Danh sách đơn vị

Tên đơn vị Điện thoại Email
Lãnh đạo Bộ Nội vụ Tổng đài: 04.62820404 lanhdaobo@moha.gov.vn
Văn phòng Bộ Tổng đài: 04.62820404 vanphongbo@moha.gov.vn
Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Tổng đài: 04.62820404
Văn phòng Công đoàn Bộ Nội vụ Tổng đài: 04.62820404 vanphongcongdoanbo@moha.gov.vn
Ban Quản lý Dự án hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam Tổng đài: 04.62820406
Vụ Công tác thanh niên Tổng đài: 04.62820404 vucongtacthanhnien@moha.gov.vn
Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ Tổng đài: 04.62820404 vanphongdoanthanhnienbo@moha.gov.vn
Ban Tôn giáo Chính phủ 043.8248763; Fax: 043.8256300 BanTGCP@moha.gov.vn
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 043.7533659 - 043.7532864; Fax: 043.7532955 TruongDHNVHN@moha.gov.vn
Vụ Cải cách hành chính Tổng đài: 04.62820404 VuCCHC@moha.gov.vn
Vụ Tổ chức phi chính phủ Tổng đài: 04.62820404 VuTCPCP@moha.gov.vn
Vụ Hợp tác quốc tế Tổng đài: 04.62820404 VuHTQT@moha.gov.vn
Vụ Công chức - Viên chức Tổng đài: 04.62820404 VuCCVC@moha.gov.vn
Vụ Tiền lương Tổng đài: 04.62820404 VuTL@moha.gov.vn
Vụ Tổ chức - Biên chế Tổng đài: 04.62820404 VuTCBC@moha.gov.vn
Vụ Tổ chức cán bộ Tổng đài: 04.62820404 VuTCCB@moha.gov.vn
Vụ Kế hoạch - Tài chính Tổng đài: 04.62820404 VuKHTC@moha.gov.vn
Viện Khoa học tổ chức nhà nước 043.9740195 - Fax: 043.9783952 VienNCKHTCNN@moha.gov.vn
Tạp chí Tổ chức nhà nước Tổng đài: 04.62820404 TapchiTCNN@moha.gov.vn
Thanh tra Bộ Tổng đài: 04.62820404 ThanhTraBo@moha.gov.vn
Ban Quản lý Dự án ADB Điện thoại: 043.9763699 DuanADB@moha.gov.vn
Đảng ủy Bộ Tổng đài: 04.62820404 vanphongdanguybo@moha.gov.vn
Vụ Tổng hợp Tổng đài: 04.62820404 VuTH@moha.gov.vn
Ban Quản lý Dự án hỗ trợ cải cách hành chính - UNDP Tổng đài: 04.62820404 DuanVIE@moha.gov.vn
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 043.7634307; Fax: 043.7634308 - 043.9781049 Truongdtbdcbcc@moha.gov.vn
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 043.7660370; Fax: 043.7665165 CucVTLTNN@moha.gov.vn
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tổng đài: 08043004; Fax: 08044682 BanTDKTTW@moha.gov.vn
Trung tâm Thông tin 04.62821010 TrungTamThongTin@moha.gov.vn
Vụ Pháp chế Tổng đài: 04.62820404 VuPC@moha.gov.vn
Vụ Chính quyền địa phương Tổng đài: 04.62820404 VuCQDP@moha.gov.vn
Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tổng đài: 04.62820404 VuDTBDCBCC@moha.gov.vn
Văn phòng công Đoàn