Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.701

Khách Online : 51

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2020/09/a43-11_02_25_773.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

  Ngày 09/9, Bộ Y tế khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế nhằm giúp cho các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế tham khảo, lập dự toán và xây dựng hồ sơ đấu thầu nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và làm lành mạnh thị trường trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế; khắc phục và hạn chế tình trạng đội giá nhằm bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

 • /DATA/2020/09/a42-10_58_16_860.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Qua gần 4 năm thi hành, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với nhiều quy định mới mang tính đột phá đã góp phần giúp công tác xây dựng pháp luật ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các Bộ, ngành, địa phương đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của pháp luật, tập trung hơn nguồn lực và thời gian chuẩn bị, nhờ đó chất lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • /DATA/2020/09/a38-09_58_26_454.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Loại bỏ việc "ngâm hồ sơ", minh bạch hóa và tăng trách nhiệm

  Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, đến nay, có 10.291 đơn vị thuộc các cấp đã sẵn sàng gửi, nhận văn bản điện tử.

 • /DATA/2020/09/a36-09_51_36_168.jpeg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 2020: Đơn giản hóa thủ tục hành chính và kết nối với khu vực tư nhân

  Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 52 và các Hội nghị có liên quan (AEM-52), chiều ngày 29/8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn với các đối tác ngoại khối, bao gồm Hàn Quốc.

 • /DATA/2020/09/a35-09_48_03_207.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ

  Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

 • /DATA/2020/09/35-09_44_57_651.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ

 • /DATA/2020/08/a34-14_43_17_367.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

  Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn.

 • /DATA/2020/08/a25-09_46_19_206.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quý IV/2020, hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

  Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.

 • /DATA/2020/08/a20-10_58_34_967.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ: Làm trước những việc người dân cần nhất

  “Tinh thần chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ là cái gì người dân cần nhất thì làm trước; đồng thời bỏ hết những “giấy tờ con” tạo xin - cho”, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh với các Bộ, cơ quan về các ưu tiên khi triển khai dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 • /DATA/2020/08/a18-14_26_44_114.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vì sao phải sửa đổi luật sở hữu trí tuệ?

  Mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xử lý các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành; nội luật hóa các cam kết quốc tế, tạo khuôn khổ pháp lý cụ thể cho hoạt động sở hữu trí tuệ của Việt Nam; bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng.