Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.871

Khách Online : 57

Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020

 • /DATA/2021/08/a16-12_21_48_586.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  THANH TRA CHÍNH PHỦ: ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ ĐỂ CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

  Ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS). Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 02/BC-BCĐ ngày 26/7/2021 về Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

 • /DATA/2021/07/a88-15_56_20_842.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tôn vinh, tri ân, đãi ngộ đối với những cống hiến của người có công với cách mạng. Ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, theo đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp, đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công. Tuy nhiên tại Chỉ thị số 14/CT-TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư đã đề cập tương đối toàn diện những nội dung đổi mới chính sách ưu đãi người có công trong tình hình mới nên Ban chỉ đạo Trung ương đồng ý để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện 2 đề án về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

 • /DATA/2021/03/a57-10_36_18_054.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  ĐẾN NĂM 2030: VIỆT NĂM THUỘC NHÓM 50 NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

  Đây là một trong những nội dung được đề ra trong dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trình Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

   Nhấn vào đây để tải file toàn văn