Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.643

Khách Online : 51

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2021/07/a93-14_38_29_474.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  1. Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về cải cách tài chính công giai đoạn 2011 - 2020Trong thời gian qua, thể chế tài chính - Ngân sách nhà nước tiếp tục được hoàn thiện theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ có kết quả quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Quá trình cải cách thể chế trong lĩnh vực tài chính đã bảo đảm đồng bộ với cải cách thể chế trong các lĩnh vực có liên quan, góp phần thúc đẩy các yếu tố thị trường và các loại thị trường phát triển, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; động viên hợp lý, phân phối và sử dụng tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả hơn các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; tiếp cận thông lệ quốc tế… Từ năm 2010 đến nay, ngành Tài chính đã chủ trì soạn thảo trình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 25 dự án luật; 14 Nghị quyết của Quốc hội; 10 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành khoảng 250 nghị định, 170 quyết định và ban hành theo thẩm quyền gần 2.000 thông tư, thông tư liên tịch. 

 • /DATA/2021/06/a74-16_02_11_464.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  Chính sách tiền lương là một trong các chính sách quan trọng trong an sinh xã hội, có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng triệu người lao động. Thực hiện chính sách tiền lương đúng sẽ trở thành động lực phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt hơn công bằng xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

 • /DATA/2021/06/a68-14_37_35_465.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  Hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống tổ chức bộ máy cơ bản ổn định, phù hợp với Cương lĩnh và Hiến pháp; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 • /DATA/2021/06/a62-17_14_36_691.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỂ CHẾ VÀ TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  1. Phối hợp của Tổ Điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 20201.1. Về các nội dung đã triển khaiThực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô; Quy chế phối hợp quy định tại văn bản số 9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT ngày 02/12/2014 về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các Bộ đã khẩn trương thành lập các Tổ điều phối của từng Bộ. Trên cơ sở thành viên Tổ điều phối của các Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-BKHĐT ngày 02/02/2015 thành lập Tổ công tác liên Bộ nhằm tư vấn giúp Ban Chỉ đạo liên Bộ trong công tác điều hành vĩ mô (gọi tắt là Tổ 1317).

 • /DATA/2021/05/a31-11_38_45_498.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CHÍNH PHỦ: ĐỔI MỚI THỂ CHẾ, ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, TÀI KHÓA LINH HOẠT HƠN

  Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là rất quan trọng. Việc xây dựng Chương trình hành động phải theo hướng “bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo” để triển khai đồng bộ, toàn diện, có lộ trình phù hợp, lựa chọn ưu tiên để thực hiện.Ngày 05/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.

 • /DATA/2021/05/a17-11_06_44_783.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  BỘ TƯ PHÁP: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỂ CHẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định cải cách thể chế là một trong ba trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 2011 - 2020, với 08 nhóm nhiệm vụ cụ thể tại Khoản 1 Điều 3. Qua quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế, giai đoạn 2011 - 2020, Bộ 

 • /DATA/2021/04/a2-10_33_14_841.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CHUYỂN ĐỔI TỪ CHÍNH PHỦ QUẢN LÝ SANG CHÍNH PHỦ PHỤC VỤ

  Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11, sáng ngày 29/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

 • /DATA/2021/01/a6-10_31_44_258.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  KINH TẾ SẼ BỨT PHÁ NHỜ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Kinh tế sẽ bứt phá nhờ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

 • /DATA/2020/12/a5-15_44_40_864.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI THEO HƯỚNG “CÓ VÀO, CÓ RA; CÓ LÊN, CÓ XUỐNG”

  Đây là nội dung được Bộ Nội vụ đề xuất trong dự thảo “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” (Chiến lược) kèm theo Tờ trình số 6447/TTr-BNV ngày 05/12/2020 của Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ tại về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài”.

 • /DATA/2020/12/a104-15_58_37_844.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  HÀ NỘI: QUY ĐỊNH KHUNG SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ

  Ngày 01/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP. Hà Nội theo các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.