Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.532.791

Khách Online : 20

CCHC Bộ, ngành

BỘ NỘI VỤ: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030”

12:16 09/08/2021 | Lượt xem : 2159

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2159
Ngày 31/7, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3748/BNV-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.
Mục tiêu chung của Đề án nhằm tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
Để triển khai thực hiện Đề án tại Bộ Nội vụ, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trong điều kiện phát triển kinh tế số, xã hội số; xây dựng môi trường học tập suốt đời tại nơi làm việc đáp ứng yêu cầu về năng suất, chất lượng, hiệu quả, chuẩn mực đạo đức và văn hóa công sở. 
Bộ trưởng giao Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai Đề án án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” của Bộ Nội vụ, hoàn thành trong tháng 8 năm 2021. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đề xuất biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng xã hội học tập của Bộ Nội vụ. Đồng thời, phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam hằng năm. 
Giao Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là công tác giảng dạy nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập. 
Tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến và từ xa; chú trọng công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường xây dựng, khai thác, tích hợp, chia sẻ nguồn học liệu mở phục vụ tốt nhất yêu cầu xã hội học tập của Bộ Nội vụ và của xã hội. 
Tăng cường thúc đẩy, triển khai có hiệu quả hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nguồn: moha.gov.vn