Hội thảo khoa học: " Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay"

10:00 14/05/2019 | Lượt xem : 288

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 288
Sáng ngày 08/5, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung  (KAS - Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo khoa học “Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay”. Đây là một trong những hoạt động hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ và Viện Konrad Adenauer Stiftung trong năm 2019.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ với chính quyền địa phương đã được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chính phủ và phát huy sự chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền của chính quyền địa phương các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của hệ thống hành chính từ Trung ương đến cơ sở. 
Tuy nhiên, thời gian qua, có khá nhiều thông tin đã phản ánh về hiện tượng nhiều địa phương tìm cách đẩy công việc lên cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Chuyện đùn đẩy mọi việc lên cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất có thể thấy đó là sự phân chia thẩm quyền giữa các cấp chính quyền chưa đủ rõ ràng, mạch lạc. Một số nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chưa được quy định rõ, vẫn còn một số nhiệm vụ cả cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp huyện, cấp xã cùng thực hiện nhưng chưa rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp trong quản lý. 
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn, Hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến của đại biểu, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Bộ Nội vụ lựa chọn để sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong thời gian tới, cũng như đề xuất tham mưu các chủ trương, chính sách giúp Chính phủ trong việc tổ chức chính quyền địa phương đảm bảo bám sát yêu cầu thực tế hiện nay…
Tại Phiên thứ nhất của Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề lý luận về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương hiện nay thông qua hoạt động phân cấp, phân quyền; vấn đề tự quản của các cấp chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm một số nước về mô hình phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương.
* Chiều cùng ngày, Hội thảo tiếp tục Phiên thứ 2, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng phân cấp quản lý nhà nước; đẩy mạnh quyền tự chủ của các cấp chính quyền địa phương; đề xuất sửa đổi, hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương; các văn bản pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương; đề xuất cơ chế ủy quyền của các chủ thể có thẩm quyền được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015…

Nguồn: moha.gov.vn