Quảng Bình: Kinh nghiệm trong tinh gọn bộ máy

17:00 03/06/2019 | Lượt xem : 119

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 119
Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế của tỉnh Quảng Bình đạt nhiều kết quả. Quá trình thực hiện, rút ra một số kinh nghiệm bước đầu.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Quảng Bình đã chủ động rà soát và tinh giản biên chế theo lộ trình, mỗi năm giảm tối thiểu 2,5% biên chế. Đến nay, khối chính quyền giảm 1.157 người, khối đảng giảm 68 người và đã thực hiện điều chuyển nội bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, hạn chế việc tuyển dụng, tiếp nhận mới. Theo kế hoạch, đến năm 2021 toàn tỉnh Quảng Bình phải tinh giản 2.683 biên chế.
Việc sắp xếp các phòng, ban bên trong của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Bình được triển khai tích cực, đã giảm mạnh số lượng phòng và lãnh đạo cấp phòng; giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập. Đã tiến hành xây dựng Đề án giải thể, sáp nhập và giảm các đơn vị sự nghiệp khối đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; sắp xếp kiện toàn các phòng và lãnh đạo cấp phòng theo Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư. 
Tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất 71 thôn, bản, tổ dân phố, hiện nay tỉnh có 1.183 thôn, bản, tổ dân phố. Về tình hình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và công tác tinh giản biên chế khối chính quyền, tính đến tháng 10/2018 qua rà soát, sắp xếp Quảng Bình đã giảm được 42 cấp phó; giảm 8 đơn vị sự nghiệp công lập, 8 lãnh đạo cấp trưởng của 8 đơn vị sự nghiệp công lập và 12 lãnh đạo cấp phòng. Đã bố trí kiêm nhiệm một số chức danh có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, như: Trưởng ban Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng ban Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; thực hiện văn phòng phục vụ chung khối mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; văn phòng chung ở cấp xã... 

Nguồn: xaydungdang.org.vn