Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.977.833

Khách Online : 57

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ: Họp Tổ chuyên gia xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

11:19 04/05/2020 | Lượt xem : 366

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 366
 Phát biểu tại cuộc họp Tổ chuyên gia xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm góp ý dự thảo Đề cương Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài diễn ra sáng ngày 29/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” và cho rằng, thời kỳ nào nhân tài được trọng dụng, thời kỳ đó thịnh vượng; đất nước nào phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ tốt với nhân tài, đất nước đó phát triển. 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân tài trong sự phát triển quốc gia và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18 tháng 6 năm 1997 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa đất nước đã đặt ra nhiệm vụ: “Mở rộng diện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị và tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế. Đặc biệt chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở; cán bộ khoa học đầu ngành; cán bộ quản lý kinh doanh các doanh nghiệp lớn”. Từ đó đến nay, qua các kỳ Đại hội và Hội nghị Trung ương vấn đề “nhân tài” luôn được quan tâm đề cập với những định hướng cơ bản, chiến lược.
Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, năm 2008 Quốc hội đã ban hành Luật Cán bộ, công chức; đến năm 2010 ban hành Luật Viên chức và mới đây trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (năm 2019) đã định ra những cơ sở pháp lý cơ bản đối với chính sách nhân tài.
Tại Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, với những nội dung có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững.
Thứ trưởng đề nghị thành viên Tổ chuyên gia, với kinh nghiệm và kiến thức của mình tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến phát hiện nhân tài, phân biệt được người có tài năng; sau khi phát hiện thì đặt ra cơ chế để thu hút. Cùng với đó là các vấn đề liên quan đến trọng dụng, sử dụng để làm sao “dụng nhân như dụng mộc” và cuối cùng là các chính sách đãi ngộ đối với nhân tài. 
Thứ trưởng khẳng định, đây là Đề án phải có tính khả thi, có tính thực tiễn cao để áp dụng trong thời gian tới.
Thảo luận tại buổi họp, các thành viên Tổ chuyên gia cơ bản nhất trí với dự thảo Đề cương và cho rằng, đây là nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, có tính bền vững, lâu dài nhằm phát hiện, trọng dụng đội ngũ nhân tài, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.
Tổ chuyên gia cũng chia sẻ những kinh nghiệm phát hiện, thu hút, trọng dung nhân tài ở các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Do đó, Tổ chuyên gia đề nghị thu hút cả các chuyên gia nước ngoài, với kinh nghiệm của họ sẽ giúp Việt Nam trong các mối quan hệ với nước ngoài, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tiếp thu tinh hoa thế giới để áp dụng tại Việt Nam. 
Về các kiến nghị, đề xuất, Tổ chuyên gia đề nghị các chính sách phải được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Cho rằng, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhưng thực sự chưa hiệu quả, Tổ chuyên gia đề nghị nghiên cứu xem vướng mắc ở đâu để đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả…

Nguồn: moha.gov.vn