Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.857.802

Khách Online : 234

CCHC Bộ, ngành

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

13:38 08/10/2021 | Lượt xem : 324

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 324

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ký Kế hoạch số 4269/KH-BHXH ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Bảo hiểm Xã hội từ Trung ương đến địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức về trình độ, năng lực, phẩm chất; nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức về hành chính phục vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm xử lý kịp thời, công khai, đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và Nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ cải cách hành chính phải cụ thể, xác định rõ kết quả đạt được, rõ mốc thời gian hoàn thành và xác định rõ đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Bố trí nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để bảo đảm tính thực tiễn, khả thi của Kế hoạch.

Để hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xác định cần tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, về cải cách thủ tục hành chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xác định cần kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản liên quan đến hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ.

Rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm túc việc công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, kịp thời, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; triển khai hoạt động của Bộ phận Một cửa tại Bảo hiểm xã hội địa phương đảm bảo hiệu quả, chuyên nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện chỉ số liên quan đến số giờ nộp bảo hiểm xã hội trong đánh giá xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ hai, về cải cách tổ chức bộ máy, rà soát, ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (cấp vụ, phòng) tại một số đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Thực hiện giai đoạn 1: Hoàn thiện Báo cáo “Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức ngành Bảo hiểm Xã hội gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với ngân sách nhà nước, thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp”.

Thứ ba, về cải cách công vụ, cần nghiên cứu sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Nghiên cứu sửa đổi Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trong Ngành. Triển khai các công việc liên quan đến việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng đối với công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ tư, về cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công. Vận động, khuyến khích người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đánh giá mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021 và cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 và Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019. Đề xuất mức chi phí quản lý giai đoạn 2022 - 2024 và cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục hướng dẫn một số đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án để báo cáo Bộ Tài chính và giao quyền tự chủ về tài chính cho đơn vị thực hiện ổn định trong 3 năm.

Thứ năm, về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xác định tiếp tục triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0. Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; phối hợp với Văn phòng chính phủ và các đơn vị liên quan tích hợp, cung cấp dịch vụ công của Ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với các Bộ, ngành trên trục tích hợp dữ liệu quốc gia NGSP. Điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thay đổi của chính sách. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm Xã hội (Datawarehouse-DWH) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

Tích hợp, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kết nối, cung cấp thông tin báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia. Hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của Ngành để tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, với các Bộ, ngành, địa phương.

 

 

Anh Cao