Giảm biên chế, tăng số cục thuộc bộ

10:34 13/05/2020 | Lượt xem : 1109

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1109
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Theo Báo cáo này, số lượng người làm việc do Bộ Nội vụ giao hoặc thẩm định năm 2020 giảm 150.040 người so với năm 2015, tương ứng giảm 7,56%. Trong đó, các Bộ, ngành giảm 27.347 người (17,23%); địa phương giảm 122.693 người (6,72%) so với năm 2015. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP giảm 13.322 người (15,84%), trong đó khối Bộ, ngành giảm 21,79%; địa phương giảm 14,91%.
Về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, có 249 vụ và tương đương (giảm 12 tổ chức/giảm 4,6%); 126 cục (tăng 7 tổ chức/tăng 5,88%); 31 tổng cục và tương đương, gồm: 21 tổng cục và 10 tổ chức tương đương tổng cục (tăng 2 tổng cục/tăng 6,9%). Nếu tính giảm 6 tổng cục thuộc Bộ Công an thì số tổng cục giảm là 4. Có 100 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 10 tổ chức/giảm 9,09%).
Tổ chức bộ máy của các tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục có 226 vụ và tương đương (tăng 7 tổ chức/tăng 3,2%); 419 cục, gồm: 37 cục ở cơ quan Tổng cục, 67 cục khu vực (Đường bộ, Hải quan, Dự trữ nhà nước, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản), 315 cục ở cấp tỉnh (Thi hành án dân sự, Thống kê, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Quản lý thị trường); 130 đơn vị sự nghiệp công lập (tăng 6 tổ chức/tăng 4,84%).
Tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc Chính phủ có 52 ban và tương đương (giảm 01 tổ chức/giảm 1,89%), 142 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 24 tổ chức/giảm 14,46%).
Bộ máy hành chính của chính quyền địa phương ở cấp tỉnh giảm về số cơ quan chuyên môn (0,42%), số phòng (11,24%), chi cục (11,79%), phòng thuộc chi cục (26,43%) và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (8,45%). Số đơn vị sự nghiệp công lập cũng giảm 3.819 đơn vị (7,33%).
Báo cáo cho thấy, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập là 20 cơ quan (tại 14 địa phương). Trong đó, có 2 cơ quan thí điểm hợp nhất với cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy đảng cùng cấp (giảm 2 đầu mối); 11 cơ quan thí điểm hợp nhất với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (giảm 22 đầu mối). Có 3 cơ quan chuyên môn hợp nhất với 3 cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên thông với nhau (giảm 3 đầu mối); 1 cơ quan sáp nhập vào cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (giảm 1 đầu mối).
Tổng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện hợp nhất, sáp nhập là 322 cơ quan (tại 35 địa phương). Trong đó, có 178 cơ quan thí điểm hợp nhất với cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy đảng cùng cấp (giảm 178 đầu mối); 144 cơ quan sáp nhập vào cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (giảm 144 đầu mối). 
Hiện có 11 địa phương đăng ký thực hiện hợp nhất, sáp nhập 12 cơ quan cấp tỉnh và 41 cơ quan cấp huyện…

Nguồn: ttxvn