Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.237.100

Khách Online : 21

CCHC Bộ, ngành

Bộ Ngoại giao: Kết quả nổi bật của chỉ số cải cách hành chính năm 2019

10:30 12/10/2020 | Lượt xem : 591

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 591
Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Bộ Ngoại giao năm 2019 tăng 3,87 điểm (lên 87.64), lọt nhóm 5 Bộ, ngành dẫn đầu về cải cách hành chính tốt nhất.
Ngày 19/5/2020, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2019. Đây là năm thứ 8 liên tiếp thực hiện “Đề án xác định chỉ số Cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” để đánh giá, xếp loại kết quả cải cách hành chính hàng năm của 17/22 Bộ, ngành (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ) và 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo kết quả chấm điểm, năm 2019, điểm số của Bộ Ngoại giao tăng 3,87 điểm (lên 87,64), lọt vào nhóm 5 bộ, ngành có kết quả cải cách hành chính tốt nhất năm 2019. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Ngoại giao tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động cải cách hành chính khi điểm số trong lĩnh vực này đạt điểm tuyệt đối (100%) trong năm thứ 2 liên tiếp. Kết quả này đã cho thấy những nỗ lực của Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành, đưa ra nhiều sáng kiến, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của cải cách hành chính.
Ngoài ra, qua việc đánh giá, chấm điểm có thể thấy một số nhiệm vụ Bộ Ngoại giao đã làm rất tốt, được đánh giá cao, cụ thể là:
Thứ nhất, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (đạt 96,30%; xếp thứ 2/17): Bộ Ngoại giao thực hiện tốt cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; công tác tuyển dụng công chức, viên chức có nhiều cải tiến, sáng kiến; công tác thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác bổ nhiệm, đánh giá, phân loại và đào tạo công chức, viên chức thực hiện đúng quy định và yêu cầu.
Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính (93,22%; xếp thứ 3/17): Công tác ban hành quy định, thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được thực hiện đúng quy định; việc công bố, công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ được đánh giá tốt; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính về cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Thứ ba, hiện đại hóa hành chính (90,45%; xếp thứ 7/17): Bộ đã tích cực đưa ra các sáng kiến, đề xuất và ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác của Bộ; triển khai kịp thời hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet); tiếp tục số hóa công tác theo dõi, nhắc việc thông qua hệ thống thống kê điện tử tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Bộ.
Trong thời gian tới, công tác cải cách hành chính hiện được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bộ máy hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân; Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt công tác này; các bộ, ngành, địa phương và dư luận cũng rất quan tâm đến công tác cải cách hành chính và chỉ số cải cách hành chính.
Đối với Bộ Ngoại giao, thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh; Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Bộ. Trong thời gian tới, công tác cải cách hành chính vẫn sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm công tác quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đối ngoại và hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Việt Anh, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao