Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.733

Khách Online : 30

CCHC Bộ, ngành

Ban Tôn giáo Chính phủ: Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021

02:29 25/09/2021 | Lượt xem : 586

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 586

Ngày 16/9, Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Báo cáo số 1086/BC-TGCP kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Báo cáo, kết quả công tác cải cách hành chính của Ban Tôn giáo Chính phủ trong Quý III năm 2021 được thể hiện trên các mặt công tác: cải cách thể chế; thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và Hiện đại hoá nền hành chính.

Về công tác cải cách thể chế, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nội dung cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có liên quan về tín ngưỡng, tôn giáo.

Về cải cách thủ tục hành chính, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn giải quyết; thực hiện đúng quy định thủ tục hành chính về tiếp nhận, xử lý, trả lời đơn thư kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; tiếp tục thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính theo kế hoạch của Ban.

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng Đề án: “Tổ chức, sắp xếp lại Ban Tôn giáo Chính phủ” theo quy định Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Ban Tôn giáo Chính phủ đã cử 08 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; 01 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật mới cho 40 công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban.

Về hiện đại hoá nền hành chính, 100% văn bản không ở chế độ mật trao đổi giữa các vụ, đơn vị thuộc Ban với các đơn vị có liên quan được thực hiện trên môi trường mạng; Ban Tôn giáo Chính phủ kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo đăng ký, tiếp nhận kết quả, xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Ban.

Ngoài ra, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc như, do nguyên nhân khách quan (dịch bệnh COVID-19) nên một số nội dung công việc phải lùi thời gian chưa thực hiện được như: (1) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; (2) Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện; (3) Công tác hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tôn giáo sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4...

Để thực hiện công tác cải cách hành chính hiệu quả hơn nữa, Ban Tôn giáo Chính phủ kính đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

 

Anh Cao