3.800, đạt hơn 15% so với số hồ sơ nhận mới. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 25.460; trong đó đã giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,75%; giải quyết trễ hạn 63 hồ sơ, chiếm 0,25%.

Riêng tại Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 5.169 hồ sơ; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gần 2.990, đạt gần 60%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 1.446, đạt gần 29% so với số hồ sơ nhận mới. Tổng số hồ sơ đến hạn là 5.035, trong đó đã giải quyết trước hạn hơn 4.800, đạt 95,55%; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Hiện nay, còn 134 hồ sơ đang được xem xét, giải quyết (chưa đến hạn).

Đối với Bộ phận Một cửa cấp huyện, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận gần 21.500; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hơn 1.700, đạt gần 9%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 2.360, đạt hơn 12% so với số hồ sơ nhận mới. Tổng số hồ sơ đã giải quyết hơn 20.400; trong đó số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt hơn 49%, trước hạn đạt hơn 50%; giải quyết trễ hạn là 63, chiếm 0,30%.

Tại Bộ phận Một cửa các xã, phường thực hiện thí điểm, nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nhận, gửi các thủ tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và các thủ tục hành chính theo mô hình Hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà người dân, mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh... theo đúng quy định.

Nhìn chung, các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Bưu điện đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua đó, một số huyện đã chủ động đề nghị mở rộng lĩnh vực được chuyển giao tại Bộ phận Một cửa; công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên Bưu điện làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, công tác này gặp một số khó khăn, nhân viên Bưu điện tại Bộ phận Một cửa kết hợp với Bưu điện một số xã còn thiếu, chưa bổ sung kịp thời hoặc thường xuyên thay đổi; chưa hỗ trợ hoặc hỗ trợ chưa nhiều cho Bộ phận Một cửa và người dân. Phần mềm Một cửa điện tử còn phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức Một cửa và nhân viên Bưu điện được chuyển giao nhiệm vụ. Mặt bằng trụ sở của một số Bộ phận Một cửa kết hợp với Bưu điện xã còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thời gian tới, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án của tỉnh. Bưu điện tỉnh chủ động có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án và giải quyết triệt để các kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc thực hiện nội dung Đề án của tỉnh hiện tại phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 3 phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.


Nguồn: baodongthap.vn

Tin khác