Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.166.260

Khách Online : 28

Cải cách tài chính công

Báo cáo Quốc hội về Đề án cải cách chính sách tiền lương

10:30 13/05/2020 | Lượt xem : 838

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 838
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có báo cáo Quốc hội về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Trong đó, đã phân công các Bộ, cơ quan ở Trung ương triển khai thực hiện việc xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Hằng năm, căn cứ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 107/NQ-CP của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiến độ triển khai. Từ đó Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.
Các Bộ, cơ quan được phân công nhiệm vụ xây dựng chế độ tiền lương mới tại Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc hoặc Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập cải cách chính sách tiền lương. Các đơn vị triển khai xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp theo nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp.
Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo Bộ Chính trị về xây dựng cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và dự thảo Thuyết minh thiết kế bảng lương mới năm 2021 để gửi lấy ý kiến.
Đồng thời, Bộ Tài chính xây dựng quy định cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập, các giải pháp tài chính, ngân sách để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương. Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị và Hệ thống vị trí việc làm.
Sau khi tổng hợp các báo cáo về các dự thảo quy định cụ thể chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo trình Chính phủ trình Bộ Chính trị về các quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng cho biết, căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, các cơ quan ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới. Trong đó, Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức khu vực Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Nguồn: laodong.vn