Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.563

Khách Online : 15

Tình hình triển khai các chương trình hành động

Bộ Nội vụ: Công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Vĩnh Phúc

15:00 17/06/2019 | Lượt xem : 211

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 211
Ngày 11/6/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 272/TB-TTBNV kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2018.
Về quản lý biên chế công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cơ quan, tổ chức) thực hiện cơ bản theo quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức hàng năm và thực hiện số lượng biên chế công chức trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao; Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và được Bộ Nội vụ phê duyệt; các cơ quan, tổ chức đã hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm và đã được phê duyệt; Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức xây dựng đề án tinh, giản biên chế và phê duyệt số lượng tinh giản biên chế của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2021, dự kiến tinh giản biên chế công chức đến năm 2021 là 278 người/1.818 biên chế công chức, đạt 15,29%; năm 2016, 2017 và năm 2018 đã tinh giản được 162 công chức.
Tuy nhiên, còn một số cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp chưa đúng quy định. Một số cơ quan, tổ chức sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc không đúng quy định.
Về tuyển dụng công chức, năm 2016 và 2018, nhìn chung, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục và thẩm quyền tuyển dụng theo quy định. Tuy nhiên, Hội đồng kiểm tra, sát hạch của cả 02 năm không có thành viên là người đứng đầu cơ quan, tổ chức dự kiến bố trí công chức sau khi tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Một số trường hợp tại thời điểm tuyển dụng chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Một số trường hợp là viên chức được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động, biệt phái, trưng tập từ đơn vị sự nghiệp công lập đến làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước sau đó được xét chuyển thành công chức.
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện xét chuyển viên chức thành công chức đối với 09 trường hợp được tuyển dụng trước tháng 7/2003 mà không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Tuy nhiên, có 01 trường hợp đã được bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi quyết định; một số trường hợp chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.
Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, tại thời điểm bổ nhiệm một số trường hợp chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước; có trường hợp bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý khi chưa thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức nhưng sau đó đã có quyết định thu hồi. Đến thời điểm thanh tra, còn 13 trường hợp đang theo học để bổ sung các điều kiện còn thiếu khi bổ nhiệm. Một số trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại còn chậm so với quy định…
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó.
Chấm dứt việc giao và sử dụng biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; chỉ đạo sắp xếp, điều chuyển số viên chức đang công tác trong cơ quan, tổ chức hành chính về các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định. Cùng với đó, sắp xếp, kiện toàn số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Phúc theo đúng quy định.
Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thủ trưởng cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý, sử dụng công chức; chỉ đạo thu hồi số biên chế công chức đã giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng quy định…

Nguồn: moha.gov.vn