Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.312

Khách Online : 31

Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020

 • /DATA/2021/11/the_vtb-09_55_51_092.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

  Thanh toán không dùng tiền mặt có tầm quan trọng, đem lại nhiều lợi ích như an toàn, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, bảo đảm quản lý Nhà nước về vĩ mô, tiền tệ, thanh toán.

 • /DATA/2021/10/giam_bien_che_2-12_38_33_390.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương ngân sách

  Tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các hội và biên chế công chức dự phòng là 256.685.

 • /DATA/2021/10/thutuchanhchinh-11_52_06_174.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

  Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội được xác định trên cơ sở kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng thẩm định và đánh giá qua điều tra xã hội học.

 • /DATA/2021/08/a16-12_21_48_586.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  THANH TRA CHÍNH PHỦ: ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ ĐỂ CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

  Ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS). Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 02/BC-BCĐ ngày 26/7/2021 về Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

 • /DATA/2021/07/a88-15_56_20_842.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tôn vinh, tri ân, đãi ngộ đối với những cống hiến của người có công với cách mạng. Ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, theo đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp, đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công. Tuy nhiên tại Chỉ thị số 14/CT-TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư đã đề cập tương đối toàn diện những nội dung đổi mới chính sách ưu đãi người có công trong tình hình mới nên Ban chỉ đạo Trung ương đồng ý để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện 2 đề án về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

 • /DATA/2021/03/a57-10_36_18_054.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  ĐẾN NĂM 2030: VIỆT NĂM THUỘC NHÓM 50 NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

  Đây là một trong những nội dung được đề ra trong dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trình Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

   Nhấn vào đây để tải file toàn văn