Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.796

Khách Online : 63

Sáng kiến, giải pháp mới tại địa phương

 • /DATA/2021/08/a17-12_28_00_974.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  GẦN 48.500 DOANH NGHIỆP THAM GIA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

  Từ khi triển khai đến hết tháng 7/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,97 triệu hồ sơ của gần 48.500 doanh nghiệp.

 • /DATA/2021/05/a52-14_46_28_894.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  HƯỚNG TỚI QUẢN LÝ THUẾ TRÊN NỀN TẢNG SỐ

  Đến nay, ngành Thuế đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, quản lý thuế trên nền tảng số.

 • /DATA/2021/05/a43-15_03_40_469.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

  Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (Chương trình), Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo trong các cơ quan nhà nước, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ báo cáo về công tác xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, như sau:

 • /DATA/2021/05/a29-15_08_37_614.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CHUYỂN ĐỔI SỐ CHÍNH LÀ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỬ DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ SỐ

  Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, chuyển đổi số chính là hoạt động đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ số.

 • /DATA/2021/03/a33-14_18_49_898.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ

  Việc khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mốc lớn, là bước tiến quan trọng của chúng ta trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tạo nền tảng hình thành công dân số trên không gian mạng. Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ được người dân, doanh nghiệp đón nhận, nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ.

 • /DATA/2021/01/a14-15_35_00_583.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: NĂM 2021, 80% HỒ SƠ ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

  TP. Hồ Chí Minh đang thu hút nguồn lực công nghệ thông tin để phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.

 • /DATA/2020/11/a94-11_16_17_788.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: LÀM VIỆC VỚI 5 TỈNH TÂY NGUYÊN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

  Tại buổi làm việc với 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về nội dung cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử diễn ra ngày 16/11, Tổ công tác đã đánh giá tổng hợp tình hình kết quả, khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của 5 tỉnh về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách hành chính công.

 • /DATA/2020/11/a90-10_58_11_129.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CHÍNH PHỦ SẼ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU LỚN

  Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội chiều ngày 09/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Chính phủ sẽ đầu tư trung tâm dữ liệu lớn để lưu trữ những cơ sở dữ liệu quan trọng và phục vụ dùng chung.

 • /DATA/2020/11/a79-11_00_33_133.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  BỘ NỘI VỤ: BAN HÀNH KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 2.0

  Nhằm kịp thời đáp ứng với thực tiễn phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam và tuân thủ các quy định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các định hướng, mục tiêu, chương trình hành động, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Nội vụ giai đoạn 2020 - 2022 và 2023 - 2025, ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 892/QĐ-BNV ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ phiên bản 2.0 trên cơ sở cập nhật, bổ sung, phát triển từ Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ phiên bản 1.0.

 • /DATA/2020/10/a74-10_52_13_862.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Minh bạch để chuyển đổi số thành công

  Chuyển đổi số là quá trình tất yếu mà các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đều phải thực hiện để chuyển đổi phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số vừa nhằm giảm chi phí vừa tối ưu nguồn lực. Với những doanh nghiệp lưỡng lự, chờ đợi, các lợi ích này sẽ đến chậm hơn hoặc không đến. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng để hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả.