Các sở, ngành đã sáp nhập chưa phải tách ra ngay

11:41 21/09/2020 | Lượt xem : 1305

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1305
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết về “số phận” của các sở, ngành đã được hợp nhất, sáp nhập khi Nghị định mới của Chính phủ không quy định việc sáp nhập sở, ngành.  Ông nói: Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức tổng kết việc thí điểm sáp nhập, hợp nhất 8 sở, ngành tại một số địa phương. Qua tổng kết sẽ đánh giá, phân tích những mặt được, mặt còn hạn chế của việc thí điểm rồi mới đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất sở, ngành nữa hay không.
Sau khi có thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc dừng thí điểm sáp nhập, hợp nhất sở, ngành, các địa phương đã dừng thực hiện việc này và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Nghị định số 24/2014 ngày 04/4/2014. Và bây giờ các địa phương tiếp tục thực hiện việc này theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.
Đối với các địa phương đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất, trong thời gian từ nay đến khi Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tổng kết thí điểm, các sở, ngành này vẫn hoạt động bình thường, chưa tách ra ngay.
Việc thực hiện thí điểm hợp nhất một số sở, ngành được thực hiện từ cuối năm 2019. Theo đó, các địa phương đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất 8 sở, ngành thành 4. Cụ thể: Sở Tài chính với Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng; Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy; Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy…
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ, so với thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Trung ương 6, khóa XII (2017), đến nay số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) giảm 5 tổ chức; phòng thuộc cơ quan chuyên môn giảm 973 tổ chức; chi cục giảm 127 tổ chức; phòng thuộc chi cục giảm 1.179 tổ chức; tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giảm 12 tổ chức…

Nguồn: vietnamnet.vn