• TIẾP TỤC TỔNG KẾT, LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ

  Ngày 08/9, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Ngày 25/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản hỏa tốc số 1104/TTg-KSTT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

 • XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ISO 9001 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  Trước yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của đời sống xã hội và sự phát triển nền kinh tế của đất nước, Nhà nước ta đã sớm có chủ trương và chỉ đạo tiến hành cải cách hệ thống bộ máy nhà nước và phương thức hoạt động, nhằm tìm giải pháp từng bước và đồng bộ cho cuộc cải cách hành chính, với mục tiêu xây dựng một bộ máy hành chính nhà nước có năng lực và hiệu quả.

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: GIỮ ỔN ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ LÀ CẦN THIẾT, PHÙ HỢP

  Việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ là cơ sở để tiếp tục phát huy ưu điểm và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ khóa XIV, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong điều kiện tập trung thực hiện "mục tiêu kép".

 • CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  Hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống tổ chức bộ máy cơ bản ổn định, phù hợp với Cương lĩnh và Hiến pháp; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 • CHUYỂN ĐỔI TỪ CHÍNH PHỦ QUẢN LÝ SANG CHÍNH PHỦ PHỤC VỤ

  Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11, sáng ngày 29/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

 • Ủy Ban Dân tộc: Hướng tới việc xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo và phục vụ

    Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 nhằm xác định rõ những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

 • Các sở, ngành đã sáp nhập chưa phải tách ra ngay

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết về “số phận” của các sở, ngành đã được hợp nhất, sáp nhập khi Nghị định mới của Chính phủ không quy định việc sáp nhập sở, ngành.  Ông nói: Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức tổng kết việc thí điểm sáp nhập, hợp nhất 8 sở, ngành tại một số địa phương. Qua tổng kết sẽ đánh giá, phân tích những mặt được, mặt còn hạn chế của việc thí điểm rồi mới đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất sở, ngành nữa hay không.

 • "Biên chế do Chính phủ quản lý đã giảm 334.548 người"

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết điều này khi trình bày báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII tại Phiên họp 48 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 16/9.

 • Hà Nội: Xây dựng lộ trình kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

  Ngày 27/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.