Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.738.683

Khách Online : 48

CCHC Bộ, ngành

Bộ khoa học và công nghệ: Kế hoạch phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

11:53 25/11/2021 | Lượt xem : 331

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 331
Trong năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, triển khai Chính phủ số tại Bộ theo định hướng của Chính phủ và các Bộ ngành chức năng. Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ trên, ngày 11/11/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 2870/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022. 
Kế hoạch đặt mục tiêu: (1) Hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm thống nhất hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm công tác an toàn thông tin của ngành khoa học và công nghệ; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đảm bảo 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 50%. Tỷ lệ dịch vụ số đạt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đạt 30%. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan Nhà nước đạt 90%; (3) Ban hành kế hoạch và triển khai công bố dữ liệu mở của Bộ; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo lộ trình yêu cầu tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; (4) Phát triển Chính phủ số phục vụ vận hành tối ưu hoạt động của bộ máy; (5) Bảo đảm an toàn thông tin.  

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể: Hoàn thiện quy chế, quy định pháp lý; Phát triển hạ tầng số; Phát triển các nền tảng, hệ thống; Phát triển dữ liệu; Phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Bảo đảm an toàn thông tin; Phát triển nguồn nhân lực. Các giải pháp trọng tâm được xác định bao gồm: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp; Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; Thu hút nguồn lực Công nghệ thông tin; Tăng cường hợp tác quốc tế. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch…

Trần Trang, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ