Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.950.540

Khách Online : 95

Đường lối, chủ trương của Đảng

Ban Tổ chức Trung ương: Thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm

10:00 22/07/2019 | Lượt xem : 391

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 391
Ban Tổ chức Trung ương thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm của  6 tháng cuối năm 2019 cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
Một là, tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và ban hành Hướng dẫn Chỉ thị số 35-CT/TW để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.
Hai là, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tham mưu triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng nhóm đối tượng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả.
Ba là, tiếp tục tham mưu các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập để nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Ban Bí thư về tổ chức bộ máy phù hợp tình hình thực tiễn.
Bốn là, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định các đề án về tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực. Làm tốt công tác tham mưu về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh ở trong và ngoài nước. Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến.
Năm là, đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh phân cấp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đi đôi với xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện và xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân được phân cấp.
Sáu là, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Coi trọng tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tham mưu tổng kết các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Bảy là, tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”.
Tám là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 và 8 (khóa XII) và công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chín là, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (dự kiến vào quý IV-2019) để tuyên dương và nhân rộng các điển hình, tấm gương người tốt việt tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu mỗi đảng viên trong Đảng bộ cần gương mẫu, tận tụy, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác; nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở; chủ động tham mưu, đề xuất giúp Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng, giữ gìn hình ảnh người cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông./.

Nguồn: baochinhphu.vn