Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.509

Khách Online : 264

CCHC Bộ, ngành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 NĂM 2021

11:29 28/06/2021 | Lượt xem : 2337

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2337
Ngày 16/6/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Quyết định số 1085/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trong năm 2021. 
Kế hoạch đặt mục tiêu: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Giao thông vận tải; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; Kết quả triển khai Kế hoạch nhằm đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải.
Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công mức 4 các thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải trong năm 2021, gồm các nội dung như sau: 
Một là, rà soát, cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia, thực hiện trong thời gian tháng 7/2021. Kết quả dự kiến đạt được: Các thủ tục hành chính đã ban hành được cập nhật trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia.
Hai là, rà soát, xây dựng quy trình điện tử các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện trong thời gian tháng 8/2021. Kết quả dự kiến đạt được: Ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Ba là, xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện trong thời gian: Quý III, IV/2021. Kết quả dự kiến đạt được: Hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng, nâng cấp đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 
Năm 2021, Bộ Giao thông vận tải thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 143 thủ tục trên các lĩnh vực: Đường bộ, hàng hải, đăng kiểm, đường sắt, hàng không, đường thủy và các lĩnh vực khác. 
Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải là bước đi triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần hiện thực hóa mục tiêu thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. 

Trần Trang, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ