Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.511

Khách Online : 265

CCHC Bộ, ngành

Bộ Quốc phòng: Gắn kết chặt chẽ giữa công tác CCHC với triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

15:03 07/10/2021 | Lượt xem : 210

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 210
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Quốc phòng nhằm triển khai toàn diện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) trong Bộ Quốc phòng, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.
Về các nhiệm vụ thực hiện, Bộ Quốc phòng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên về công tác CCHC. Chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, khích lệ đổi mới, sáng tạo, đột phá trong công tác CCHC; rà soát cơ chế, chính sách để điều chỉnh, xử lý kịp thời; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Xây dựng Kế hoạch CCHC của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030 triển khai Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; kỹ năng công tác văn phòng; chuyên gia đánh giá, chuyên gia tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng ISO; nghiệp vụ công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính; nghiệp vụ công tác pháp chế, công nghệ thông tin...; biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.

Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra công tác CCHC một số cơ quan, đơn vị, cụ thể: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Tư lệnh 86, Học viện Quân y. Ban Chỉ đạo CCHC các cơ quan, đơn vị tự tổ chức kiểm tra công tác CCHC đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ Quốc phòng.

Về cải cách thể chế, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành thay thế hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời phát hiện và xử lý văn bản trái pháp luật, chồng chéo hoặc mâu thuẫn; lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố theo quy định.

Tiến hành tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành theo thâm quyền, có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng; phát hiện những nội dung trái pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định ngưng hiệu lực hoặc đình chỉ việc thi hành…

Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Quốc phòng xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát TTHC, trong đó trọng tâm thực hiện đơn giản hóa các TTHC; công bố, công khai các TTHC theo quy định; rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu vê TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; rà soát, công bố TTHC giải quyết tại Bộ phận một cửa của Bộ Quốc phòng.

Về cải cách tố chức bộ máy hành chính, hoàn thành mục tiêu tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 theo Kết luận số 16-KL/TW ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị; xây dựng, hoàn chỉnh Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. 

Xây dựng biểu tổ chức, biên chế thời bình cho các đơn vị thành lập mới, tổ chức lại và các đơn vị đã ban hành nhưng không còn phù hợp. Từng bước soạn thảo biểu tổ chức biên chế thời chiến cho các đơn vị, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu…

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, Bộ Quốc phòng triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ; kế hoạch giải quyết số lượng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 sát với nhu cầu xây dựng đội ngũ và bố trí cán bộ theo biên chế, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về tiêu chuẩn chức vụ cán bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21/9/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quy chế số 707-QC/QUTW ngày 16/10/2014 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tài chính trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo”.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn từ các cơ quan Bộ Quốc phòng đến các đầu mối cấp cơ sở. Triển khai mạng máy tính an toàn, phần mềm dùng chung và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin đến các đơn vị cấp 2 đạt tỷ lệ 100%.

Đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản trên môi trường điện tử giữa Bộ Quốc phòng với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan nhà nước khác đạt 100%; mạng nội bộ trong Bộ Quốc phòng đạt trên 90% (không gồm văn bản mật). Hoàn thiện và triển khai phần mềm quản lý văn bản và Hồ sơ công việc đến các cơ quan, đơn vị liên quan trong toàn quân.

Tiếp tục hoàn thiện cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Quốc phòng kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ…

Bộ Quốc phòng yêu cầu các nội dung CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa công tác CCHC với triển khai Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Thực hiện nhiệm vụ CCHC phải đi đôi với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; lấy kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đon vị là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm./.

Thanh Tuấn