Lạng Sơn: Tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính

15:54 07/03/2019 | Lượt xem : 583

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 583

Từ năm 2015 đến 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 255 quyết định; công bố ban hành mới, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung với 3.299 lượt thủ tục hành chính. Sau khi được công bố, 100% thủ tục hành chính được cập nhật, đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị cũng tiến hành niêm yết công khai ngay thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở, đạt tới gần 100% thủ tục hành chính được niêm yết (trước năm 2015 chỉ từ 70% - 80%). Một số sở, ngành còn có những sáng tạo trong niêm yết, công khai như Sở Tư pháp ngoài niêm yết tại trụ sở còn in tờ gấp phát đến người dân khi đến thực hiện thủ tục.

Đại diện doanh nghiệp thực hiện TTHC cấp giấy đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Những năm gần đây, việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến có chuyển biến rõ nét. Nếu như hết năm 2016, số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế này chưa đạt 50% tổng số thủ tục hành chính thì đến thời điểm này đã tăng lên gần 75% với gần 1.500 thủ tục hành chính. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đạt cao nhất với 241/260 thủ tục hành chính (gần 93%); cơ quan hành chính cấp xã huyện Văn Lãng có số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế này cao nhất, đạt trên 66%. Kết quả này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
Đối với ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cũng tăng đột biến. Cuối năm 2017, toàn tỉnh mới có 13/29 đơn vị triển khai ứng dụng, chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, chỉ có 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thì đến nay đã tăng lên 29 cơ quan cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng 3.295 dịch vụ công trực tuyến (2.642 dịch vụ công mức độ 2, 607 dịch vụ công mức độ 3 và 46 dịch vụ công mức độ 4). Từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 34.494 hồ sơ và đã giải quyết 30.767 hồ sơ qua dịch vụ công.
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hùng Trường khẳng định: Những kết quả trên đây là tiền đề để Lạng Sơn thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Văn phòng sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đạt mục tiêu của Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 đã đề ra…


Nguồn: baolangson.vn