Luật Thanh niên sửa đổi cần bổ sung "tiếng nói" của thanh niên

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những hạn chế, bất cập của Luật Thanh niên và các chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp, cách điều chỉnh Luật Thanh niên để phù hợp, đi vào cuộc sống; cách tổ chức quản lý nhà nước đối với thanh niên; thanh niên và độ tuổi thanh niên...
Nhiều ý kiến cho rằng, cần sửa đổi Luật Thanh niên để đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật Việt Nam, cũng như phù hợp với Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Liên quan đến hoạt động đối thoại với thanh niên cần làm rõ đối tượng, quy mô đối thoại. Luật Thanh niên cần quan tâm, đảm bảo quyền tham gia xây dựng, giám sát của thanh niên tại các tổ chức doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.
Ông Nguyễn Thanh Hảo (Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương) cho rằng, dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) lần này gồm 6 Chương và 54 Điều, có nhiều điểm mới so với Luật Thanh niên năm 2005; trong đó, bổ sung quy định về Tháng Thanh niên; đối thoại thanh niên; về tham gia quản lý nhà nước và phản biển xã hội... Tuy nhiên, dự thảo vẫn chỉ tiếp cận với chính sách của nhà nước "cho" thanh niên mà chưa đề cập đến việc thanh niên vừa là chủ thể (tham gia xây dựng, quản lý) vừa là đối tượng thụ hưởng của chính sách.
Về tham gia quản lý nhà nước và phản biện xã hội, ông Hảo đề xuất, Luật Thanh niên sửa đổi cần bổ sung nội dung: thanh niên phải được giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia, của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thanh niên chủ động phản ánh nguyện vọng, đề xuất sáng kiến, ý tưởng xây dựng và thực thi chính sách trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm giải đáp, phản hồi, tham vấn, ý kiến thanh niên trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.
Trên cơ sở bài học kinh nghiệm từ pháp luật về thanh niên của một số quốc gia, ThS. Nguyễn Tuấn Dũng (Viện nghiên cứu Thanh niên) kiến nghị, xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi theo hướng tiếp cận phát triển thanh niên; xây dựng một cơ chế thực thi cụ thể trong Luật theo hướng xác định rõ thiết chế, nguồn lực và các biện pháp đảm bảo thực hiện; tập trung quy định, làm rõ các nhóm chính sách để đảm bảo sự phát triển của thanh niên bao gồm giáo dục, việc làm và cơ hội, sức khoẻ, sự tham gia của thanh niên vào đời sống chính trị và đời sống xã hội…

Nguồn: vov.vn