Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.164.652

Khách Online : 4.708

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2020/03/a43-14_40_50_529.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nôi vụ: Đề xuất mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 • /DATA/2020/03/a34-15_39_02_327.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số đề xuất mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức

  Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14), Bộ Nội vụ đã xây dựng các dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật về: tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

 • /DATA/2020/02/a32-10_54_56_153.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chống " Vi rút trì trệ" nhìn từ công tác cán bộ

  Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, Đảng ta đúc kết: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng...  Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện một số cán bộ, đảng viên làm việc trì trệ hoặc có địa vị rồi thì không chịu tiếp tục học tập, rèn luyện, mắc bệnh háo danh, khi bị phê bình thì “tranh công, đổ tội”, kéo bè cánh… Đây là “vi rút trì trệ”, một biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

 • /DATA/2020/02/a31-10_48_39_927.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Minh bạch để kiểm soát

  “Cán bộ ta không phải là nghèo, nhưng kê khai lại rất nghèo” - đó là nhận định từng được đề cập đến trên nghị trường Quốc hội khi bàn về câu chuyện kê khai, xác minh tài sản của cán bộ, công chức. Có thể nói rằng, kê khai tài sản là vấn đề không mới, nhưng luôn thời sự và lần này lại đặc biệt được dư luận chú ý khi Thanh tra Chính phủ công bố dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để lấy ý kiến góp ý.

 • /DATA/2020/02/a26-10_46_17_239.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Tài chính: Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

  Ngày 24/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 88/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 • /DATA/2020/02/b9-14_40_53_397.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững

  Sự chuyển biến mau lẹ của thời cuộc vừa đòi hỏi cấp thiết, vừa tạo nền để chúng ta xây dựng, thực thi thể chế phát triển nhanh - bền vững. Đây là một sự nghiệp to lớn, một quá trình lâu dài, không thể chần chừ nhưng cũng không thể nóng vội. Kế thừa những thành tựu lý luận tích lũy được qua hơn 30 năm đổi mới; cập nhật, nắm bắt các xu thế phát triển của thời đại; tính toán toàn diện điều kiện, khả năng của đất nước để xây dựng và thực hiện vững chắc thể chế phát triển nhanh - bền vững là con đường đi đến thành công.

 • /DATA/2020/02/a18-14_27_47_872.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tạo môi trường tốt nhất để nhân tài được phát huy tài năng, sở trường

  Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Nội vụ được giao chủ trì xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. 

 • /DATA/2020/02/b7-14_19_55_164.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nôi vụ: Kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

  Ngày 21/01/2020, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch xây dựng các nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm tiến độ, chất lượng, có hiệu lực thi hành cùng với hiệu lực thi hành của Luật (01/7/2020).

 • /DATA/2020/02/a8-10_38_14_464.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sẽ có Nghị định mới về tiền lương cán bộ, công chức, viên chức

  Trong năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có nhiều thay đổi trong chế độ tiền lương. Bên cạnh việc lên chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức trong năm 2020, Chính phủ còn đề ra nhiều chính sách ảnh hưởng đến chế độ tiền lương của các đối tượng này tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2020.

 • /DATA/2020/02/b2-10_28_16_385.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Còn gây phiền hà cho dân, nhất định không xem xét khen thưởng

  Ngày 06/01, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” (Chỉ thị số 34-CT/TW) và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.