Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.857.881

Khách Online : 239

CCHC Bộ, ngành

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

23:41 28/09/2021 | Lượt xem : 914

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 914

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Do tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Bộ đặc biệt đối với lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ đề ra trong năm 2021.

Kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như:

Về cải cách thể chế, trong sáu tháng đầu năm 2021, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 về quản lý giống cây lâm nghiệp; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê; ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 quy định về việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ đã tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền 50 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Đã rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vương mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện việc rà soát và gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ (Công văn số 2874/BNN-PC ngày 18/5/2021). Theo đó, đề xuất sửa đổi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ quy định về chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang liên minh Châu Âu và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.

Theo dõi thi hành pháp luật, Bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp cho các công chức các đơn vị của Bộ liên quan trực tiếp đến xử phạt vi phạm hành và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị định 81/2013/NĐ-CP, Nghị định 97/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính gửi Bộ Tư pháp.

Công tác kiểm tra chuyên ngành, Bộ đã hoàn thiện và đưa vào vận hành phần mềm trên Cổng thông tin điện tử quốc gia để thống nhất một đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với những sản phẩm hàng hóa là thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn vừa phải kiểm dịch vừa phải kiểm tra chất lượng. Đồng thời, tổ chức thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với nguyên liệu sản xuất nước giải khát; Sữa chế biến, các sản phẩm khác từ sữa; Bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 của Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ còn phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi Thông tư số 285/2016/TT-BTC về cách tính phí, lệ phí trong công tác thú y nhằm giảm chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp theo hướng bỏ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc có thu phí nhưng mức phí là 0 đồng.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thông qua việc tham mưu trình Bộ sửa đổi Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT, dự kiến cắt giảm thêm 101/1.768 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2021 theo Quyết định số 693/QĐ-BNN-VP ngày 08/02/2021, dự kiến thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC chính năm 2021 tại 07 đơn vị thuộc Bộ; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ; phê duyệt các Dịch vụ công tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 của Bộ.

Kiểm soát quy định TTHC: Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã góp ý kiến về quy định có liên quan đến thủ tục hành chính tại 05 dự thảo Nghị định; 06 dự thảo Thông tư, 01 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chất lượng công bố 01 TTHC mới, bãi bỏ 13 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Lâm nghiệp, nông nghiệp, quản lý xây dựng công trình, trồng trọt và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; kiểm soát việc ban hành 18 quy trình nội bộ giải quyết TTHC (lĩnh vực Phòng chống thiên tai: 05; Trồng trọt: 13).

Bộ cũng đã thực hiện rà soát các quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ và ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 với 74 thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá để cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính; đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ cần phải nộp/xuất trình; rà soát danh mục dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (394 dịch vụ công); rà soát danh mục dịch vụ công thuộc thẩm quyền của bộ có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính (100 dịch vụ công).

Vận hành Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ, Cổng dịch vụ công theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/2020/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ đã rà soát, tổng hợp, kiểm soát chất lượng, xây dựng dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh lần 1. Dự kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 02/272 điều kiện kinh doanh (đạt 0,74 %), 45/109 TTHC (đạt 41,28%), 147/219 Quy chuẩn kỹ thuật (đạt 67,12%). Tổng tỷ lệ cắt giảm đợt 1 năm 2021 đạt: 21,83%. Tổng số văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ gồm: 47 văn bản văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: Luật: 03; Nghị định: 07 và Thông tư: 37.

Về cải cách tổ chức bộ máy, Bộ rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị hành chính thuộc Bộ, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị khối hành chính thuộc Bộ thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính; rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu thuộc thẩm quyền cho phù hợp với tiêu chí, lộ trình quy định; rà soát, đề xuất phương án sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng đối với các tổ chức không đảm bảo tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý của Bộ, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn đầu mối, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, giảm tối đa tổ chức hỗ trợ phục vụ; xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; báo cáo Ban Kinh tế Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng.

Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan lập báo cáo đánh giá và đề xuất tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương để tổng hợp, thống nhất với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo quy định.

Về tiếp tục triển khai Đề án vị trí việc làm theo từng khối hành chính và sự nghiệp, đối với các cơ quan hành chính thuộc Bộ: thực hiện việc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 8 và các Điều có liên quan của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: tiếp tục rà soát danh mục vị trí việc làm theo 4 nhóm (quy định tại Điều 5 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP); chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp của từng vị trí và số lượng người làm việc của từng vị trí.

Đến nay, đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức, hiện đang gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Bộ đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kế thừa các kết quả đã đạt được trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng từ xa cho đối tượng lãnh đạo quản lý các cấp, Bộ đã phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ Thí điểm tổ chức thực hiện loại hình bồi dưỡng từ xa đối với các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý” cho Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thực hiện…

Về cải cách tài chính công, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính thuộc thẩm quyền của Bộ trong các lĩnh vực: quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách; tổng hợp thực trạng sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập. Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc Bộ năm 2021.

Phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2021 cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ. Bộ đã hoàn thành giao dự toán đạt 98% kinh phí thường xuyên (4.378 tỷ đồng) cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Bộ…

Về hiện đại hoá hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ tiếp tục triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của Bộ: cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ phiên bản 2.0; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cấp Bộ giai đoạn 2021 - 2025.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tiếp tục thực hiện ký số, phát hành văn bản điện tử của Bộ và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia; triển khai xây dựng phần mềm ký số văn bản điện tử trên thiết bị di động thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử của Bộ.

Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đảm bảo hiệu quả theo chỉ đạo của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899). Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đã tiếp nhận và xử lý 55.000 hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên hệ thống của Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định (https://pakn.dichvucong.gov.vn/)./.

 

Anh Cao