Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.240.004

Khách Online : 06

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ

09:48 07/09/2020 | Lượt xem : 1837

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1837
Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định: “Một trong những yếu tố quyết định đưa đất nước giành được những thành tựu vĩ đại, vẻ vang là nhờ đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; trong đó bản lĩnh chính trị của đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt có tính chất quyết định”.
Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân có 3 giải pháp cơ bản:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng ta luôn khẳng định nhất quán chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Muốn vậy phải đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nề nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp Trung ương...
Ngoài ra, cần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách; chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống cơ sở giáo dục quốc dân. Việc giáo dục ở lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên đóng vai trò chủ yếu, quyết định đến sự hình thành nhân cách con người. Do đó, cần đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy về đạo đức công dân, nhân cách, truyền thống, lối sống tốt đẹp cho học sinh các bậc học phổ thông...
Thứ hai là, xác định các tiêu chí đánh giá bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý chủ chốt và tạo môi trường thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ này. Việc đánh giá phải khắc phục hiện tượng nể nang, hình thức; phải bảo đảm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức tại các nghị quyết, quy định của Đảng.
Đồng thời, cần thực hiện luân chuyển để đào tạo, bổ sung kiến thức lý luận và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Những trường hợp có triển vọng phát triển được dự kiến bố trí vào chức vụ cao hơn thì luân chuyển vào các chức danh cấp trưởng ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn, phức tạp. Cùng với đó, thực hiện thống nhất việc bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu không là người địa phương...
Thứ ba là, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Theo đó, tổ chức phải chủ động tìm người để bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt đúng chỗ, đúng lúc, đúng năng lực, sở trường, đúng việc, đúng người... 
Đồng thời, thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tự khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm và những tổ chức đảng yếu kém. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm. 
Hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, với chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, với lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân.

Nguồn: vietnamnet.vn