Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.738.887

Khách Online : 49

CCHC Bộ, ngành

Bộ NN-PTNT cắt giảm, đơn giản hóa hơn 70% điều kiện kinh doanh

11:57 25/11/2021 | Lượt xem : 342

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 342
Đến nay, một trong những thành quả của công tác cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cắt giảm, đơn giản hóa trên 70% điều kiện kinh doanh.
Điều này góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành (trong đó có nhiệm vụ cắt giảm điều kiện kinh doanh) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ năm 2014 (khi bắt đầu triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia) đến nay là Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động ban hành ngay kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngay từ đầu năm (ví dụ: Quyết định số 206/QĐ-BNN-PC ngày 14/01/2021, Quyết định số 88/QĐ-BNN-PC ngày 08/01/2020, Quyết định số 326/QĐ-BNN-PC ngày 24/1/2019…), trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm và phân công cụ thể trách nhiệm tổ chức triển khai của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đến nay, số lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa là 251/345 điều kiện (chiếm tỷ lệ 72%), trong đó bãi bỏ 115 điều kiện, sửa đổi 136 điều kiện. Theo đó, tổng số chi phí tiết kiệm ước tính tiết kiệm được từ việc cắt giảm điều kiện kinh doanh là: 46,42 tỷ đồng/năm, tương đương 339.720 ngày công/năm. Tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện hành là 272 điều kiện.

Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm điều kiện kinh doanh giai đoạn 2016-2020 là 11 văn bản (trong đó có 04 Luật và 07 Nghị định).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện rà soát, so sánh và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ điều kiện kinh doanh trước và sau khi cắt giảm, đơn giản hóa theo yêu cầu của Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ tại đường link: https://www.mard.gov.vn/VanBan/Pages/679-bnn-pc.aspx.

Đồng thời thống kê, rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, Bộ cũng nỗ lực rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 288/508 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ (trong đó có những thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính đã góp phần khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Riêng năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện nhiệm vụ: Rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi; xây dựng, soạn thảo các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được bổ sung theo Luật Đầu tư năm 2020.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát các điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực nông nghiệp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung 01 luật (Luật An toàn thực phẩm), 04 Nghị định của Chính phủ (trong đó có 01 Nghị định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì), 01 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Công văn số 2874/BNN-PC ngày 18/5/2021).

Ngoài ra, Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, tiêu chí đặt ra trong các Nghị quyết của Chính phủ như Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021, ngăn ngừa việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, gây khó khăn hoặc làm tăng chi phí không cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021, Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.

Do đó, việc tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, quy định thủ tục hành chính vẫn được Bộ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai trong thời gian tới theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nguồn: nongnghiep.vn