Trưởng Ban kinh tế Trung ương: phải thường xuyên tổng kết, giám sát công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy

10:00 22/07/2019 | Lượt xem : 830

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 830
Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020; định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 và 2045. 
Ông Nguyễn Văn Bình lưu ý, Quảng Ninh cần thường xuyên tổng kết, giám sát công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy hành chính để đạt được hiệu lực, hiệu quả, kịp thời có biện pháp khắc phục hạn chế; cần có nguyên tắc, có sự lãnh đạo toàn diện, thông suốt của Đảng. Hệ thống hành chính phải thống nhất. 
Theo báo cáo, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt cải cách hành chính, liên tiếp trong 2 năm (2017, 2018) Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dẫn đầu toàn quốc. 
Công tác xây dựng Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng một đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một người làm nhiều nhiệm vụ; một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng… Năm 2018, tỉnh đã giảm 622 biên chế công chức, 1.314 biên chế viên chức so với năm 2015; bảo đảm sử dụng đúng bằng số biên chế Trung ương giao và số người làm việc hưởng lương từ ngân sách do Bộ Nội vụ thẩm định, thực hiện lộ trình đến 2020 giảm 10% so năm 2015. 
Tỉnh Quảng Ninh cũng nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 3/14 huyện; Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện đạt 50%, cấp xã đạt 20,4%; Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đạt 51,6%...

Nguồn: baochinhphu.vn