Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.769

Khách Online : 37

Sáng kiến, giải pháp mới (Bộ, ngành trung ương)

 • /DATA/2021/10/boquocphong-15_01_15_189.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Quốc phòng: Gắn kết chặt chẽ giữa công tác CCHC với triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Quốc phòng nhằm triển khai toàn diện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) trong Bộ Quốc phòng, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

 • /DATA/2021/10/botaichinh-14_28_25_348.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Tài chính: Hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh

  Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng; bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, giám sát tài chính.

 • /DATA/2021/10/24-11_36_41_903.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

  Với mục tiêu tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, bám sát các chủ trương, đường lối, chiến lược, nghị quyết về cải cách hành chính của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

 • /DATA/2021/09/10-18_20_16_350.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

  Ngày 31/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

 • /DATA/2021/09/8-18_13_57_634.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Xây dựng: Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

  Ngay từ Quý I/2021, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách cách hành chính (CCHC) của Bộ Xây dựng năm 2021. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác CCHC trên các phương tiện thông tin, báo chí ngành Xây dựng như: Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (http://www.moc.gov.vn, http://xaydung.gov.vn), Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về: các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành; các chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ; công khai thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

 • /DATA/2021/09/7-23_46_50_343.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

  Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Do tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Bộ đặc biệt đối với lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ đề ra trong năm 2021.

 • /DATA/2021/09/3-22_34_03_017.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  An Giang: Phấn đấu tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021

  Đây là một trong các nội dung cụ thể được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

 • /DATA/2021/09/1-02_33_14_147.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Ban Tôn giáo Chính phủ: Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021

  Ngày 16/9, Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Báo cáo số 1086/BC-TGCP kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021.

 • /DATA/2021/09/a33-19_27_05_178.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030

  Ngày 02/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.Theo Chỉ thị, cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, đó là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước".

 • /DATA/2021/10/16-02_19_04_157.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  11 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong Quý III năm 2021 của Văn phòng Chính phủ

  Theo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II và nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 được thể hiện trong các mặt: Công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công tác Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; Tình hình xây dựng Chính phủ điện tử; Công tác thông tin truyền thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.