Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì thời hạn phải thành lập, tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai là trước ngày 31/12/2015. Tuy nhiên, đến nay cả nước vẫn còn 12 tỉnh chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai hoặc đã thành lập nhưng chưa theo đúng quy định.

Theo đó, các tỉnh trên bao gồm: Điện Biên, Yên Bái, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum.

Để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập, quản lý, cập nhật hồ sơ địa chính, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng chức năng, nhiệm vụ Bộ TN&MT vừa có Văn bản số 2726/BTNMT -TCQLĐĐ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên khẩn trương thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Báo cáo kết quả về tình hình kiện toàn, thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai về Bộ trước ngày 01/8/2016.

Bộ TN&MT cũng cho biết, đến nay có 51 tỉnh, thành phố đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và đang dần đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai đã khắc phục được những bất cập, hạn chế của hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trước đây, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, quản lý, điều hành tập trung.

Đồng thời, đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ với quy trình thống nhất, đồng bộ thể hiện được tính chuyên nghiệp trong hệ thống đăng ký; lực lượng chuyên môn trong hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai có thể điều động và sử dụng linh hoạt giữa các địa bàn, các quận, huyện để hỗ trợ cho nhau hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản trang thiết bị và phương tiện làm việc khác, tránh lãng phí.

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.