Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.741.654

Khách Online : 115

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2019/06/z4-15_19_54_366.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quốc hội thảo luận về Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  Chiều ngày 10/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

 • /DATA/2019/06/z7-16_03_18_112.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Vĩnh Phúc

  Ngày 11/6/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 272/TB-TTBNV kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2018.

 • /DATA/2019/06/q12-16_01_42_872.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

  Ngày 24/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.Theo Thông tư này, các đối tượng được áp dụng gồm: 

 • /DATA/2019/06/q4-15_26_43_602.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phú Yên: Thành lập Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

  Ngày 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức, cán bộ về việc sáp nhập Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Phú Yên và Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên.

 • /DATA/2019/06/q6-15_40_48_120.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

  Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

 • /DATA/2019/06/q7-15_45_01_511.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cách chức không phải là mất hết

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, cách chức không phải là mất hết, người bị cách chức sau 1 năm bị kỷ luật, khắc phục các vi phạm vẫn được xem xét, quy hoạch, bổ nhiệm lại.

 • /DATA/2019/06/q8-15_47_21_855.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm và xứng tầm

  Cán bộ có tâm và có tầm thì Nhân dân được hạnh phúc. Như vậy, thì cần gì phải lo việc "không nhúc nhích" và cũng chẳng cần phải tinh giản biên chế, cũng như sửa đổi, bổ sung vào luật việc bỏ công chức, viên chức suốt đời để làm gì!

 • /DATA/2019/06/q10-15_56_03_044.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sắp xếp đơn vị hành chính phải thật chặt chẽ, thận trọng

  Các địa phương đang triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Bên cạnh mục tiêu tổ chức hợp lý đơn vị hành chính gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì yêu cầu đặt ra là quá trình thực hiện phải chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

 • /DATA/2019/06/h12-14_45_51_965.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đà Nẵng: Sở Tài nguyên và Môi trường lần đầu luân chuyển cùng lúc nhiều cán bộ

  Ngày 5/6, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đà Nẵng tổ chức buổi công bố các Quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 14 viên chức lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

 • /DATA/2019/06/h14-14_51_33_904.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bắc Giang: Sắp xếp, giảm số đơn vị hành chính cấp xã

  Tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức vào cuối tháng 5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thảo luận và cơ bản nhất trí với Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.