Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.986.181

Khách Online : 31

Cải cách theo lĩnh vực

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN

  Nguyễn Thu Hương Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ được coi là một yếu tố then chốt trong chiến lược quản lý nền công vụ. Đào tạo không chỉ nhằm đạt hiệu quả cao nhất đối với các nhiệm vụ hiện tại, mà còn chuẩn bị nguồn lực cho các yêu cầu trong tương lai. Nhận thức được tầm quan trọng này các quốc gia thành viên ASEAN đều coi trọng tới vấn đề phát triển đội ngũ công chức cho nền công vụ, và coi đây là một nhân tố quyết định thúc đẩy sự đổi mới bộ máy nhà nước và phát triển đất nước. Bài viết dưới đây, giới thiệu chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ của một số nước thành viên trong Hiệp hội.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách nguồn nhân lực

  1. Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN 2. Thay đổi văn hóa công vụ Việt Nam: Một cách nhìn của người nước ngoài

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN

  Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ được coi là một yếu tố then chốt trong chiến lược quản lý nền công vụ. Đào tạo không chỉ nhằm đạt hiệu quả cao nhất đối với các nhiệm vụ hiện tại, mà còn chuẩn bị nguồn lực cho các yêu cầu trong tương lai. Nhận thức được tầm quan trọng này các quốc gia thành viên ASEAN đều coi trọng tới vấn đề phát triển đội ngũ công chức cho nền công vụ, và coi đây là một nhân tố quyết định thúc đẩy sự đổi mới bộ máy nhà nước và phát triển đất nước. Bài viết dưới đây, giới thiệu chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ của một số nước thành viên trong Hiệp hội.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách tài chính công

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quản lý sự thay đổi

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chống tham nhũng

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính phủ điện tử

  Đan mạch: "Lãi" 100 triệu ơ-rô/năm nhờ thanh toán điện tử