Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.166.438

Khách Online : 28

Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010

BẢY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

18:14 13/10/2004 | Lượt xem : 35727

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 35727
    Bảy chương trình hành động thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, bao gồm:
    - Chương trình 1: “Đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật” do Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ chủ trì.

    - Chương trình 2: “Nghiên cứu xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước” giai đoạn I (2003-2005) do Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ chủ trì.

    - Chương trình 3: “Chương trình tinh giản biên chế” do Bộ Nội vụ chủ trì

    - Chương trình 4: “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003-2005)” do Bộ Nội vụ chủ trì.

    - Chương trình 5: “Chương trình cải cách tiền lương” do Bộ Nội vụ chủ trì.

    - Chương trình 6: “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công” do Bộ Tài chính chủ trì.

    - Chương trình 7: “Hiện đại hoá hành chính” do Văn phòng Chính phủ chủ trì.