Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.103

Khách Online : 381

CCHC Bộ, ngành

11 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong Quý III năm 2021 của Văn phòng Chính phủ

02:15 04/09/2021 | Lượt xem : 49

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 49

Theo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II và nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 được thể hiện trong các mặt: Công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công tác Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; Tình hình xây dựng Chính phủ điện tử; Công tác thông tin truyền thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.

Để hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, Văn phòng Chính phủ sẽ tập trung triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III năm 2021 về công tác cải cách hành chính như sau:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp, cho ý kiến đối với các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó chú trọng việc triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thứ hai, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, bảo đảm thực chất, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện và đạt mục tiêu Chính phủ đề ra; thẩm tra Phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thứ ba, tham mưu Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ: tổ chức các hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; tham gia cho ý kiến đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của các Bộ, ngành; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức có hiệu quả các hoạt động khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách các thủ tục hành chính được xác định theo Kế hoạch khảo sát, đánh giá APCI, việc phân tích, tổng hợp, xây dựng và công bố APCI năm 2021.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, tiếp tục triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến cung cấp và thanh toán trực tuyến trên trên Cổng theo mục tiêu đề ra; triển khai tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thứ sáu, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; việc tổ chức kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng thông tin một cửa quốc gia, các Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tình hình triển khai và tổ chức kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với các Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương hình thành Hệ thống báo cáo quốc gia; tổ chức kết nối Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Trung tâm điều hành, Hệ thống camera giám sát, Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận một cửa…

Thứ bảy, tiếp tục thu thập, tổng hợp, cập nhật, hoàn thiện Kho thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: các chỉ số kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế; dữ liệu thông tin thống kê; các thông tin phân tích dự báo kinh tế - xã hội; các báo cáo, các bài viết, bài phát biểu, nội dung phục vụ chất vấn trước Quốc hội; thông tin trực tuyến, thông tin hàng ngày…. Xây dựng các báo cáo kinh tế - xã hội đồ họa, trực quan phục vụ các phiên họp Chính phủ thường kỳ và các cuộc họp chuyên đề có liên quan; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý và vận hành hiệu quả 04 Hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử.

Thứ tám, tiếp tục bám sát, tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh năm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Thứ chín, tuyên truyền về kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khoá XV với nội dung trọng tâm là xây dựng chương trình làm việc toàn khoá, tổng kết nhiệm kỳ khoá XIV 2016 - 2021; kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước và nhân sự các cơ quan Nhà nước do Quốc hội bầu, phê chuẩn; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị công lập theo tinh thần tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp gắn chặt chẽ với tinh giản biên chế; tập trung cải cách công vụ, công chức; xây dựng khung khổ pháp luật về Chính phủ điện tử ở Việt Nam; thông tin về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Tung học phổ thông  2020 - 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Thực hiện các chuyên đề về thúc đẩy đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; các doanh nghiệp vượt khó, vươn lên đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội...

Thứ mười, tiếp tục triển khai các tuyến thông tin về quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội trong năm 2021, quyết tâm của Chính phủ trong cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả nhất, nhất là việc tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch Covid-19. Triển khai các yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 125/TB-VPCP; xây dựng đề án phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Đề án nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông; Đề án nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp thông tin báo chí. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; tăng cường và phát huy hiệu quả các kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Tích cực tuyên truyền về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tích cực xem xét, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thứ mười một, thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập thay thế Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng thông tin điện tử. Hoàn thiện ban hành một số quy chế sửa đổi trong cơ quan về hành chính và công tác chuyên môn, góp phần bảo đảm hoạt động cơ quan được chuyên nghiệp, nề nếp, thông suốt, hiệu quả hơn./.

 

Anh Cao